Fonaments i àmbit jurídic de la prevenció Codi:  M4.001    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La prevenció de riscos vinculats a l'activitat de l'home, i la consolidació d'una consciència preventiva en el treball, és conseqüència d'un llarg recorregut històric. En aquest camí, la prevenció ha anat adoptant un enfocament cada vegada més integral i aquest fet ha propiciat la implicació coordinada de diferents disciplines i una acció que conjuga, de manera complementària, aspectes jurídics i tècnics.

L'assignatura Fonaments i Àmbit Jurídic de la Prevenció ens acosta específicament als aspectes jurídics de la prevenció i el seu objectiu és donar a conèixer a l'estudiant, des del punt de vista legal, el marc normatiu que determina l'actuació del Tècnic en PRL. Amb aquesta mirada, l'assignatura es refereix a la part de l'ordenament jurídic espanyol que regula les condicions de Seguretat i salut en l'àmbit del treball. Són, precisament, les normes les que atorguen rellevància jurídica al conjunt de criteris preventius, tècnics i pràctics, que impacten sobre les diferents disciplines i és la normativa de Seguretat i salut la que els recull i els converteixen en preceptes d'obligat compliment.

En aquest sentit, l'assignatura de Fonaments i Àmbit Jurídic de la Prevenció aglutina un bloc capital de continguts del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Més enllà d'aspectes generals, bàsics i necessaris, s'analitza fonamentalment l'ordenament jurídic actual que, d'una banda, determina un conjunt d'obligacions que tenen impacte directe en el dia a dia de les empreses i, per un altre, regula un sistema de responsabilitat en garantia del seu compliment, que té conseqüències diverses i evident rellevància pràctica.

Amunt

L'assignatura de Fonaments i Àmbit Jurídic de la Prevenció, de 8 ECTS, és una assignatura bàsica del MUPRL, perquè aborda una introducció a la prevenció de riscos laborals, des del punt de vista del dret.

Constitueix una de les matèries inicials i bàsiques que tota persona que vol acostar-se al món professional de la prevenció ha de conèixer, perquè la seguretat i la salut laboral té un contingut eminentment jurídic que es desenvolupa en l'esfera de les empreses.

Amunt

L'assignatura vol contribuir a la formació de professionals en la gestió de la matèria preventiva i el seu coneixement és  imprescindible per al desenvolupament de l'activitat professional. En aquest sentit, les qüestions que s'aborden en l'assignatura estan relacionades amb els models d'organització de l'activitat preventiva, el contingut i abast de l'obligació legal de prevenció de riscos laborals i la responsabilitat en matèria de Seguretat i salut en el treball per a tècnics, empreses i treballadors.

Amunt

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs en el camp de les TIC adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

 Les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són: 

CE1 - Coneixement profund de la relació entre condicions de treball i salut, així com dels principals problemes de salut relacionats amb el treball.

CE3 - Coneixement de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, així com de la normativa específica en matèria de salut laboral, seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada.

La principal competència transversal que treballa l'assignatura és:

CT1 - Capacitat d'anàlisi de les situacions organitzatives i dels canvis normatius per a poder proposar accions més adequades en cada moment.la capacitat per a buscar, identificar, organitzar i fer servir correctament la informació.

 

Els objectius que ha d'assolir l'estudiant amb aquesta assignatura són:

 • Ser capaç d'identificar les condicions de treball i de distingir entre prevenció i protecció.
 • Saber quins són els danys derivats del treball i conèixer l'abast de la problemàtica dels danys derivats del treball en la nostra societat.
 • Saber què és un perill i què és un risc, i quines diferències presenten.
 • Interpretar correctament les diferents obligacions establertes per la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Detectar totes les necessitats de l'empresa per a complir el que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Identificar els drets i obligacions que s'originen de la normativa derivada de la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Conèixer les diferents modalitats de gestió i organització preventiva configurades normativament.
 • Descobrir com s'ha de planificar la prevenció dins la empresa, identificar els diferents agents implicats i el paper a desenvolupar per a cada un d'ells.
 • Comprendre el significat i l'abast d'un pla de prevenció i els mecanismes per a la seva implementació en una organització.
 • Conèixer els organismes internacionals que influeixen en la prevenció de riscos laborals a les empreses.
 • Identificar els organismes nacionals amb competència en la matèria i aprofundir en el rol que juguen dins del sistema preventiu espanyol.
 • Adquirir els coneixements clau en matèria de responsabilitat empresarial derivada de la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Detectar les possibles responsabilitats de l'empresari en cas d'incompliment de l'obligació de seguretat i salut en el treball i l'organització.

Amunt

El material que treballa el contingut de l'assignatura està estructurat en sis mòduls.

 1. Nocions bàsiques de seguretat i salud laboral i bases estadístiques aplicades a la prevenció.
 2. La protecció normativa de la Seguretat i salut al treball i la LPRL.
 3. La normativa derivada de la LPRL i altres normes.
 4. La prevenció de riscos en sectors específics i supòsits particulars.
 5. L'organització de la prevenció de riscos laborals.
 6. Les responsabilitats en matèria preventiva.


Quant a contingut, l'assignatura ens acosta en conèixer sobre matèries diverses com s'exposa a continuació:

Primer, abordem els fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball. En relació amb aquesta qüestió es presenten  les tècniques de millora de les condicions de treball, s'analitza la problemàtica i la importància de la seguretat i la salut laboral en el treball i s'introdueixen els conceptes fonamentals d'aquesta matèria. A més a més, s'introdueix a l'estudiant en conceptes estàdistics per a la seva utilització en aquesta disciplina.

A continuació, es treballa la Normativa sobre prevenció de riscos laborals. Aquest bloc és el més extens, perquè inclou: 1) Una anàlisi de la normativa en prevenció de riscos laborals aplicable a Espanya i s'observa la manera com les organitzacions internacionals (Organització Internacional del Treball i Unió Europea) han influït, i influeixen, en la configuració del deure seguretat i salut laboral i en la construcció del marc normatiu nacional 2) Estudi de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del seu contingut, com a eix vertebrador de l'activitat preventiva. Això ha d'ajudar a comprendre quin és l'abast real de l'obligació general de garantir la seguretat i salut en el treball 3) Endinsar-nos en la normativa reglamentària apareguda després de la promulgació de la LPRL. Aquesta normativa és molt extensa i la seva particularitat és que va més enllà dels aspectes purament jurídics, fent de pont amb les qüestions més tècniques de la prevenció. 4) Conèixer les particularitats preventives d'alguns sectors claus en el mercat de treball al nostre país, com la construcció o l'administració, o respecte a determinats col·lectius de treballadors.

El tercer bloc temàtic fa referència a l'Organització de la prevenció a Espanya. S'exposen els organismes existents en l'àmbit nacional, i es fa referència als organismes competents en la matèria de la Generalitat de Catalunya, com a exemple d'organització en l'àmbit d'una comunitat autònoma.

Finalment, sense oblidar que la prevenció de riscos laborals implica una protecció especial dels treballadors, s'analitzen les Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. Com veurem al llarg de l'últim mòdul, el sistema de responsabilitat establert és complex, perquè incorpora diferents àmbits del dret (administratiu, laboral i de seguretat social, penal i civil). Aquest fet ens situa, d'una banda, davant supòsits de fet i conseqüències heterogènies; i, d'un altre, comporta requisits i criteris interpretatius propis, però varis en tant que parlem de diferents àmbits jurisdiccionals. Neteja Copia el text

Amunt

Fonaments i nocions bàsiques de seguretat i salut laboral XML

Amunt

Els materials de l'assignatura,  així com altres recursos i fons d'informació, estan disponibles a la página central del aula, d'acord amb el calendari d'activitats de l'aula.

- Disposeu de diferents formats per consultar els recursos docents. Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup. En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura. A més, actualment, els trobareu en formats diversos (Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre).  

- A més, una part dels continguts es reforça amb entrevistes a professionals que es presenten en format vídeo. 

- La font d'Informació necessaria per aquesta assignatura són diverses y, particularment, treballarem amb cercadors de bases de dades normatives i jurisprudencials.

L'espai recursos del menú de la dreta del aula, és només un repositori de recursos docents i fons d'informació.  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt