Sistemes de control de gestió Codi:  M3.751    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El contingut d'aquesta matèria està formulat al voltant de la informació comptable dels costos empresarials. Per prendre consciència de la importància d'aquesta informació en la presa de decisions, es podria pensar amb el que proposen els autors Robert Kaplan y David Norton: si pugeu a un avió comercial, i observeu que el pilot només té un altímetre com a eina de vol, segur que us sorprendríeu i li faríeu la següent qüestió: On són la resta d'indicadors? si ell respongués que de moment només fa servir aquest fins que el controli a la perfecció, i a mesura que el domini anirà incorporant la resta ...  segurament no pujareu a aquest avió, ja que al pilot li faltarà informació per prendre decisions adequades.
Doncs bé, aquesta assignatura proporciona les eines per obtenir els indicadors necessaris per prendre decisions adequades a les organitzacions. En aquest sentit, el sistemes de control de costos, prenen importància juntament amb la comptabilitat financera, per garantir la qualitat i la utilitat de la informació econòmica sobre despeses i costos que necessita qualsevol organització.

Amunt

L'assignatura es desplega en el Màster Universitari en Direcció Financera, dins dels Estudis d'Economia i Empresa.

Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta tres en aquesta assignatura:

-    CB7- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en nous entorns o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
-    CB9 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
-    CG1- Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit financer en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i assolir resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes en la funció de Director Financer en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment de resultats eficients.

L’assignatura és de quatre crèdits, té caràcter obligatori i s’impartirà en el primer semestre.  En concret forma part del conjunt de matèries relacionades amb la informació financera per a la presa de decisions. La resta d’assignatures d’aquest àmbit són: anàlisi de la informació financera, simulació i predicció, i finances i big data.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de la direcció financera: la comptabilitat analítica. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és clau per aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

Les competències transversals amb major vinculació a l'assignatura són les següents:
•    CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
La competència específica del programa relacionada amb aquesta assignatura es:
•    CE1 - Dissenyar i avaluar un sistema de reporting financer que tingui en compte els diferents grups d’interès i que inclogui les variables necessàries per una òptima presa de decisions.
•    CE5 - Interactuar i influir en els diferents grups d’interès amb la finalitat d’obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l’àmbit de les finances

Amunt

Repte 1: Diferents sistemes de costos, diferents resultats. Perquè serveixen?

A partir de dades de la comptabilitat financera i la comptabilitat interna de l'organització, es plantegen diferents sistemes de costos (parcials o complerts, per seccions o ABC, ...). En aquest context hem de ser capaços d'identificar les necessitats de l'empresa i conèixer els avantatges i desavantatges de cada un dels sistemes, per arribar a identificar quin és el millor per a la nostra organització.

Repte 2: Perquè la realitat és diferents al que havíem previst?

En el món de les organitzacions és habitual i necessari treballar amb dades pressupostades que posteriorment haurem de comparar amb les reals. En aquest context és de vital importància per a l'organització la identificació de les desviacions (dades reals versus dades previstes). L'anàlisi de les desviacions ens ha de permetre identificar on s'han produït i prendre les decisions adequades.

Repte 3: Estem alineats amb l’estratègia de l’organització?

Es tracta de mirar a dins, a fora i al voltant de la nostra organització identificant els aspectes claus que ens permetin prendre decisions adequades tant a curt com a mig termini. A partir dels aspectes claus identificats es construeix un quadre de comandament integral útil per a l'organització.

Amunt

Objetivos ligados a indicadores y estrategia Web
Herramientas de predicción Web
Estructura de costes Web
Naturaleza y clasificación de los costes y ventas Web
Desviaciones en los costes fijos y variables Web
Gestión de ratios para evitar riesgos en la empresa Web
Apalancamiento operativo Web
Apalancamiento financiero Web
Cas global 1: l'empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Plantejament XML
Cas global 1: l'empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Plantejament DAISY
Cas global 1: l'empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Plantejament EPUB 2.0
Cas global 1: l'empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Plantejament MOBIPOCKET
Cas global 1: l'empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Plantejament HTML5
Cas global 1: l'empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Plantejament PDF
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Plantejament XML
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Plantejament DAISY
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Plantejament EPUB 2.0
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Plantejament MOBIPOCKET
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Plantejament HTML5
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Plantejament PDF
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Solució XML
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Solució DAISY
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Solució EPUB 2.0
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Solució MOBIPOCKET
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Solució HTML5
Cas global 2: l’empresa DECOFLOOR. Els models de costos orgànics. Solució PDF
Cas global 1: l’empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Solució XML
Cas global 1: l’empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Solució DAISY
Cas global 1: l’empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Solució EPUB 2.0
Cas global 1: l’empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Solució MOBIPOCKET
Cas global 1: l’empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Solució HTML5
Cas global 1: l’empresa DECOFLOOR. El concepte de cost. Solució PDF
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Plantejament XML
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Plantejament DAISY
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Plantejament EPUB 2.0
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Plantejament MOBIPOCKET
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Plantejament HTML5
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Plantejament PDF
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Solució XML
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Solució DAISY
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Solució EPUB 2.0
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Solució MOBIPOCKET
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Solució HTML5
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Solució PDF
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Solució XML
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Solució DAISY
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Solució EPUB 2.0
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Solució MOBIPOCKET
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Solució HTML5
Cas global 3: l'empresa DECOFLOOR. La gestió dels costos fixos i variables. Solució PDF
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Plantejament XML
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Plantejament DAISY
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Plantejament EPUB 2.0
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Plantejament MOBIPOCKET
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Plantejament HTML5
Cas global 4: l'empresa DECOFLOOR. El control pressupostari. Plantejament PDF
Activity Based Costing (ABC) (infografia) Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt