El futur de l'alimentació Codi:  M3.504    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta matèria versa en el desenvolupament, innovació, producció i comercialització de productes alimentaris. S'inclou l'estudi de les diferents categories de nous aliments, aliments funcionals, complements alimentosos i de fitoteràpia, analitzant i avaluant els seus aspectes tecnològics, els seus mecanismes d'actuació, la seva seguretat, eficàcia.
Presenta també les diferents categories de nous aliments que existeixen actualment al mercat alimentari, les seves particularitats, les seves característiques legislatives i la seva vinculació amb l'àmbit de la salut (novel foods, productes ecològics, transgènics, etc.).

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa, que junt amb l'optativa "Tecnologia, control i seguretat" són les més vinculades a l'àmbit de l'alimentació, tecnologia i seguretat alimentària.

Amunt

- Indústries del sector alimentari.
- Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció i promoció de la salut o la informació nutricional.

Amunt

Competències:

-  Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

-  Adquirir habilitat d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

-  Capacitat per analitzar en detall la composició dels aliments, per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.

-  Capacitat per a analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.

-  Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris

- Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.

- Capacitat per a analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.

-  Capacitat per a analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.

-  Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional a la població.

Resultats d'aprenentatge: 

Repte 1. Els aliments s'adapten a la nutrició personalitzada?

 • Identificar i interpretar la legislació vinculada a les declaracions nutricionals, de salut i novell food. 
 • Conèixer les noves tecnologies i equips per a la mecanització i automatització dels processos tecnològics d'elaboració d'aliments, tèrmics i no tèrmics.
 • Identificar els requeriments nutricionals segons segments de població i patologies de salut

Repte 2. Com la tecnologia incideix en la nutrició i la salut?

 • Presentar exemples de processos combinats en els quals l'associació o aplicació simultània de procediments clàssics i avançats permet potència i rendibilitzar el procés tecnològic en qüestió
 • Conèixer les característiques bàsiques de cada grup d'aliments de què es tracta.
 • Tenir coneixement de la referència legal que hi ha per a cada tipus d'aliment de què es tracta
 • Conèixer la importància de les al·legacions de salut dins de l'àmbit dels aliments de nova generació que apareixen al mercat.
 • Presentar exemples de processos combinats en els quals l'associació o aplicació simultània de procediments clàssics i avançats permet potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic en qüestió

Repte 3. Quan i per a què complements alimentaris i fitoteràpia?

 • Interpretar etiquetes per poder valorar la composició dels productes disponibles. Comparar composicions que hi ha al mercat. Evidenciar la biodisponibilitat d'un ingredient
 • Cercar quin ingredient o planta medicinal és segur i eficaç en una determinada patologia. En quines formes es presenten i determinar si la biodisponibilitat és un factor important.
 • Saber interpretar la legalitat de la fórmula, el marc legal de l'complement alimentari a base de plantes i altres nutrients, les diferències entre medicament / aliment i els casos de reconeixement mutu. 
 • Interaccions, contraindicacions, advertències ... en el consum de complements alimentaris i fitoteràpia. Identificar grups de risc i fàrmacs amb interaccions potencials.
 • Presentar exemples de processos combinats en els quals l'associació o aplicació simultània de procediments clàssics i avançats permet potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic en qüestió.

Repte 4. Alimentació sostenible?

 • Conèixer el fonament legal i els requisits de la fabricació dels productes alimentaris ecològics.
 • Distingir les diferències bàsiques entre producció biològica de camp i producció industrial.
 • Saber gestionar la documentació necessària per a la certificació ecològica.
 • Conèixer el fonament legal de la producció dels aliments transgènics.
 • Saber conduir un projecte alimentari: planificació i disseny d'un aliment. 
 • Desenvolupar criteris per a saber gestionar i analitzar el mercat en general incorporant la visió de la sostenibilitat.

Amunt

En l'assignatura es resoldrán els següents reptes:

Repte 1. Els aliments s'adapten a la nutrició personalitzada?

Repte 2. Com la tecnologia incideix en la nutrició i la salut?

Repte 3. Quan i per a què complements alimentaris i fitoteràpia?

Repte 4. Alimentació sostenible?

Amunt

Material Suport
3. "Cuándo están indicados y cuándo pueden resultar perjudiciales" o "Beneficios y riesgos de los complementos alimenticios" Audiovisual
2. ¿Para qué sirven los complementos? Audiovisual
1. Complementos vs medicamentos. Diferencias Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura en cada NIU:

Repte 1. Els aliments s'adapten a la nutrició personalitzada?

Repte 2. Com la tecnologia incideix en la nutrició i la salut?

Repte 3. Quan i per a què complements alimentaris i fitoteràpia?

Repte 4. Alimentació sostenible?

Amunt

Consulta els materials dels diferents reptes:

REPTE 1 Els aliments s'adapten a la nutrició personalitzada?
REPTE 2 Com la tecnologia incideix en la nutrició i la salut?
REPTE 3 Alimentació sostenible?
REPTE 4 Quan i per a quins complements alimentosos i fitoteràpia?

