Finances corporatives Codi:  M3.461    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura analitza les diferents estratègies i instruments financers per a fer front a processos d’expansió empresarial. En aquest context s’estudiaran les variables tècniques i econòmiques a tenir en consideració alhora de plantejar el finançament estructurat de nous projectes d’inversió: com avaluem les necessitats financeres, quines son les fonts de finançament òptimes. Es plantejaran els aspectes estratègics de les combinacions de negoci: la identificació de socis, les fonts de finançament, les metodologies de valoració, entre d’altres. Finalment, s’avaluaran les diferents opcions d’accés als mercats de capital a les que es pot recórrer per aconseguir finançament a mig i llarg termini. A grans projectes proporciona les eines necessàries per a la presa de decisions financera.

Amunt

L'assignatura es desplega en el Màster Universitari en Direcció Financera, dins dels Estudis d'Economia i Empresa.

Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta tres en aquesta assignatura:

-    CB7- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en nous entorns o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
-    CB9 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
-    CG1- Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit financer en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i assolir resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes en la funció de Director Financer en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment de resultats eficients.

L’assignatura és de quatre crèdits, té caràcter obligatori i s’impartirà en el primer semestre.  En concret forma part del conjunt de matèries relacionades amb la Planificació financera. La resta d’assignatures d’aquest àmbit son: la gestió del circulant, mercats financers globals, i valoració d’empreses.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de la direcció financera: el finançament de les operacions empresarials. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és clau per aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

La competències transversals amb major vinculació a l'assignatura són les següents:
•    CT2 – Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d’una
organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
•    CT4 – Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement
acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
La competència específica del programa relacionada amb aquesta assignatura es:
•    CE3 - Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d’inversió i el seu finançament més adient per a l’estratègia global de l’entitat, en el marc de la responsabilitat social.

Amunt

Repte 1: Obtenir finançament a mida per un projecte d'inversió: El finançament estructurat

Cal prendre la decisió d'invertir en un nou projecte que requereix d'un finançament específic. Quines són les variables tècniques i econòmiques que cal tenir en compte per a avaluar el projecte? Quina informació és necessita per a emetre una opinió justificada sobre la viabilitat del projecte? Com avaluo les necessitats financeres? Quines són les fonts de finançament òptimes per a poder realitzar la inversió? Quina estratègia cal seguir amb les entitats financeres? Mitjançant l'estudi d'un cas complex es donaran resposta a aquestes qüestions.

Repte 2: Redimensionar el negoci com a estratègia corporativa: Les fusions i adquisicions

Davant una estratègia d'expansió o creixement, una empresa es planteja l'adquisició d'una companyia. Es la combinació de negocis l'estratègia correcte? Quins criteris estableixo per a identificar possibles socis en l'operació? Com seleccionar la metodologia correcte per a fixar un rang de valoració? Quines fonts de finançament son les idònies per a finançar l'operació? Mitjançant l'estudi d'un cas complex s'abordarà el procés d'adquisició d'una nova companyia i s'identificaran les variables clau a tenir en compte.

Repte 3: Accedir als mercats de capitals, o no: aquesta és la qüestió

Davant d'una estratègia de creixement i necessitat de finançament estructural cal avaluar si convé la sortida a borsa i en cas contrari avaluar els mercats de capital secundari com a solució alternativa. Caldrà valorar els avantatges e inconvenients així com els requeriments per a poder accedir als diferents mercats de capital

Amunt

Finances corporatives PDF
Finances corporatives PDF
Finances corporatives. Finançament estructurat d'un projecte d'inversió PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt