Educació nutricional Codi:  M3.510    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

S'estudien les bases teòriques i les estratègies pedagògiques (model transteòric, PRECEDE-PROCEED, aprenentatge social, màrqueting social, educació grupal, etc.) necessàries per dissenyar, planificar, executar i avaluar l'eficàcia de programes d'intervenció educativa en alimentació i activitat física per al públic general i per col·lectius vulnerables (escolars, gent gran, dones embarassades, població en risc d'exclusió social, immigrants ...). Es proporcionen eines per produir, validar i dissenyar mètodes innovadors d'educació nutricional i estratègies de comunicació que utilitzin les TIC com a element facilitador del procés d'aprenentatge.

Amunt

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i promoció de la salut.
 • Empreses i centres de restauració col·lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.).
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, associacions, etc., relacionades amb la prevenció i promoció de la salut o la informació nutricional.

Amunt

 •  Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional de la població.
 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

1. Conceptes bàsics sobre Educació: ensenyament i aprenentatge. Concepte de salut i els seus determinants. Educació per a la salut

2. Educació nutricional

3. La conducta alimentària. Teories i models conceptuals de modificació de conductes i intervenció.

4. Disseny d'un projecte d'Educació Nutrional. Fases.

5. Objectius en un programa d'educació nutricional

6. Metodologia 1. Dinàmiques de grup en Educació nutricional

7. Metodologia 2. Recollida de dades en diferents col·lectius. Test i enquestes.

8. Metodologia 3. L'entrevista

9. Metodologia 4. L'exposició. Mètodes.

10. Metodologia. 5. La Discussió. Mètodes.

11. Metodologia 6. La Implicació. Mètodes.

12. Metodologia 7. Altres mètodes: La psicoeducació. El coaching nutricional.

13. Metodologia 8. Mètodes indirectes. Premsa. Ràdio. TV. Internet.

14. Metodologia 9. El màrqueting social en educació nutricional.

15. L'avaluació

16. Àmbits d'actuació de l'Educació nutricional en persones sanes o malaltes. L'escola com a mitjà per a la promoció i educació sanitària i nutricional.

17. L'educació nutricional en persones adultes: l'educació nutricional en el marc comunitari i laboral.

18. Educació nutricional en els serveis d'assistència sanitària. El consell dietètic en atenció primària i en l'àmbit hospitalari.

19. Exemples de diferents projectes d'educació nutricional a la xarxa.

Amunt

Material Suport
Guia d'exemples d'educació nutricional PDF

Amunt

La metodologia de treball general proposada en l'assignatura es basa tant en l'estudi individualitzat com en grup, a través de les eines disponibles de l'aula, a partir del material de l'assignatura. D'aquest procés d'estudi s'espera que l'assimilació de continguts sigui a partir d'un estudi crític dels mateixos, recolzada en la bibliografia i el material recomanat, així com el seguiment actiu dels espais virtuals comuns de l'aula.

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es compon principalment dels Mòduls didàctics, que conté la informació bàsica que l'estudiantat necessita, i que és la base per avaluar l'assignatura. Mòduls, és per això que dits didàctics, que constituiran la columna vertebral de l'assignatura. Es proposa una temporalizació orientativa que s'ha estudiat per distribuir la càrrega de cada Mòdul coherentment amb el temps disponible segons les fites que marca el calendari de l'aula.

El professorat col·laborador pot complementar també l'esmentada informació a través de l'exigència de lectures complementàries necessàries per a la realització de les PACs. Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiantat i professorat es realitza a través de la zona de Debat i Fòrum on es convida a la participació per intercanviar opinions sobre les mateixes o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, construint conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

El model pedagògic de l'UOC fonamenta l'avaluació acadèmica de l'estudiantat en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiantat posi en pràctica aquells conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un o una estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del professorat col·laborador el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, l'UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants respecte a les proves d'avaluació contínua:

1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiantat haurà de lliurar com a mínim més del 50% de les PACs que la configuren (s'ha de lliurar com a mínim 2 de les 3 PACs per poder optar a superar l'assignatura).

2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua es determinarà en funció de la ponderació prevista de cada PAC.

3. La resolució de les PACs és individual, excepte en el cas que el professorat col·laborador indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part de l'estudiantat que hagi treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre/a estudiant pertanyent a la mateixa aula, o a una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com no superada (D) per a tot l'estudiantat implicat sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre ells o elles. Així mateix, detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua i a aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professorat el posarà en coneixement de l'estudiantat implicat mitjançant un missatge a la seva bústia personal.

4. S'han de lliurar les PACs dins del termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments. No s'admetran PACs lliurades fora de termini.

5. Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cada prova i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC.

6. És responsabilitat de l'estudiant assegurar-se que les activitats enviades siguin les corresponents a l'assignatura i que s'hagin lliurat a l'espai correcte. A més, s'ha de comprovar que el fitxer es visualitza correctament. És a dir, un cop penjat s'ha de comprovar que no aparegui cap error. No s'admetran noves entregues passada la data límit, al·ludint a errors a l'enviament. Els lliuraments hauran de realitzar-se als espais habilitats per a aquesta. No s'admetran fitxers comprimits, i s'hauran de lliurar tants arxius o documents per separat quan sigui necessari.

Amunt

La qualificació final obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiantat al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment pròxim del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura. Durant l'avaluació contínua, l'estudiantat rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació contínua que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar. De forma contínua, a través del Tauler de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament d'aquest. El professorat col·laborador, a través de les FAQs o respostes directes, farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiantat a tota hora.

Amunt