Amunt

A la UOC tota assignatura es construeix sobre la base de les dues metodologies pròpies del seu model educatiu: aprendre fent i aprenentatge autònom. Sobre la base d'aquests principis, aquesta assignatura proposa una metodologia de treball activa basada en la resolució o resposta a una sèrie de reptes. Els reptes que es plantegen estan inspirats en situacions d'aplicació en contextos reals de l'àmbit de la nutrició esportiva i la salut i s'orienten al desenvolupament de les competències personals i professionals definides.

Cadascun dels reptes es presenta en un format audiovisual per part del professorat responsable de l'assignatura, dins d'un espai web que trobaràs a l'aula i que conté: el plantejament de la situació a treballar o resoldre, la descripció de les activitats de aprenentatge per al desenvolupament de competències, els recursos, eines i continguts seleccionats per a poder resoldre-les, i l'estimació del temps mínim de treball formatiu que requereixen.

Per treballar en cada un dels reptes hauràs de resoldre una o més activitats d'aprenentatge o PACs. La tipologia d'aquestes activitats és diversa i es poden basar en la recerca i la gestió de la informació, l'aplicació, la comunicació, la creació o l'experimentació, o en una combinació d'aquestes.

L'estudi i l'aprenentatge es plantegen tant de forma individual com col·laborativa i a través de metodologies també diverses: treball per projectes, aprenentatge basat en problemes, estudis de cas, entre d'altres.

Els recursos, materials formatius i eines, presentats de forma visual i agregada dins de cada un dels espais web, han estat seleccionats en relació a cada repte per poder treballar i resoldre cadascuna de les activitats d'aprenentatge. Cada recurs conté unes orientacions en relació al seu ús en el marc de l'activitat, així com el temps estimat de treball formatiu que pot requerir.

L'aprenentatge de continguts, habilitats, procediments i actituds ha de desenvolupar-se a partir de la resolució de les PACs, l'estudi del material d'aprenentatge i la consulta i treball amb la bibliografia recomanada, que també trobaràs a l'aula, així com la participació activa i el seguiment dels espais virtuals comuns a l'aula.

El professorat col·laborador serà qui us guiarà al llarg del semestre. Pot proposar lectures complementàries o la consulta de material addicional per a la realització de les PACs.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiantat i el professorat es realitzen en els espais de Debat i Fòrum de l'aula, on es convida a la participació per intercanviar opinions sobre temes relacionats amb l'assignatura.

Aquests espais de l'aula virtual serviran per exposar, compartir i resoldre dubtes individuals o col·lectius, així com per debatre sobre temes d'actualitat relacionats amb l'àmbit d'estudi.

Els canals de comunicació habituals amb el professorat de l'assignatura i entre l'estudiantat són el correu electrònic, fòrum, tauler, i les eines síncrones que també trobaràs a l'aula.

La temporalització proposada en aquest Pla docent és orientativa, però respon a una distribució coherent de la dedicació a cada repte, d'acord al calendari del semestre.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica de l'estudiantat en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica els conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques.

Si l'estudiantat participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del professor el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants pel que fa a les proves d'avaluació continuada:

1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua de l'assignatura l'estudiantat haurà de lliurar més del 50% de les PACs que la configuren (3 de les 4 PACs de l'assignatura). Cada PAC té un pes d'un 25% de la nota.

2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la ponderació de cada PACs realitzadas

3. La resolució de les PACs és individual, excepte en el cas que el professorat indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part de l'estudiantat que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre / s estudiant / es pertanyent / es a la mateixa aula, oa una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com no presentada (N) per a tot l'estudiantat implicat sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre ells. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua ia aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professorat ho posarà en coneixement de l'estudiantat mitjançant un missatge a la seva bústia personal.

4. Cal lliurar les PACs en el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments. És responsabilitat de l'estudiant assegurar-se que les activitats enviades siguin les corresponents a l'assignatura i que s'hagin fet a l'espai correcte. No s'admetran noves entregues passada la data límit, al·ludint a errors a l'enviament. Els lliuraments hauran de realitzar-se als espais habilitats per a aquesta. No s'admetran fitxers comprimits, i s'hauran de lliurar tants arxius o documents per separat quan sigui necessari.

5. Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cada una de les proves i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC.

Amunt

La qualificació final obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura. En cap cas es podrà optar a superar l'assignatura si no es lliuren 3 de les 4 PACs previstes.

Amunt

Mitjançant el Registre d'Avaluació Contínua (RAC) s'accedeix a la nota de cada repte. El professorata col·laborador informarà al tauler de l'aula de la seva publicació i indicarà els errors més freqüents i els aspectes d'interès que hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades.

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiantat al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment proper del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura.

Durant l'avaluació contínua, l'estudiantat rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació contínua que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar.

De forma contínua, a través del Tauler de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament d'aquest. El professorat a través de les FAQs o respostes directes, farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiantat en tot moment.

Amunt