Pràctiques Codi:  M3.760    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Pràctiques consisteix en la realització d'unes pràctiques professionals curriculars (amb càrrega docent) vinculades, sempre de forma clara e inequívoca, a l'àmbit de treball específic del màster.

Constitueixen una activitat formativa i, per tant, supervisada per la UOC amb l'objectiu que els estudiants apliquin i complementin les competències i coneixements adquirits al llarg de tot el màster.

Poden desenvolupar-se en qualsevol tipus d'organització, pública o privada, amb o sense ànim de lucre, a nivell nacional o internacional i poden ser de caràcter presencial, semipresencial o virtual.

Les pràctiques s'han d'instrumentar a través d'un Projecte Formatiu que reculli les funcions, activitats i tasques a realitzar i que formarà part del Conveni Educatiu que donarà cobertura legal a les pràctiques.

Per accedir a una posició de pràctiques l'estudiant pot optar entre dues modalitats:

Modalitat 1. L'estudiant mateix busca i proposa l'organització i la posició en la qual desitja realitzar les seves pràctiques.

Modalitat 2. La UOC proporciona les organitzacions i les posicions disponibles en aquell moment i l'estudiant aplica a les diferents posicions que li puguin interessar. En aquest cas, o bé l'organització realitza la selecció o, a petició de la pròpia empresa, la UOC assignarà un estudiant dels que hagin aplicat a aquesta posició en concret.

Amb independència o de forma complementària a l'assignatura de pràctiques, els estudiants també poden realitzar pràctiques no curriculars, que no tenen càrrega docent i que es gestionen també a través de la mateixa UOC.


Amunt

L'assignatura Pràctiques és una assignatura optativa de 8 crèdits a la qual correspon una càrrega docent de 200 hores. Les pràctiques que es realitzen en aquesta assignatura tenen la consideració de pràctiques curriculars.


Amunt

L'assignatura de Pràctiques es projecta al camp professional i/o de la recerca de la direcció financera. Els estudiants poden cursar les pràctiques en empreses i organitzacions  de qualsevol sector, sempre i quan la posició i les funcions, activitats i tasques es vinculin a les competències desenvolupades al llarg del programa.

Amunt

Les organitzacions que acullen estudiants per a realitzar l'assignatura de Pràctiques podran, atenent a les funcions, activitats i tasques vinculades a les posicions que ofereixin, sol·licitar que aquests disposin d'algunes competències (coneixements o habilitats) concretes com ara, per exemple,  un nivell alt de coneixement d’una llengua estrangera.

Amunt

Per cursar l'assignatura de Pràctiques  s'han de tenir superats, com a mínim, la meitat dels crèdits del màster (30 crèdits). Els estudiants que, no complint aquest requisit, vulguin cursar l’assignatura hauran de sol·licitar l’exempció a la Direcció del Programa, qui la valorarà oportunament atenent a l’itinerari acadèmic i professional de l’estudiant.


A continuació s'inclouen les opcions per cursar o incorporar l'assignatura Pràctiques  a l'expedient.

Opció 1. Sol·licitar el Reconeixement Acadèmic de l'Experiència Professional (RAEP):

Si un estudiant pot acreditar documentalment com a mínim dos anys d'experiència professional relacionada amb la titulació i justificar que ha adquirit les competències generals, bàsiques, transversals i específiques establertes a l'assignatura, podrà sol·licitar, a través de Secretaria, i en els terminis que s'estableixin, el Reconeixement de l'Experiència Professional.

En el cas que a l'estudiant se li concedeixi el RAEP, s’haurà de matricular de l’assignatura en el mode “reconeguda”.


Opció 2. Cursar pràctiques curriculars en una empresa o organització:

Per a sol·licitar pràctiques curriculars, l'estudiant ha d'accedir, en les dates de sol·licitud indicades, a l'aplicatiu de gestió Xperience (Secretaria / Tràmits / Pràctiques curriculars) i gestionar-les en la alguna de les modalitats abans esmentades (l’estudiant sol·licita una de les posicions que oferta la UOC o bé aporta una oferta que ha buscat el propi estudiant). 

En totes dues opcions, hi ha la possibilitat d'ampliar o complementar les pràctiques a la mateixa empresa o organització formalitzant un segon conveni de pràctiques, aquesta vegada no curriculars. Això requereix preparar dos Projectes Formatius diferents i que les noves funcions, activitats i tasques treballin, almenys parcialment, altres competències.


Amunt

Les pràctiques podran, potencialment, desenvolupar i aplicar totes les competències que s'han treballat al llarg del màster. No obstant això, per a complir els objectius curriculars de l'assignatura serà necessari desenvolupar i aplicar com a mínim les següents competències bàsiques, generals i transversals.

Competències generals:

• Capacitat per analitzar i resoldre problemes de l’àmbit financer en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i assolir resultats eficients.

Competències bàsiques:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències transversals:

 • Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d’una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

 • Capacitat per aportar valor a les organitzaciones utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada. 

Competències específiques:

 • Capacitat per dissenyar i avaluar un sistema de reporting financer que tingui en compte els diferents grups d'interès i que inclogui les variables necessàries per a una òptima presa de decisions.

 • Capacitat per dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de la responsabilitat social.

 • Capacitat per identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.

 • Capacitat per analitzar el funcionament de l'àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora contínua i la del conjunt de l'organització.

 • Capacitat per interactuar i influir en els diferents grups d'interès amb la finalitat d'obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l'àmbit de les finances.

 • Capacitat per analitzar i avaluar les principals operacions i actors financers globals en mercats financers internacionals.

 • Capacitat per desenvolupar tasques de recerca i d'anàlisi de dades en l'àmbit de les finances, incorporant les noves oportunitats tecnològiques i integrant metodologies qualitatives i quantitatives.lupar tasques de recerca en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.

Resultats d'aprenentatge 

 • Projectar un context professional real.

 • Comprobar els coneixements i competències treballats al llarg del programa.

Amunt

L’assignatura contempla el desenvolupament de pràctiques en empreses i organitzacions vinculades a l'àmbit de treball del màster i els següents continguts específics: 

• Familiarització amb un context professional. 

• Aplicació dels coneixements i competències treballats al llarg del programa. 

• Memòria justificada.


Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Estudiants en pràctiques: un actiu de present i de futur Audiovisual
Per a què, com i quan fer pràctiques? El que has de saber per decidir-te a fer-les! Web
La doble visió estratègica de les pràctiques: qualitat en equilibri Web
Guia ràpida per gestionar les teves pràctiques: com, quan i què has de fer? Web
Algunes pistes per a trobar una excel·lent posició de pràctiques Web
Guia ràpida per a l'acolliment d'estudiants Web
Guia per al tutor de les pràctiques externes Web
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web

Amunt

Per tal que els estudiants puguin disposar d’un CV i una carta de presentació adequades al seu nivell, els estudiants tenen a la seva disposició a l'aula materials relacionats amb el mercat de treball i les eines de recerca de feina (CV i cartes de presentació) així com altres continguts relacionats.

L’ organització, per la seva banda, proporcionarà aquells materials necessaris perquè l'estudiant pugui desenvolupar les funcions, activitats i tasques encomanades. L'estudiant, a més, disposa dels materials, recursos i eines proporcionats per la biblioteca de la universitat.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt