Tecnologia, control i seguretat dels aliments Codi:  M3.503    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta matèria es revisen i puntualitzen els aspectes legislatius de la seguretat alimentària i es tracten en profunditat els diferents aspectes relacionats amb les tecnologies i sistemes de control i garantia de qualitat de productes alimentaris. Els agents que afecten la seguretat dels aliments (microorganismes, toxines, xenobiòtics), els mecanismes i tècniques de control, tècniques de detecció i quantificació toxicològica, els certificats de qualitat, la traçabilitat i la higiene ambiental.

Amunt

Assignatura optativa a cursar en els darrers semestres

Amunt

  • Indústries del sector alimentari
  • Empreses i centres de restauració col·lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.)

 

Amunt

Per cursar l'assignatura es recomana haver superat les assignatures obligatòries del programa

Amunt

- Capacitat per analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i / o millorar la qualitat.

- Ser capaç d'aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.

- Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.

- Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

- Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

Amunt

Tecnologia alimentària

Qualitat dels aliments

Microbiologia i  Control dels microorganismes 

Toxicologia alimentària

Amunt

Material Suport

Amunt

Recursos electrònics

Catalunya 

Agència Catalana del Consum: http://www.consum.cat

Agència Catalana de Seguretat Alimentària: http://gencat.net/salut/acsa  

Departament d'Agricultura i Alimentació: http://www.gencat.net/darp 

Departament de Salut: http://www.gencat.net/salut

Espanya 

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició: http://www.aesa.msc.es

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació: http://www.mapya.es

Ministeri de Sanitat i Consum: http://www.msc.es

Organismes internacionals 

Codex Alimentarius - Reports: http://www.codexalimentarius.net/web/reports.jsp 

Food and Agriculture Organization: http://www.fao.org/

The Joint FAO / WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA): http://www.codexalimentarius.net/web/jecfa.jsp

The Joint FAO / WHO Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA): http://www.codexalimentarius.net/web/jemra.jsp

The Joint FAO / WHO Meetings on pesticides Residus (JMPR): http://www.codexalimentarius.net/web/jmpr.jsp  

World Health Organization Food Safety (WHO): http://www.who.int/foodsafety/en


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua.

La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura. El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica els conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del consultor el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants pel que fa a les proves d'avaluació continuada:

1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiant haurà de lliurar les PACs que la configuren.

2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la ponderació de cada PAC realitzada.

3. La resolució de les PACs és individual, excepte en el cas que el professor consultor indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part dels estudiants que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre / s estudiant / es pertanyent / es a la mateixa aula, oa una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com no presentada (N) per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre ells. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua ia aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professor consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant / s mitjançant un missatge a la seva bústia personal.

4.Les activitats s'han de lliurar en els espais habilitats per aquesta finalitat i que s'indiquen a l'enunciat. No es pot fer us de programes per comprimir, en cas de lliuraments de més d'un arxiu cal fer-ho com a documents/arxius diferents.

5.S'han de lliurar les PACs en el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments. És responsabilitat de l'estudiantat verificar que l'arxiu lliurat sigui el correcte, que no dona errades a l'obrir-ho i que correspon a l'assignatura. No s'admetren lliuraments posteriors aludint errades en el lliurament.

  

Amunt

L'Avaluació final serà el resultat del procés d'avaluació contínua. Serà necessari realitzar més de la meitat de les PACs de l'assignatura per disposar de nota final, en cap cas es podrà optar a superar l'assignatura si no es lliuren 3 de les 4 PACs previstes.

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiant al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment proper del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura.
Durant l'avaluació contínua, l'estudiant rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació contínua que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar.
De forma contínua, a través dels Anuncis de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament d'aquest. El col·laborador docent a través de les FAQs o respostes directes, farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiantat en tot moment.

Amunt