Gestió del circulant Codi:  M3.753    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Una de les funcions que té encomanades el director financer és la gestió de dia a dia d'una organització, el que és coneix com a gestió del circulant o finances operatives. Una mala gestió pot tenir com a conseqüència el fracàs empresarial; ja sigui perquè no es disposen dels actius circulants necessaris o perquè es disposen en excés generant majors necessitats financeres.

La bona gestió de les finances operatives es necessària per a que les societats guanyin en eficiència i millorin la seva liquidesa i rendibilitat. El focus de l'assignatura estarà en conèixer que engloba la gestió del circulant i saber optimitzar la seva gestió, aprenent a planificar i controlar la inversió en els actius corrents de l'empresa (existències, clients i disponible) per tal de reduir les necessitats de finançament. Les empreses poden morir per una falta de caixa.

Amunt

L'assignatura es desplega en el Màster Universitari en Direcció Financera, dintre dels Estudis d'Economia i Empresa.

Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta tres en aquesta assignatura:

  • CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB9 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
  • CG1- Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit financer en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i assolir resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes en la funció de Director Financer en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment de resultats eficients.

L'assignatura és de quatre crèdits, té caràcter obligatori i s'impartirà en el primer semestre.  En concret forma part del conjunt de matèries relacionades amb la planificació financera. La resta d'assignatures d'aquest àmbit són: Mercats Financers Globals, Finances Corporatives i Valoració d'empreses.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de la direcció financera: la gestió del circulant. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és clau per aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

Les competències transversals i específica vinculades a l'assignatura són les següents:

  • CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

La competència específica del programa relacionada amb aquesta assignatura es:

  • CE2 - Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de la responsabilitat social.

Amunt


Repte 1: El negoci va malament o el disseny del pla estratègic és erroni?

El circulant d'una societat fa referència a l'actiu corrent i al passiu corrent. En conseqüència les finances operatives tenen a veure amb el funcionament de la societat, amb les operacions que fa en el seu dia a dia. Ara bé una anàlisi de la gestió del circulant no es pot centrar únicament en les finances operatives: clients, existències, disponibles i proveïdors, sinó que també ha de tenir en compte les finances estructurals relacionades amb el Pla Estratègic dissenyat per la companyia: el capital que aportaren els socis, el deute a llarg termini i les inversions en immobilitzat. Per tant, el primer pas en la gestió del recursos a curt termini és determinar on rau el problema, per això s'ha de donar resposta a la següent pregunta: La societat té problemes de plantejament i, per tant, està finançada incorrectament per les finances estructurals, o el problema és que no funciona bé amb problemes en les finances operatives?

Repte 2: Com optimitzar el circulant operatiu?

Per què empreses molt rentable i amb taxes de creixement elevades tenen tantes tensions de tresoreria? És possible que l'èxit i el creixement estrangulin financerament l'empresa? La resposta és sí, sense una bona previsió i gestió de les necessitats d'inversió generades pel cicle d'explotació de l'empresa: inventari, clients, proveïdors, altres passius espontanis i la tresoreria, i sense un bon matalàs de seguretat format pel fons de maniobra és possible morir d'èxit. Per tal d'optimitzar la liquidesa i la tresoreria de l'empresa, des de la Direcció Financera, és necessari optimitzar el Circulant operatiu de la societat i això passa per estudiar el període mitjà de maduració, el període mitjà financera i les necessitats operatives de fons (NOF). S'ha d'aconseguir alliberar recursos financers innecessaris, i així alleugerir les tensions de tresoreria i/o reduir les càrregues financeres.

Mòdul 3: Claus per administrar adequadament la tresoreria

Un bon consell per no tenir tensions de caixa és fer una previsió de tresoreria per a més de tres mesos per poder anticipar el problema i buscar una solució a temps. I millor encara si l'empresa té incorporada l'elaboració d'un pla financer per complir amb els objectius marcats en el seu pla estratègic. Perquè és útil el pla financer doncs perquè permet respondre a tres preguntes relacionades amb la supervivència financera de la societat: Quant finançament necessito i en quin moment l'haig de tenir? Quin tipus de finançament necessito? Quin serà el proveïdor de finançament?

Amunt

Infografia: Indicadors a seguir per optimitzar el circulant operatiu PDF
Infografia: Què entenem per Working Capital? PDF
Infografia: Gestió de la tresoreria PDF
Herramientas de predicción PDF
Control de gestión: búsqueda del equilibrio entre fondo de maniobra y necesidades operativas de fondo PDF
La modelització de la inversió en el cicle a curt termini PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt