Disseny de recerca Codi:  M3.468    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura ofereix una visió global del disseny de projectes de recerca en l’àmbit de l’economia i l’empresa i a les diverses tasques que cal fer per a dur-los a terme.  Primerament, s’introdueixen els conceptes bàsics del disseny de la recerca com el mètode científic, l’activitat de recerca científica, les preguntes de recerca, les hipòtesis, la revisió de literatura, etc.

Després s’aprofundeix en alguns aspectes clau en la recerca en ciències socials fent una panoràmica dels diversos mètodes de recerca (experimentals i no experimentals, qualitatius i quantitatius) i metodologies concretes (enquestes, focus groups, estudis de cas, mètodes mixtos).

Finalment, es treballa la recopilació, tractament i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives, la presentació i difusió dels resultats, i els aspectes ètics de la recerca.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria que es pot cursar durant el primer o segon semestre del Màster (Itinerari d'1 any) o durant el segon o tercer trimestre en l'itinerari de 2 anys.

Amunt

El disseny i realització d’estudis de recerca és important per als professionals de l’economia i l’empresa. Obviament, és fonamental per a aquells que es volen especialitzar en la recerca acadèmica, però també pels que hagin de realitzar tasques d’investigació en àmbits més aplicats.

Amunt

Les competències que es treballen en l'assignatura són les següents:

Competència bàsica

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base i oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competència general

  • Capacitat per a analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant el processos de presa de decisions de manera que pugui respondre's satisfactòriament a les necessitats territorials i socials, assolint resultats eficients i sostenibles.

Competències transversals

  • Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
  • Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques

  • Capacitat per a utilitzar metodologies avançades en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.
  • Capacitat per a desenvolupar tasques de recerca en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.

L'assignatura contribueix a assolir els següents resultats d'aprenentatge:

  • Dissenyar i elaborar tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, dins de l'àmbit de l'anàlisi econòmica.
  • Produir coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
  • Formular i manejar el mètode científic en la recerca en economia.
  • Transformar coneixement econòmic científic en material docent i de divulgació per a públics no experts.

Amunt

1. Conceptes bàsics: mètode científic, la recerca científica, preguntes de recerca, hipòtesis.

2. Desenvolupament de les hipòtesis i disseny de la recerca

3. Revisió de la literatura

4. Recopilació, tractament i anàlisi de dades qualitatives i quantitatives

5. Presentació i difusió de resultats

6. Aspectes ètics de la recerca

Amunt

Amunt

L’assignatura utilitza una selecció de recursos que combina materials elaborats a la universitat amb altres recursos externs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt