Mercats financers globals Codi:  M3.754    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura de Mercats Financers Globals està bàsicament orientada al coneixement, comprensió i anàlisis del sistema financer i dels actius financers i diferents mercats en els que aquests operen.
Des dels inicis de la dècada dels 80, l'àmbit de les finances ha estat en constant canvi en la majoria d'economies desenvolupades. Fins el punt que, avui en dia encara ens trobem immersos en un context financer en permanent variació. El naixement de nous actius, l'aparició de nous mercats organitzats així com el desenvolupament d'altres existents ha estat la constant dels darrers temps.
Així doncs, el paper punter dels mercats financers fa que avui dia, el món de les finances resulti indispensable com a instrument de comprensió de tot allò que actualment succeeix en l'àmbit financer i econòmic, no tan sols a nivell nacional sinó també a nivell internacional.
Els continguts que es presenten en aquesta assignatura parteixen d'una descripció del sistema financer, els seus agents i institucions financeres, i continua amb un repàs dels canvis que ha experimentat. A continuació, s’estudia el tipus d’interès i les seves diferents unitats de mesura per donar pas a l’anàlisi de la corba de tipus d’interès i la informació que aquesta ens aporta.  Així doncs, el primer mòdul serveix de preàmbul per presentar tot seguit, en la resta de mòduls, els principals mercats financers: el mercat interbancari, el mercat de deute públic, el mercat de renda fixa, el mercat de renda variable i el mercat de derivats. els tres primers mòduls serveix de preàmbul per a presentar a continuació els principals mercats financers: el mercat interbancari, el mercat de deute públic, el mercat de renda fixa, el mercat de renda variable i el mercat de derivats.

Amunt

El contingut de l'assignatura es relaciona directament amb totes aquelles que pertanyen a l'àrea de finances, com són Sistemes de Control de gestió, Gestió del Circulant i Finances Corporatives.

Amunt

Els continguts de les assignatures de finances permeten un coneixement avançat per la gestió financera personal i per desenvolupar tasques de gestió financera en empreses de qualsevol sector. Els conceptes que es desenvolupen en l’assignatura de Mercats Financers Globals  resulten imprescindibles per qualsevol individu, donat que les empreses emeten actius financers per finançar les seves inversions i al mateix temps, poden col•locar els seus excedents de tresoreria invertint en títols admesos a cotització en mercats organitzats. D'altra banda, els tipus d'interès que es fixen en mercats com l'interbancari serveixen de referència per operacions desenvolupades en els mercats crediticis.  Així doncs, els continguts d’aquesta assignatura  resulten imprescindibles pels que actuen en l'àmbit bancari i financer, així com són útils per tal d'orientar les inversions del patrimoni personal i empresarial.

Amunt

Objectius que es treballen en aquesta assignatura:
•    Conèixer el preu del diner i les seves diferents mesures.
•    Comprendre el procés financer de les principals operacions corporatives.
•    Saber accedir i utilitzar els principals instruments financers: pagarés, bons, accions, divises i opiniar sobre l'efecte d'operacions financeres en els fons propis de l'empresa.
•    Comprendre les notícies de la premsa financera per conèixer millor l'entorn financer.
•    Analitzar els diferents tipus d'interès dels mercats financers.
•    Desenvolupar les habilitats per analitzar l'impacte de les variables econòmiques en diferents escenaris de valoració.
•    Conèixer les diferents fonts de finançament per a les empreses.
•    Identificar els mecanisme de cobertura de risc d'una empresa.
•    Identificar l'estructura i les interrelacions dels principals mercats financers, i adquirir l'habilitat per obtenir el màxim profit d'ells dins de les funcions d'un director financer seguint un comportament ètic i responsable.

Competències que es treballen en aquesta assignatura:
•    Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
•    Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir, i amb un elevat sentit de la responsabilitat social.
•    Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

Amunt

A continuació es detalla el marc general de cada un dels mòduls del material principal:

Repte 1: El diner i el seu preu: l'embolic dels tipus d'interès

Mòdul 1: Introducció al sistema financer
El sistema financer és el marc institucional que aglutina el conjunt d'institucions, agents, actius, mercats i relacions que tenen com a finalitat  posar en contacte oferents i demandants de recursos financers al cost més baix possible.
En aquest mòdul es defineix quin és l'objectiu d'un sistema financer així com els principals components d'aquest. També s'exposa l'evolució que han sofert els mercats financers al llarg del temps.

Mòdul 2: El preu del diner i la seva variació
Els tipus d'interès poden venir donats en diferents unitats de mesura i a vegades comparar-los pot ser complicat. L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer les diferents unitats de mesura en que es poden presentar els tipus d'interès i saber comparar-los entre ells.

Repte 2: Una fotografia (dels tipus d'interès), millor que mil paraules

Mòdul 3: La variació del tipus d'interés, estructura i el seu riesgo
Donat que el tipus d'interès es una variable macroeconòmica i aquesta canvia el seu valor contínuament, es important tenir informació sobre els tipus d'interès que cotitzen al mercat. De fet, en aquest mòdul veureu que la corba de tipus d'interès o estructura temporal de tipus d'interès és una fotografia en un moment concret del temps sobre el valor dels tipus d'interès i els seus terminis.
La informació que es pot extreure d'aquesta fotografia o corba de tipus d'interès és de rellevant importància per qüestions de política monetària i també perquè ens aporta informació sobre l'estat de l'economia. Cada cop més els economistes utilitzen aquesta eina (entre d'altres) per preveure la situació econòmica i financera d'un país.

Repte 3: Els mercats financers com a opció d'inversió i / o finançament I

Mòdul 4: Mercat interbancari
El mercat interbancari  és aquell en el qual els bancs es presten diners els uns als altres a un termini determinat, sovint amb un venciment d'una setmana o menys.
En aquest mòdul s'explica quines són les funcions principals del mercat  interbancari i el  paper dels sistema europeu de Bancs Centrals.

Mòdul 5: Mercat de deute pública i privada
El mercat de deute públic és aquell on es negocien els actius que emet l'Estat per finançar-se. Aquí es descriuen quins agents participen en aquest mercat i els principals actius que emet l'Estat pel seu finançament.
També s'explica el mercat de renda fixa o corporativa, on s'hi negocien actius, títols o emprèstits emesos amb rendiment prefixat per empreses o societats públiques o privades, organismes autònoms i entitats de crèdit oficial, amb la finalitat d'obtenir un finançament.
Aquest mercat està estretament relacionat amb el mercat de deute públic, de manera que els tipus d'interès del primer marquen els passos del segon. Malgrat s'anomenen actius de renda fixa, aquests tenen un risc associat.

Repte 4: Els mercats financers com a opció d'inversió i / o finançament I

Mòdul 6: Mercat de renda variable
El mercat de renda variable està constituït per les borses de valors i es considera com un punt de trobada entre els estalviadors i les empreses societàries, en el qual els estalviadors financen les companyies mitjançant la compra de les seves accions en aquest mercat, i es  converteixen d'aquesta manera en accionistes.
En aquest mòdul de l'assignatura s'explica el mercat borsari, la seva estructura, el seu funcionament i els productes negociats.

Mòdul 7: Mercat de divises
El mercat de divises és el mercat a través del qual es compren i es venen les diferents monedes nacionals. És a dir, és el vincle entre els diferents segments dels mercats financers internacionals. El mercat de divises és la institució paradigmàtica que determina l'eix vertebrador del sistema econòmic internacional.
En un món financer tan globalitzat, es bàsic estudiar el mercat de divises per tal de conèixer aquest actiu com a mesura de política monetària i també com pot afectar a l'economia real d'un país.

Mòdul 8: Mercat de derivats
En els darrers anys, el procés d'innovació i globalització en el que hem estat sotmesos, ha tingut un gran impacte en el desenvolupament dels mercats de derivats. Els valors que en aquests es negocien, tal com indica el seu nom, es "deriven" bé de matèries primeres, bé de valors de renda fixa, de renda variable o d'índexs compostos per alguns d'aquests valors o matèries primeres.
En el darrer mòdul d'aquesta assignatura s'explica quins són els productes bàsics en el mercats de derivats i el seu funcionament.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt