Treball final de màster Codi:  M3.761    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Màster és una assignatura del pla d'estudis del Màster en Direcció Financera que l'estudiant ha de cursar per acabar la titulació. El TFM pretén posar en joc de manera integrada els coneixements i competències que l'estudiant ha adquirit al llarg de la titulació i acreditar que disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Així doncs, el TFM significa desenvolupar un treball escrit en què la temàtica i els objectius els fixa l'estudiant -prèvia validació del professorat de l'assignatura. Un cop lliurat el treball, l'estudiant el defensarà davant d'una comissió d'avaluació. 

   

Amunt

El treball final de màster (TFM) és una assignatura de  8 ECTS que constitueix el punt final del pla d'estudis i té un vincle molt estret amb la resta de matèries treballades al llarg del programa. Per tant, cal tenir en compte que per desenvolupar el TFM no es necessita aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, els que s'han après en assignatures prèvies en un àmbit concret. Es tracta d'utilitzar tots els fonaments teòrics, conceptes i competències que s'han tractat en aquestes assignatures, més els recursos que es posen a l'abast de l'estudiant en aquest curs, per constatar l'habilitat d'enllaçar i relacionar aquests coneixements per donar resposta a uns objectius determinats.

Amunt

En l'àmbit de la Direcció financera, en qualsevol departament afí, i en l'assessorament a tercers.

Amunt

Per desenvolupar el TFM no és necessari aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, el que s'ha après en les assignatures cursades prèviament. 

Així doncs, es tracta d'utilitzar tots els fonaments teòrics, conceptes i competències que s'han treballat en aquestes assignatures i els recursos addicionals que es posen a l'abast de l'estudiant en l'assignatura,  per constatar l'habilitat per enllaçar, relacionar  aquests coneixements per donar resposta a uns objectius determinats i que eixamplen el coneixement sobre la matèria. 

 Cal saber expressar-se en anglès ja que el resum executiu del document s'escriurà en anglès.

Amunt

Donat el caràcter transversal de l'assignatura, per poder cursar el treball final s'han d'haver superat tots els crèdits obligatoris de la titulació (24 crèdits). Excepcionalment l'estudiantat es podrà matricular sense haver superat tots els crèdits obligatoris si el semestre que es matricula al TFM és el seu últim semestre de la titulació. En aquestes situacions però, haurà de sol·licitar prèviament la validació per part de la direcció del programa mitjançant el seu tutor. Així mateix és recomanable haver cursat o estar cursant les assignatures optatives corresponents a l'àmbit d'especialització del treball.

Abans de començar el curs i a través de l'espai de tutoria de la titulació, els tutors demanaran als estudiants la seva proposta de projecte. Tenir una proposta de projecte validada és indispensable per assignar el tutor/a de TFM que tutoritzarà i evaluarà de forma indivualitada el progrés de l'estudiant.

Amunt

En aquesta assignatura es posa en joc qualsevol conjunt de la totalitat de les competències transversals i específiques del màster i que dependrà de la temàtica i la metodologia escollida.

Concretament, les competències que l'estudiant haurà d'acreditar són les següents:

Competències específiques

 • Dissenyar i avaluar un sistema de reporting financer que tingui en compte els diferents grups d'interès i que inclogui les variables necessàries per a una òptima presa de decisions.
 • Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de la responsabilitat social.
 • Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.
 • Analitzar el funcionament de l'àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora contínua i la del conjunt de l'organització.
 • Interactuar i influir en els diferents grups d'interès amb la finalitat d'obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l'àmbit de les finances.
 • Analitzar i avaluar les principals operacions i actors financers globals en mercats financers internacionals.
 • Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit financer.

Competències transversals

 • Comunicar de manera efectiva en un entorn professional global.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 

L'objectiu del TFM és la realització d'un projecte, memòria, recerca o estudi. Es tracta de dur a terme un treball d'aprofundiment relacionat amb l'àmbit corresponent a una de les assignatures cursades. El treball ha de ser original i s'ha de fonamentar en els conceptes que durant el màster s'han abordat a l'àrea escollida. Una altra particularitat del TFM la constitueix la importància que presenten les competències transversals en el seu desenvolupament. En aquest sentit, els estudiants, en l'elaboració del projecte hauran de demostrar les seves habilitats comunicatives, la seva capacitat de lideratge, la facilitat de redactar documentació concisa, complexa i comprensible i les competències relacionades amb l'àmbit de la recerca científica i la innovació; entre unes altres.

 A continuació es descriuen les diferents finalitats que pot tenir el TFM en el marc de la titulació:

 1. Orientació professional: presenta com a objectiu fonamental que l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits en un àmbit d'aplicació concret de manera que adquireixi la maduresa i perícia necessàries que li permetin que es desenvolupi professionalment amb garanties. Com a possibles àmbits d'aplicació, i a mode d'exemple, cal destacar el desenvolupament de: (1) anàlisi i gestió d'inversions, (2) cash management, (3) finances corporatives o (4) estructura financera de l'organització.
 1. Orientació investigadora: l'objectiu és que els estudiants consolidin els hàbits metodològics i les competències necessàries per elaborar una recerca científica en un estil publicable i que els pugui facilitar l'ingrés en un programa de doctorat amb el propòsit últim de desenvolupar una tesi doctoral. A través del treball de recerca l'estudiant aprofundirà en els models, teories i conceptes sobre la gestió de la informació i el coneixement estudiats en la resta de les assignatures, i aplicarà els coneixements i les tècniques de recerca a una realitat, cas o estudi concret.

És l'estudiant qui proposa el tema del treball amb una proposta prèvia per validar l'adequació del tema als continguts i competències del màster. En funció de la temàtica se li assignarà un/a tutor/al fet que ho guiarà i supervisarà al llarg de la seva realització.

Amunt

Per garantir el seguiment del projecte i l'arribada a bon port al final del semestre, el desenvolupament del treball s'ha estructurat en tres fases:

-        Fase 1. ELECCIO DEL TEMA: Entorn de treball, enfocament i proposta.

-        Fase 2. DESENVOLUPAMENT: Elaboració del projecte.

-        Fase 3. TANCAMENT: Lliurament de la memòria i defensa.

Amunt

Treball final de grau: investigant l'empresa i l'economia PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
El tema i la pregunta de recerca. Recursos i qüestions metodològiques de la recerca PDF
La ressenya de la bibliografia. Teories, hipòtesis i contrasts PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Com organitzar la informació trobada PDF
Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web
Guia de treball final de màster Web
Palisade PDF
Palisade Programari en línia

Amunt

Donades les característiques del TFM, aquesta assignatura no disposa de materials propis. Es pressuposa que els materials de base estan inclosos en les assignatures cursades i que tenen relació amb l'àmbit d'estudi proposat. En tot cas, es faciliten uns recursos transversals a la matèria (vegeu apartat anterior).  D'altra banda, el tutor o tutora de TFM en tant que especialista de la matèria també pot recomanar  a l'estudiant lectures o materials que consideri d'interès. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt