Alimentació col·lectiva Codi:  M3.502    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els continguts d'aquesta assignatura permeten reconèixer la incidència dels serveis de restauració col·lectiva en la indústria de l'hospitalitat, les seves característiques i situació actual en el sector serveis així com les últimes tendències pel que fa a restauració col·lectiva es refereix , orientades a oferir serveis d'alta qualitat, amb una certa personalització i que satisfacin les necessitats nutricionals, educatives i culturals del col·lectiu al qual van destinat. 

Es tracten els aspectes de la gestió integral dels serveis de restauració de manera que l'estudiant sigui capaç d'aplicar les eines necessàries per gestionar la seguretat i el control de la qualitat alimentària d'acord amb una dinàmica de millora contínua ia la implementació de noves tecnologies aplicades als processos de cuina amb una garantia de seguretat.Amunt

Assignatura del mòdul Nutrició comunitària. Es recomana cursar-la en el primer semestre costat de Alimentació en el cicle vital i Nutrició i Salut pública

Amunt

Empreses i centres de restauració col.lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.)

Amunt

Es recomana cursar-la en el primer semestre al costat d'Alimentació en el Cicle Vital i Nutrició i Salut Pública.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

 • Reflexionar sobre la importància que tenen els serveis de restauració col·lectiva en el conjunt de les empreses de servei.
 • Analitzar els aspectes fonamentals de la direcció i gestió dels serveis de restauració col·lectiva.
 • Identificar els paràmetres de contaminació física, química i biològica dels aliments implicats en la seguretat alimentària 
 • Dissenyar i avaluar processos de control i seguretat alimentària.


Competències

CT1. Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

CT2. Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

CT4 Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

CT5. Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

CE5 Capacitat per analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per a potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i / o millorar la qualitat.

CE6. Ser capaç d'aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.

CE7. Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.

CE8. Capacitat per analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.

CE9. Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris.Amunt

Repte 1: Disseny de cuina

Repte 2: Disseny de menús

Repte 3: Garantir la seguretat

Amunt

Material Suport
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva XML
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva DAISY
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva EPUB 2.0
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva MOBIPOCKET
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva HTML5
Disseny i gestió de la restauració col·lectiva PDF
Higiene i seguretat alimentària XML
Higiene i seguretat alimentària DAISY
Higiene i seguretat alimentària EPUB 2.0
Higiene i seguretat alimentària MOBIPOCKET
Higiene i seguretat alimentària HTML5
Higiene i seguretat alimentària PDF
La cuina de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Audiovisual
Infografia: Higiene i seguretat alimentària Web

Amunt

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

La metodologia de treball general proposada en l'assignatura es basa tant en l'estudi individualitzat com en grup, a través de les eines disponibles de l'aula, a partir del material de l'assignatura. D'aquest procés d'estudi s'espera que l'assimilació de continguts sigui a partir d'un estudi crític dels mateixos, recolzats en la bibliografia i el material recomanat, així com el seguiment actiu dels espais virtuals comuns de l'aula.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i professor es realitza a través de la zona de Debat i Fòrum on es convida a la participació per intercanviar opinions sobre les mateixes o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura, construint conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura. 

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica aquells conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del professor / a el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació continuada com a modalitat d'aprenentatge i avaluació. 

Algunes consideracions importants pel que fa a les proves d'avaluació contínua:

 1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiant haurà de lliurar les diferents PACs que laconfiguren.
 2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la ponderació de cada PAC realitzada.
 3. La resolució de les PACs és individual,excepte en el cas que el professor consultor indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part dels estudiants que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment"adpersonam"i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre/s estudiant/s pertanyent  a la mateixa aula, oa una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com suspesa(D)per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua i a aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. 
 4. Les activitats s'han de lliurar en els espais habilitats per aquesta finalitat i que s'indiquen a l'enunciat. No es pot fer us de programes per comprimir, en cas de lliuraments de més d'un arxiu cal fer-ho com a documents/arxius diferents.
 5. S'ha de lliurar les PACs en el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments. És responsabilitat de l'estudiantat verificar que l'arxiu lliurat sigui el correcte, que no dona errades a l'obrir-ho i que correspon a l'assignatura. No s'admetren lliuraments posteriors aludint errades en el llurament.


Amunt

L'Avaluació final serà el resultat del procés d'avaluació contínua. Serà necessari realitzar més de la meitat de les PACs de l'assignatura per disposar de nota final, en cap cas es podrà optar a superar l'assignatura si no es lliuren 2 de les 3 PACs previstes.

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiant al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment proper del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura. Durant l'avaluació contínua, es rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació continuada que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar. De manera contínua, a través dels Anunics de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament de les proves. El professorat farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiantat en tot moment.

Amunt