Productes derivats per a la cobertura del risc Codi:  M3.758    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Amb el desenvolupament d'aquesta assignatura es pretén, en primer lloc, que el director financer sigui conscient dels riscos financers als quals s'enfronta en super activitat diària, de tipus d'interès, de canvi, borsaris, davant un futur incert en multitud d' variables Financeres. En segon lloc, que sigui capaç de dirimir les possibilitats de reduir o mitigar completament aquests riscos, mitjançant la utilització d'un producte de derivació concret o mitjançant la formació d'estratègies completes.

L'assignatura es desenvolupa en el llarg de 4 mòduls. El primer d'ells tracta sobre les generalitats d'aquests Mercats Derivats, com funcionen i com poden els actius financers que cotitzen en ells, ser-nos d'utilitat com a instruments de cobertura. En aquest mòdul s'utilitzen les accions financeres com a actius subjacents bàsics per explicar aquest funcionament. Per tant, indirectament s'està estudiant el Merkel d'evolució futura desfavorable en el preu d'accions. La resta de mòduls s'enfoca en altres actius conduents a mitigar altres tipus de riscos. Així, el mòdul segon se centra en els instruments derivats sobre el Merkel de Crèdit, de preus de matèries primes, considerant com a tal l'electricitat, l'or, les precipitacions de neu, etc., Depenent de l'empresa que es tracti, s'enfrontarà a uns tipus de riscos o altres. El tercer mòdul tracta d'estudiar el Merkel de tipus d'interès, com pot ser la cobertura d'una evolució futura desfavorable en tipus d'interès variables. Finalment, el quart mòdul tracta sobre el Merkel de tipus de canvi, al que estem exposats a nivell de particulars, d'empreses o de Governs. Abans d'endinsar-nos sobre instruments de cobertura es pretén donar unes nocions bàsiques de què són i com es formen els tipus de canvis entre divises.

Amunt

El contingut de l'assignatura es relaciona directament amb totes les assignatures que pertanyen a l'àrea de finances, encara que té una major vinculació amb l'assignatura de Mercats Financers Globals, atès que es detallen diferents productes financers que són negociats en aquests mercats.

Amunt

Els continguts de les assignatures de finances permeten un coneixement avançat per a la gestió financera personal i per desenvolupar tasques de gestió financera en empreses de qualsevol sector. Els conceptes desenvolupats en l'assignatura són imprescindibles a tots els nivells: governs, empreses i particulars. No només pot cobrir un govern de el risc canviari que li suposa emetre deute en divises; també una empresa podria estar exposada a un risc canviari o de tipus d'interès una empresa que realitzi regularment transaccions amb l'estranger o tingui un deute bancari; finalment, un particular que tingui una hipoteca a interès variable o vulgui viatjar a un país amb una determinada divisa. Així mateix, i relacionat amb els mercats financers clàssics, seria interessant per a tot aquell agent que mantingui una cartera d'actius i estigui exposat a l'evolució en cotitzacions d'accions financeres o d'un determinat índex borsari.

Amunt

Objectius d'assolir:
• Identificar els riscos financers als quals pot estar exposat, en funció de l'activitat i l'àmbit en què es desenvolupi, una empresa.
• Conèixer el funcionament dels diferents mercats financers derivats, organitzats i no organitzats.
• Conèixer els diferents instruments financers que es poden contractar per a la cobertura de riscos financers, de cara a poder negociar amb un intermediari financer la millor estratègia de cobertura.
• Identificar possibilitats de cobertura, especulació i arbitratge, en els mercats derivats.
• Identificar les variables que condueixen a l'elaboració d'un preu de cobertura.
• Analitzar l'impacte que produeix un canvi en una variable en la valoració d'instruments derivats.

Competències:
• Capacitat d'aprenentatge autònom.
• Capacitat d'adaptació a noves situacions
• Capacitat crítica i compromís ètic en el treball.
• Capacitat d'anàlisi i síntesi.
• Capacitat de comprensió del mercat accions, de divises, de tipus d'interès, dels instruments financers derivats i de les variables que l'afecten.
• Capacitat per analitzar els diferents instruments derivats i buscar informació de diferents fonts per poder arribar a prendre decisions.
• Capacitat d'organització i planificació, per a la resolució de problemes financers.

Amunt

A continuació, es detalla el marc general de cada un dels mòduls de la material principal:

Repte 1: Podem minimitzar la incertesa? Futurs i opcions per cobrir riscos
Mòdul 1: Gestió de el risc financer a través de productes derivats
Aquest mòdul intenta donar una visió de conjunt i fer reflexionar el director financer dels riscos financers a què s'enfronta en la seva activitat quotidiana davant el futur incert. Així mateix, es tracten els diferents mercats derivats no organitzats i els ja organitzats. Com funcionen aquests mercats i les característiques concretes que han de complir els contractes que en ells es negocien. En el desenvolupament de la lliçó s'utilitzen els instruments derivats sobre accions com a fil conductor dels mercats.


Repte 2: La incertesa en la borsa, en el preu de commodities, o en la possibilitat del pagament de deutes, pot reduir-se
Mòdul 2: Derivats sobre el risc de crèdit, de commodities, índexs borsaris, bons i altres
Derivat de el preu de les accions, podem extrapolar la cobertura a carteres completes o a índexs borsaris. Addicionalment i, com no només els preus de les accions són les que generen incertesa, en aquest mòdul s'estudiaran altres possibilitats, que no es solen tenir en compte, com la incertesa en el preu de les matèries primeres, la possibilitat d'impagament de deutes contretes o l'existència d'agents meteorològics adversos.

Repte 3: La volatilitat del tipus d'interès pot reduir-se
Mòduls 3 i 4: Derivats sobre tipus d'interès i divises

Aquest mòdul se centra en la problemàtica de la incertesa en l'evolució de preus de tipus d'interès i el risc de divises. Com un endeutament a tipus variable pot cobrir-se de alces inesperades en els tipus, o baixes inesperades en cas de mantenir una posició inversora.En aquest mòdul s'estudiaran els possibles instruments de cobertura que ofereixen els mercats financers; així com les diferents estratègies que ofereixen les entitats financeres que operen en ells per adaptar la cobertura al màxim a les necessitats concretes de el director financer.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt