Valoració d'empreses Codi:  M3.756    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
S'estudien aspectes generals de la valoració d'empreses. El procés de valoració. Mètodes de valoració: Descompte de fluxos d'efectiu, valoració per múltiples, altres mètodes de valoració comptable. La negociació del procés de valoració

Amunt

L'assignatura Valoració d'empreses es troba com a assignatura optativa dins del mòdul de" Planificació  Financera" al costat de les assignatures “Gestió del circulant”, “Mercats financers globals” i “Finances corporatives”. Té una càrrega docent de 4 crèdits ECTS.
Com a programa de Master, es requereix formar a l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les quals es tracten tres en aquesta assignatura:
- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Saber comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
- Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit financer en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i aconseguir resultats eficients.
La finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes en la funció de Director Financer en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de l'organització i l'assoliment de resultats òptims.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de la direcció financera: la medició del valor de l'empresa. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és clau per a aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

La competències transversals amb major vinculació a l'assignatura són les següents:
CT2 – Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.                   
CT4 – Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.               

Dins de l'Assignatura es desenvolupen les següents competències específiques:               
CE2 - Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de la responsabilitat social.
CE3 - Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.
CE4 - Analitzar el funcionament de l'àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora contínua i la del conjunt de l'organització.
CE6 - Analitzar i avaluar les principals operacions i actors financers globals en mercats financers internacionals.
CE7- Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit financer.

Amunt

Les activitats de l'assignatura estan agrupades en tres reptes, que s'especifiquen a continuació.

Repte 1: Mètodes en la valoració d'empreses

En aquesta primera activitat s'explora els mètodes tradicionals per estimar el valor d'una empresa, els quals inclouen el mètode de descompte de fluxes de caixa, així com una anàlisi dels seus abastos i els errors més freqüents en la seva implementació.

Repte 2: Gestió basada en el valor
Quan a un director general o financer d'una empresa se li pregunta quin és l'objectiu que pretén, la resposta no és maximitzar el benefici, sinó augmentar el valor per als seus accionistes. La creació de valor constitueix un objectiu a llarg termini de l'empresa i està associada amb l'estratègia empresarial. D'aquesta forma, no s'hauria de mesurar en un exercici concret, sinó al llarg de tot el període en què es manté l'estratègia de l'empresa.  L'enfocament en la generació de riquesa per part de l'accionista, com a objectiu bàsic de l'empresa, ha donat motiu a l'aparició d'indicadors com a paradigmes de l'orientació que cal seguir en la creació de valor. És doncs indispensable que el Director Financer sigui capaç d'estimar la creació de valor , així com d'identificar aquelles accions que poden incrementar el valor del negoci. En aquest repte s'estudien els mètodes de creació de valor, la diferència entre valor i preu i la relació entre la gestió del circulant i el valor de l'empresa.

Repte 3: El procés de negociació: art o ciència?
La negociació és una estratègia, és a dir, és un pla d'acció que despleguem per obtenir el que desitgem. En una negociació no depenem únicament de nosaltres, sinó que es requereix també del concurs d'una altra part que, alhora, depèn de de nosaltres per obtenir el que ella vol. Un context d'interdependència com el que plantegem és el que descriu els processos imperants a l'hora de negociar l'adquisició o escissió d'una societat o la reestructuració del negoci.
En aquesta activitat i com a Director Financer se't convida a analitzar quina és l'estructura d'un procés de negociació, i se't mostra com ser un estratega hàbil, capaç d'arribar a acords intel•ligents. Es revisen les principals tàctiques de negociació, el procés de planificació d'una negociació i s'estudien les diferències entre les negociacions basades en els interessos versus les basades en les posicions.

Amunt

Como planificar las negociaciones Web
Tácticas para negociar Web
Infografia. Valoració d'empreses PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt