Predicció i simulació Codi:  M3.752    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En un context com l'actual, dominat per la incertesa, les organitzacions han de realitzar una esforç important d'anticipació. En aquesta assignatura es contemplen dos aspectes ens els quals podem avançar: la previsió i la simulació. En aquest sentit l'assignatura estableix les bases de la predicció professional en l'àmbit de les organitzacions actuals així com el tractament del risc en els seus models de negoci.

En relació a la previsió, les organitzacions han de ser conscients de la necessitat crítica de mantenir de forma correcte i fiable la informació interna de la seva activitat per poder-la utilitzar com a base per realitzar pronòstics.

En relació a la simulació, és estratègic incorporar fiabilitat als models utilitzats per fer projeccions, amb l'objectiu de poder prendre millors decisions.

Amunt

L'assignatura es desplega en el Màster Universitari en Direcció Financera, dins dels Estudis d'Economia i Empresa. 

Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta tres en aquesta assignatura:

CB7- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en nous entorns o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB9 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 CG1- Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit financer en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i assolir resultats eficients.


En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes en la funció de Director Financer en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment de resultats eficients.

L'assignatura és de quatre crèdits ECTS , té caràcter obligatori i s'impartirà en el primer semestre.  En concret forma part del conjunt de matèries relacionades amb la informació financera per a la presa de decisions. La resta d'assignatures d'aquest àmbit són: anàlisi de la informació financera, sistemes de control de gestió i finances i big data.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de la direcció financera: l'anàlisi de les dades de l'organització i el seu us eficient. L'assimilació dels conceptes que es tractaran són bàsics per aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt


Ser usuari avançat d'Excel.

Amunt

Les competències amb major vinculació a l'assignatura són les següents:

Repte 1:

Competències associades Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)
CE5 - Interactuar i influir en els diferents grups d'interès amb la finalitat d'obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l'àmbit
de les finances
RAP 1: Identificar i avaluar la funcionalitat dels indicadors com a instruments de mesura de la gestió i el govern de l'empresa i la seva relació amb l'estratègia empresarial

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant TIC de forma avançada RAP 1: Dissenyar sistemes d'indicadors empresarials útils per a la presa
de decisions operatives i estratègiques en una organització
CT1 - Comunicar-se d'una manera efectiva en un entorn professional global
RAP 1: Plantejar alternatives per a enriquir el reporting i la presa de decisions en l'empresa

Repte 2:

Competències associades Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)
CE1 - Capacitat per a dissenyar i avaluar un sistema de reporting financer que tingui en compte els diferents grups d'interès i que inclogui les variables necessàries per a una òptima presa de decisions RAP 1: Analitzar com obtenir el màxim profit de les tècniques de previsió RAP
CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant TIC de forma avançada RAP 1: Analitzar com obtenir el màxim profit de les tècniques de previsió RAP
CT1 - Comunicar-se d'una manera efectiva en un entorn professional global RAP 1: Plantejar alternatives per a enriquir el reporting i la presa de decisions en l'empresa

Amunt

1. La Predicció en els Negocis

1.1 Introducció a la predicció empresarial

1.2 Necessitat de les previsions per a la gestió empresarial

1.3 Tècniques de previsió en l'àmbit de l'empresa

1.4 Metodologies disponibles: avantatges i inconvenients

1.5 Sistemes experts: possibilitats i risc

1.6 Possibilitats del full de càlcul. Alternatives

1.7 Cas pràctic: predicció de vendes2. Mètodes de Simulació en els Negocis

1.1 Introducció a la simulació per Montecarlo

1.2 Disseny conceptual dels models

1.3 Incertesa i probabilitat: avantatges i inconvenients

1.4 Possibilitats del full de càlcul. Alternatives

1.5 Cas pràctic 1. Projecte d'inversió

1.6 Cas pràctic 2. Business pla

1.7. Cas pràctic 3. Valoració d'empreses

Amunt

Palisade PDF
Palisade Programari en línia

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt