Estratègia competitiva Codi:  M3.450    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Estratègia competitiva es una assignatura obligatòria de 4 crèdits ECTS. Té com a principal objectiu saber analitzar la posició estratègica d'una empresa, formular i avaluar una nova estratègia y implantar-la amb èxit.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria del Master Univertsitari en Direcció Financera (MUDF) i del Master en Innovació i Transformació Digital (MUITD).

Al MUDF està situada dins del bloc de Direcció Financera en l’Entorn Global, que inclou també les assignatures d’Habilitats per a la Direcció i English for Business.

Al MUITD està situada dins del bloc de Direcció Estratègica, que inclou també l’assignatura d’Entorn Global de Negoci.

Amunt

Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
Professionals interessats en la gestió de projectes
Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització.
Responsables d'innovació, qualitat i transformació digital.
Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu
Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses
Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació
Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

Amunt

Amb l’objectiu d’analitzar la posició estratègica d’una empresa, en aquesta assignatura es treballaran les següents competències:

MUDF

CE4: Analitzar el funcionalment de l’àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora continua i la del conjunt de l’organització.
CE5: Interactuar i influir en els diferents grups d’interès amb el fi d’obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l’àmbit de les finances. 

MUITD

CE1: Planificar i desenvolupar l’estratègia de l’empresa de manera global en cada una de les seves àrees funcionals i elements de valor, per a consolidar i millorar les seves avantatges competitives.
CT1: Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
CT4: Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.  

Amunt

 

Repte 1. Avalua l'entorn i formula estratègies competitives

Una empresa ha de redefinir la seva estratègia competitiva per a millorar la seva posició en seu sector. En primer lloc, hauràs de realitzar un anàlisi intern i extern de l'empresa. En segon lloc, hauràs de formular estratègies per a definir les línies d'acció i assegurar la capacitat de l'empresa de crear valor en relació als seus competidors.

Repte 2. Implementa el canvi d'estratègia i la sostenibilitat d'estratègia

La implantació de l'estratègia és un moment vital, ja que una bona estratègia mal implantada pot portar al fracàs. Aspectes com el disseny organitzatiu, els sistemes administratius, els recursos humans i la cultura de l'organització determinaran la capacitat d'una organització a implantar la nova estratègia. Hauràs determinar quins aspectes organitzatius, administratius, de recursos humans i de cultura, entre d'altres, són requerits per a que la teva estratègia pugui ser implantada amb èxit.

Repte 3. Implanta i segueix la teva estratègia

Hauràs d'analitzar l'ajust de l'estratègia a un procés d'internacionalització. Això pot incloure, entre d'altres, l'actualització de l'estratègia, una nova organització i disseny de la companyia, i altres aspectes culturals que poden determinar l'èxit de la missió d'internacionalització.

Repte addicional

Realitzar un informe sobre una altra empresa en la qual avaluïs de manera breu la situació de l'empresa amb les eines apreses i utilitzades en PACs anteriors.

 

Amunt

Direcció estratègica II PDF

Amunt

PAC 1
Anàlisi externa de l'empresa
Anàlisi interna de l'empresa
Formulació de les estratègies
Avaluació de les estratègies
Tècniques d'anàlisi d'estratègia competitiva.

PAC 2
Implantació d'estratègies
Kolbusa: L'essència de la implementació

PAC 3
El context de negoci global
Internacionalització i pimes
Estratègia internacional de l'empresa
L'estratègia de la subsidiària estrangera
Impacte de la cultura en el negoci internacional
Direcció Internacional de l'empresa

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt