Anàlisi i selecció d'inversions Codi:  M3.755    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
S'estudien els principals models de valoració d'actius des de la teoria financera, així com diferents mètodes per seleccionar projectes d'inversió i conformar carteres òptimes en termes de risc i rendiment. S'estudien diverses formes de mesurar el risc d'una cartera i la seva relació amb el rendiment esperat de la mateixa.

Amunt

Assignatura obligatòria dins del mòdul de "Decisions d'Inversió" al costat de les assignatures 'Productes derivats per a la cobertura de risc' i 'Finances i inversió responsables'. Té una càrrega docent de 4 crèdits ECTS.

Com a programa de Màster, es requereix formar a l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les quals es tracten tres en aquesta assignatura:

-
CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.


- CB9 - Saber comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


- CG1- Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit financer en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i aconseguir resultats eficients.


La finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes en la funció del Director Financer en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de l'organització i l'assoliment de resultats òptims.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de l'adreça financera: la inversió dels recursos empresarials. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és clau per a aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

Les competències transversals amb major vinculació a l'assignatura són les següents:

CT2 – Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.                                                      

CT4 – Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.                                         


Dins de l'assignatura es desenvolupen les següents competències específiques:                                      

CE3 - Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.                                                                                  

CE7- Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit financer.

Amunt

Les activitats de l'assignatura estan agrupades en tres reptes, que s'especifiquen a continuació.

Repte 1: Preus i mercats financers: oportunitats d'inversió?

En aquesta primera activitat s'introdueixen les eines i els conceptes principals de l'estadi¿stica per a la valoracio¿ d'actius i el mesurament del risc, components fonamentals del proce¿s de seleccio¿ d'inversions d'una empresa. Es comenc¿a definint que¿ e¿s una variable aleato¿ria i una distribucio¿ de probabilitat, i es procedeix a presentar els indicadors me¿s habituals per descriure aquestes distribucions, univariades i multivariades (quan s'hi involucra me¿s d'una variable aleato¿ria). Tambe¿ es comenta breument la difere¿ncia entre el risc i la incertesa, s'introdueix el principi de diversificacio¿ del risc de carteres i es presenten les caracteri¿stiques principals de les se¿ries de rendiments financers identificades en la professio¿.

Repte 2: En quins actius invertim? Relació bàsica risc-rendiment

En aquest repte s'estudien els principals models de valoració de risc i de conformació de carteres òptimes, en termes de risc i rendiment. Es presenten llavors les bases per a l'administració del risc mitjançant les eines proveïdes per les finances modernes. S'estudien els models òptims en mitjana i variància, entre uns altres.
Repte 3: Estem mesurant ben el risc?

En aquest repte es discuteixen mesures d'ampli ús en la pràctica que permeten una millor estimació del risc que les propostes pels models teòrics clàssics discutides abans, tal com el Valor en Risc. Es discuteixen possibles formes d'estimació mitjançant simulacions de Montecarlo i simulació històrica i el seu ús com a mesura de gestió de risc de carteres.

Amunt

El valor en risc i altres mesures de risc a les cues XML
El valor en risc i altres mesures de risc a les cues DAISY
El valor en risc i altres mesures de risc a les cues EPUB 2.0
El valor en risc i altres mesures de risc a les cues MOBIPOCKET
El valor en risc i altres mesures de risc a les cues HTML5
El valor en risc i altres mesures de risc a les cues PDF
La relació risc-rendiment i la valoració d'actius XML
La relació risc-rendiment i la valoració d'actius DAISY
La relació risc-rendiment i la valoració d'actius EPUB 2.0
La relació risc-rendiment i la valoració d'actius MOBIPOCKET
La relació risc-rendiment i la valoració d'actius HTML5
La relació risc-rendiment i la valoració d'actius PDF
Conceptes fonamentals per a l'administració del risc financer XML
Conceptes fonamentals per a l'administració del risc financer DAISY
Conceptes fonamentals per a l'administració del risc financer EPUB 2.0
Conceptes fonamentals per a l'administració del risc financer MOBIPOCKET
Conceptes fonamentals per a l'administració del risc financer HTML5
Conceptes fonamentals per a l'administració del risc financer PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt