Seguretat en el treball Codi:  M4.002    :  7
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

1. Context

El Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de17 de gener, disposa que per a poder intervenir en l'activitat preventiva en les empreses és necessari tenir una capacitat mínima respecte a les funcions preventives que es pretén desenvolupar.

Per a determinar les capacitats i aptituds necessàries per a avaluar els riscos i desenvolupar l'activitat preventiva, les funcions necessàries es classifiquen en els grups següents: funcions de nivell bàsic; funcions de nivell intermedi; funcions de nivell superior, corresponents a les especialitats i disciplines preventives de medicina del treball, seguretat en el treball, higiene industrial,i ergonomia i psicosociologia aplicada. Per a cadascun d'aquests nivells, el reglament esmentat assenyala les funcions de l'activitat preventiva que els integren. I, per a cadascun d'aquests nivells, assenyala la capacitat mínima del personal que hi intervé.

2. Descripció

El contingut mínim del programa de formació per a complir les funcions de nivell superior que correspon a un tècnic superior de prevenció de riscos laborals inclou, en la part comuna i, dins de les tècniques de prevenció de riscos laborals, en l'especialitat de seguretat en el treball, les matèries que li són pròpies. Aquestes són desenvolupades en aquesta assignatura.

L'assignatura Seguretat en el Treball és una introducció al coneixement de les tècniques que permeten desenvolupar l'activitat preventiva, centrant-se en les corresponents a l'àrea de seguretat. Els continguts pretenen, en primer lloc, aportar la informació necessària per a consolidar una opinió personal sobre els diferents conceptes relacionats amb els accidents de treball i l'avaluació de riscos, adquirint els coneixements que permetin tractar una investigació d'accidents, fer una anàlisi estadística de la situació o realitzar una avaluació de riscos, entre d'altres. En segon lloc, es tracten aspectes concrets relatius a les normes i la senyalització de la seguretat, la protecció col·lectiva i individual i la seguretat als llocs i espais de treball. Per últim, s'analitzen elements crucials per a la seguretat com són les màquines, els equips i l'electricitat, i s'estudien els riscos i les mesures preventives adequades davant dels incendis, les explosions i la indústria química.

3. Utilitat

Amb l'estudi d'aquesta assignatura, s'adquireix un bon coneixement de les tècniques de control i de prevenció del risc dins de l'àrea de la seguretat en el treball.

4. Compromí ètic i global

...

Amunt

1. Programa

 

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL).

2. Crèdits

7 ECTS.

3. Tipologia

Obligatòria.

4. Àmbit

Comparteix tronc comú amb d'altres assignatures com són: Fonaments i Àmbit Jurídic de la Prevenció, Higiene Industrial, Psicosociologia Aplicada, Gestió de la PRL i Tècniques Afins, Ergonomia, Medicina del Treball, i Altres Actuacions en PRL. L'estudiantat que trobi interès en aquesta assignatura podrà aprofundir-hi mitjançant l'especialització en Seguretat del Treball, en una etapa posterior del màster.

5. Transversalitat

Aquesta assignatura no s'imparteix en altres programes, sinó que és exclusiva del MUPRL.

Amunt

1. Camps professionals

Com a integrant del MUPRL, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior.

 • Professional d'un Servei de Prevenció Propi.
 • Professional d'un Servei de Prevenció Aliè.
 • Professional dels Departaments de Prevenció de les Mútues d'Accidents de Treball.
 • Formador a Matèria Preventiva.

2. Tasques a desenvolupar

Les pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior.

Amunt

1. Són necessaris coneixements previs?

Sí.

2. Quins coneixements previs?

Cal estar matriculat o haver superat o convalidat l'assignatura de Fonaments i Àmbit Jurídic de la Prevenció.

3. Per què aquests coneixements previs?

Per a tenir una base conceptual mínima sobre els fonaments i àmbits jurídics de la prevenció.

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades per l'equip de tutors i tutores.

