Comunicació alimentaria Codi:  M3.520    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén analitzar el paper de la comunicació en la promoció de pràctiques i comportaments al voltant del fet alimentari. Es treballaran bases teòriques de la planificació, gestió i difusió de campanyes de comunicació relacionats amb el món de l'alimentació i la gastronomia. Es tracten també els aspectes ètics i la legislació relacionada amb la comunicació alimentària (legislació sobre publicitat, declaracions nutricionals, al·legacions de salut, etc.)


Amunt

Assignatura del mòdul Educació i comunicació alimentària. Es recomana cursar-la en el primer o segon semestre juntament amb Alimentació i societat i Educació nutricional.


Amunt

Es recomana cursar-la en el primer o segon semestre juntament amb Alimentació i Societat i Educació Nutricional.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar les eines, llenguatge i estratègies més adequades per a comunicar-se de manera efectiva en l'àmbit de la nutrició.

Utilitza eficientment el potencial de la xarxa per buscar i analitzar de forma crítica la informació digital relacionada amb la nutrició i alimentació.

Analitzar diferents tipus d'eines de tecnologia mòbils aplicables a l'alimentació i la nutrició.

Elaborar discursos, recursos i estratègies que potenciïn la implicació i l'apoderament de les persones en la cura dels seus hàbits alimentaris.

Aplicar estratègies de comunicació efectives per a l'educació i la promoció de la salut.

Fer un ús efectiu i ètic de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la promoció de la salut i en programes de prevenció i empoderament de les persones

Competències

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Amunt

  • El procés de comunicació en alimentació i salut.
  • Comunicar evidència científica.
  • Comunicar en la xarxa.
  • Comunicació de crisis alimentàries.
  • Ètica i règim jurídic de la comunicació alimentària.

Amunt

Material Suport
Els influents de la comunicació alimentària Audiovisual

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com recursos disponibles a la xarxa especialment seleccionats per l'assignatura. Els formast també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat dissenyats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es subministraran documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.


Amunt

La metodologia de treball general proposada en l'assignatura es basa tant en l'estudi individualitzat com en grup, a través de les eines disponibles de l'aula, a partir del material de l'assignatura. D'aquest procés d'estudi s'espera que l'assimilació de continguts sigui a partir d'un estudi crític dels mateixos, recolzats en la bibliografia i el material recomanat, així com el seguiment actiu dels espais virtuals comuns de l'aula.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i professor es realitza a través de la zona de Debat i Fòrum on es convida a la participació per intercanviar opinions sobre les mateixes o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura, construint conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica aquells conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del professor / a el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació continuada com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants pel que fa a les proves d'avaluació contínua:

1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiant haurà de lliurar les diferents PACs que la configuren.

2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la ponderació de cada PAC realitzada.

3. La resolució de les PACs és individual,excepte en el cas que el professor consultor indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part dels estudiants que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment"ad personam"i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre / s estudiant / s pertanyent / es a la mateixa aula, o a una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com suspesa(D)per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua i a aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professor ho ha de posar en coneixement de l'estudiant / s mitjançant un missatge a la seva bústia personal.

4.Les activitats s'han de lliurar en els espais habilitats per aquesta finalitat i que s'indiquen a l'enunciat. No es pot fer us de programes per comprimir, en cas de lliuraments de més d'un arxiu cal fer-ho com a documents/arxius diferents.

5.S'han de lliurar les PACs en el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments. És responsabilitat de l'estudiantat verificar que l'arxiu lliurat sigui el correcte, que no dona errades a l'obrir-ho i que correspon a l'assignatura. No s'admetren lliuraments posteriors aludint errades en el lliurament.

Amunt

L'Avaluació final serà el resultat del procés d'avaluació contínua. Serà necessari realitzar més de la meitat de les PACs de l'assignatura per disposar de nota final, en cap cas es podrà optar a superar l'assignatura si no es lliuren 3 de les 4 PACs previstes.

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiant al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment proper del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura. Durant l'avaluació contínua, l'estudiantat rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació continuada que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar. De manera contínua, a través dels Anunics de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament d'aquest. El professorat farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiantat en tot moment.

Amunt