Pràctiques externes Codi:  M3.529    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquest mòdul de Pràcticum pretén que l'estudiantat es familiaritzin amb un context professional, ja sigui a través de la relació d'activitats específiques a a partir de la relació amb un o una professional expert, ja sigui posant en pràctica les competències treballades al llarg del Màster en un context professional real. 

 

Amunt

En el Pràcticum, s'han d'adquirir aquelles competències que capacitin professionalment per desenvolupar-se en l'àmbit de la nutrició i l'alimentació humana fent ús de les TIC com a valor afegit.

Amunt

Per començar a cursar el Mòdul de Pràcticum, cal haver superat els crèdits corresponents a les assignatures obligatòries i haver superat o estar matriculat de les assignatures optatives

Amunt

Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic i suport nutricional ja sigui ambulatori o hospitalari.

Ser capaç d'abordar la interacció entre nutrició i genètica, les seves expectatives futures i les seves implicacions ètiques.

Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional de la població.

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Amunt

El Pràcticum consisteix en el desenvolupament d'un treball on es demostrin les competències adquirides al llarg del Màster. El resultat final del treball pot tenir diferents tipologies formals, que seran acordades pel tutor o tutora de pràctiques de cada estudiant.

Amunt

Material Suport
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web

Amunt

 • Guia de Practicum 

 

 

Amunt

Les tasques poden ser de diversos tipus segons el centre on es desenvolupin les pràctiques però han d'estar relacionades amb activitats o programes de prevenció, promoció de la salut i educació nutricional.

 • Identificar una necessitat i fer propostes de millora
 • Tractar una mancança detectada
 • Solucionar un problema
 • Elaborar materials
 • Dissenyar, implementar i/o avaluar una intervenció o programa per un col·lectiu determinat
 • Participar en tasques relacionades amb la recerca
 • Qualsevol altra de les possibles tasques vinculades a l'àmbit de la nutrició i salut pública

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura avalua el treball dins i fora de l'aula mitjançant seguiment d'avaluació contínua. Per a això s'han definit unes tasques generals amb un conjunt d'aspectes que han de ser avaluats i que s'apliquen durant el desenvolupament del treball al llarg del semestre. Els aspectes generals definits són els següents:

1) Pla de treball + CV: 10% pes en la nota final

2) Activitats realitzades (de el pla de treball + participació actitvitat): 70% pes en la nota final

3) Memòria final sobre les activitats realitzades: 20% pes en la nota final

Aquestes activitats són comunes a totes les pràctiques, tant en modalitat de online, teletreball com en modalitat presencial.

L'ús indegut de les eines IA generatives per assolir l'objectiu principal de l'activitat d'avaluació serà considerat com una manca d'originalitat i se'n seguirà la normativa acadèmica.

Amunt

Seran el tutor o tutora de les pràctiques i el professorat de l'aula qui emetran un informe final amb les seves qualificacions sobre l'activitat executada per l'estudiant, i les avaluacions dels diferents reptes seran ponderades per obtenir la qualificació final de l'assignatura. Caldrà, per tant, superar l'avaluació de les activitats dutes a terme mitjançant el tutor i aquelles realitzades i dirigides des de l'aula.

És imprescindible l'aprovació per part tant de tutor o tutora de pràctiques com de la professora de l'aula per a superar l'assignatura.

Amunt

Els diferents lliuraments s'han de fer dins dels terminis assenyalats a l'aula, considerant no presentats aquells treballs que no hagin estat rebuts dins del termini.  És responsabilitat de l'alumnat assegurar-se que les activitats enviades siguin les corresponents a l'assignatura, i que es realitzin en l'espai correcte. No s'admetran noves entregues passada la data límit, al·ludint a errors a l'enviament. 

Els lliuraments s'estableixen de la següent manera i es realitzaran en els terminis acordats. Les entregues hauran de realitzar-se en els espais habilitats pel lliurament d'aquesta. No s'emetran fitxers comprimits, i en cas de requerir pujar més d'un document, s'haurà de fer per separat. 

Recordem que l'ús indegut de les eines IA generatives per assolir l'objectiu principal de l'activitat d'avaluació serà considerat com una manca d'originalitat i se'n seguirà la normativa acadèmica.

Amunt