Amunt

1. Competències transversals

 • CT2 - Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per a poder eliminar-los o minimitzar-los de manera efectiva.

2. Competències específiques

 • CE1 - Coneixement profund de la relació entre condicions de treball i salut, així com dels principals problemes de salut relacionats amb el treball.
 • CE4 - Capacitat per a avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies emprades, així com les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.
 • CE5 - Capacitat per a planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendis, explosions, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia...

3. Objectius o resultats d'aprenentatge

 • Conèixer l'abast i la utilitat de les tècniques de seguretat.
 • Aplicar les diferents tècniques segons les circumstàncies preventives.
 • Decidir com s'ha de realitzar una avaluació de riscos, quan s'ha de fer i qui l'ha de fer.
 • Conèixer les diferents metodologies que existeixen per a l'avaluació de riscos.
 • Conèixer les normes de seguretat aplicades a l'empresa i als llocs de treball.
 • Determinar les proteccions individuals i col·lectives.
 • Determinar els riscos derivats de les màquines i l'electricitat.
 • Determinar els riscos derivats de la manipulació manual i mecànica de les càrregues i de l'emmagatzematge de material.
 • Conèixer els criteris normatius sobre màquines, equipaments de treball i electricitat.
 • Determinar els riscos derivats de les màquines, equipaments de treball i electricitat, i establir mesures preventives.
 • Determinar els riscos d'incendi i explosió i adoptar mesures preventives.
 • Elaborar un pla d'autoprotecció.
 • Adquirir els coneixements bàsics per a dur a terme els anàlisis, l'avaluació i el control de les situacions que es produeixin en la manipulació, l'emmagatzematge i el transport de càrregues de productes químics.

Amunt

1. Continguts

 • Tècniques de seguretat.
 • Avaluació de riscos.
 • Normes i senyalització de seguretat. Protecció col·lectiva i individual. Llocs i espais de treball.
 • Màquines. Equips, instal·lacions i eines. Electricitat. Manipulació, emmagatzematge i transport.
 • Incendis, explosions. Plans d'emergència i autoprotecció.
 • Productes químics.

2. Introducció als continguts

En primer lloc, s'efectua una introducció a les tècniques de seguretat en el treball. Després d'analitzar el concepte d'accident de treball, s'aprofundeix en dues de les tècniques: la inspecció de treball i la recerca d'accidents.

En el mòdul següent, s'analitza una altra de les tècniques, l'avaluació de riscos, i s'hi aprofundeix. Aquesta tècnica ha aconseguit una gran importància després de la promulgació de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL).

Posteriorment, es tracten aspectes concrets relacionats amb la prevenció de riscos laborals, com per exemple normes i senyalització de seguretat, i proteccions col·lectives i individuals.

A continuació, s'analitzen, avaluen i controlen els riscos específics: llocs de treball, màquines, equips, instal·lacions, eines manuals, electricitat, manipulació i emmagatzematge de materials, incendis, explosions, plans d'emergència i autoprotecció, productes químics i residus tòxics i perillosos.

Amb l'estudi d'aquests continguts, es pretén aconseguir un bon coneixement de les tècniques de prevenció de riscos laborals en el vessant de seguretat en el treball.

Amunt

Amunt

1. Tipologia de recursos

En aquesta assignatura hi ha diferents tipologies de recursos d'aprenentatge. En particular, recursos textuals i audiovisuals, així com pàgines web i articles. En qualsevol dels casos es tracta de recursos procedents de diferents fonts, ja sigui d'autoria pròpia del professorat o externa d'altres professionals o investigadors.

2. Orientació dels recursos

Aquests recursos d'aprenentatge tenen un enfocament tant teòric com pràctic. Els recursos teòrics permeten l'assimilació de coneixements i la conceptualització de la temàtica d'estudi, mentre que els recursos pràctics són la base per entendre com aplicar-ho a les organitzacions i com traslladar-ho a l'àmbit professional o de recerca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt