Alimentació per a la prevenció de patologies prevalents Codi:  M3.525    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura es revisen i actualitzen els coneixements sobre la fisiopatologia i les bases metabòliques o moleculars implicades en l'aparició i desenvolupament de malalties cròniques de gran prevalença com malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, càncer i malalties neurodegeneratives. S'analitza la relació que existeix entre els hàbits alimentaris i el risc d'aparició i evolució de les mateixes amb la finalitat de determinar els objectius terapèutics i les mesures complementàries de suport nutricional per implementar i avaluar plans d'actuació, seguiment, i control adaptats al tractament i prevenció de cada patologia.

Amunt

Des de fa uns anys el concepte de nutrició ha experimentat un gran canvi i és considerat com un instrument per promocionar la salut i tractar i prevenir l'aparició de determinades malalties. La creixent globalització, l'obertura de fronteres i els moviments de població fan que la població diana i els potencials beneficiaris siguin cada dia més diversos. Per aquesta raó aquest mòdul tracta d'aproximar l'estudiant a la diversitat de problemes nutricionals, els seus orígens, causes i estratègies d'afrontament més enllà del nostre món conegut.

Amunt

És recomanable haver realitzat anteriorment les Assignatures d'Alimentació en el cicle vital i Alimentació i salut pública.

Amunt

És recomanable haver realitzat anteriorment les assignatures: Alimentació en el Cicle Vital i Alimentació i Salut Pública.

Amunt

 • Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.
 • Capacitat per analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
 • Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic i suport nutricional ja sigui ambulatori o hospitalari.
 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.


Amunt

 • Diabetis
 • Malalties cardiovasculars (HTA, dislipèmies i arítmies)
 • Obesitat
 • Càncer
 • Malalties neurodegeneratives

Amunt

Material Suport
Nutrició i prevenció de certes patologies PDF

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, se subministraran documents de lectura o referències bibliogràfiques quan la consultora el consideri oportú. Aquests materials de suport es facilitaran al Tauler o poden obtenir-se també mitjançant la consulta de l'ampli catàleg de la biblioteca de l'UOC i la sol·licitud de texts on-line disponibles per a tots els membres del campus.

Amunt

Mata -Casas et al. Consenso sobre la detección y el manejo de la prediabetes. Grupo de Trabajo de Consensos y Guías Clínicas de la Sociedad Española de Diabetes Diabetes Práctica 2014;05 (04):145-192

Guía de Práctica Clínica sobre la Diabetes Mellitus tipo 1.Versión completa GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Vitoria-Gasteiz 2012

Brugada M et al. Abordatge de la Diabetis Mellitus tipus 2. Guies de pràctica clínica. Barcelona Institut Català de la Salut 2012 (2ª ed)

Murillo S. Tabla de raciones de hidratos de carbono. Fundacion para la diabetes Enero 2013.

Abridged version of the American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes 2015. Diabetes Care 2015;38(Suppl. 1):1-94.

Sánchez Amaraz et al. Indicaciones de diferentes tipos de fibra en distintas patologías Nutr Hosp. 2015;31(6):2372-2383

Amunt

La metodologia de treball general proposada en l'assignatura es basa tant en l'estudi individualitzat com en grup, a través de les eines disponibles de l'aula, a partir del material de l'assignatura. D'aquest procés d'estudi s'espera que l'assimilació de continguts sigui a partir d'un estudi crític dels mateixos, recolzada en la bibliografia i el material recomanat, així com el seguiment actiu dels espais virtuals comuns de l'aula.

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es compon principalment dels Mòduls didàctics, que conté la informació bàsica que els estudiants necessiten, i que és la base per avaluar l'assignatura. Mòduls, és per això que, dits didàctics constituiran la columna vertebral de l'assignatura. Es proposa una temporalització orientativa que s'ha estudiat per distribuir la càrrega de cada Mòdul coherentment amb el temps disponible segons les cites que marca el calendari de l'aula.

El/a professor/a consultor/a pot complementar també l'esmentada informació a través de l'exigència de lectures complementàries necessàries per a la realització de les PACs. Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i consultor es realitza a través de la zona de Debat i Fòrum on es convida a la participació per intercanviar opinions sobre les mateixes o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, construint conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

El model pedagògic de l'UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica aquells conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del consultor el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, l'UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants respecte a les proves d'avaluació contínua:

1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiant haurà de  lliurar més del 50% de les diferents PACs que la configuren (Al menys 3 de 4).

2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la ponderació de cada PAC realitzada.

3. La resolució de les PACs és individual, excepte en el cas que el professor consultor indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part dels estudiants que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre/segon estudiant/segon pertanyent/segon a la mateixa aula, o a una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com no presentada (N) per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua i a aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professor consultor el posarà en coneixement de l'estudiant/segon mitjançant un missatge a la seva bústia personal.

4. S'han de lliurar les PACs dins del termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments.

5. Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cada prova i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC.

6. Es disposa d'una setmana després de la publicació de la nota per a fer arribar al professorat els dubtes o comentaris sobre els resultats o la qualificació obtinguda

Amunt

És responsabilitat de l'estudiant assegurar-se que les activitats enviades siguin les corresponents a l'assignatura i que s'hagin fet a l'espai correcte. No s'admetran noves entregues passada la data límit, al·ludint a errors a l'enviament. Els lliuraments hauran de realitzar-se als espais habilitats per a aquesta. No s'admetran fitxers comprimits, i s'hauran de lliurar tants arxius o documents per separat quan sigui necessari.

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiant al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment pròxim del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura. Durant l'avaluació contínua, l'estudiant rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació contínua que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar. De forma contínua, a través del Tauler de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament d'aquest. El col·laborador docent, a través de les FAQs o respostes directes, farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiant a tota hora.

Amunt