Higiene industrial Codi:  M4.003    :  7
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El principal objectiu de la higiene industrial és la prevenció de les malalties professionals. Per aquest motiu cal estudiar el medi laboral i identificar els diferents contaminants, conèixer la seva toxicitat i els efectes que produeixen en les persones, per intentar prevenir-los. Amb aquest objectiu, la normativa legal fixa els nivells d'exposició màxims admissibles.

A més, la prevenció dels riscos en higiene industrial exigeix l'actuació tècnica sobre els agents químics, físics i biològics presents en el medi ambient laboral.

Malgrat les particularitats relacionades amb cadascun d'aquests tres blocs d'agents o contaminants, la metodologia d'actuació dibuixa una línia de treball comú per als tres i estableix quines etapes cal assolir per poder satisfer les necessitats preventives.

Davant de l'exposició dels treballadors als contaminants en els seus llocs de treball, la tasca preventiva comença sempre amb una primera fase d'identificació de la naturalesa de les substàncies, energies o dels organismes que motiven l'exposició. El coneixement de les dades aportades per a l'enquesta higiènica i les tècniques de quantificació ambiental permeten determinar la intensitat de l'exposició; la comparació de les normes legals, que fixen valors límits, o de criteris de referència amb els valors d'intensitat mesurats culmina la segona fase denominada d'avaluació de l'exposició. En una tercera fase i d'acord amb els resultats de l'avaluació, caldrà seleccionar i adoptar mesures tècniques o organitzatives de protecció col·lectiva o individual i programes tècnics de seguiment per garantir el control de l'exposició.

De l'èxit de la consecució d'aquestes etapes depèn en bona part la prevenció de les patologies professionals derivades de l'exposició a agents químics, físics i biològics en les diferents activitats laborals.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del tronc comú de coneixements que ha de dominar qualsevol tècnic de nivell superior en prevenció de riscos laborals. Per tant, és de naturalesa obligatòria.

Els estudiants que trobin interès en aquesta matèria, podran aprofundir-hi mitjançant l'especialització en Higiene Industrial, en una etapa posterior del Màster. En tot cas, és necessari haver superat aquesta assignatura abans de matricular-se en l'especialitat en Higiene Industrial.

Amunt

Com a integrant del Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior.

Amunt

Per a seguir aquesta assignatura, es recomana haver superat o tenir reconegudes les assignatures de Fonaments i àmbit jurídic de la prevenció i de Seguretat en el treball.

Amunt

Es detallen a continuació les competències generals (CG), bàsiques (CB), transversals (CT) i específiques (CE) que l'estudiant ha de treballar i assolir al llarg d'aquesta assignatura:

 • CG1 - Capacitat d'aprenentatge continu i autocrítica per mantenir les competències professionals constantment actualitzades.
 • CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • CT2 - Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per poder eliminar-los o minimitzar-los de manera efectiva.
 • CT3 - Capacitat de comunicar, especialment per escrit en matèria de prevenció, i tenint en compte el perfil del destinatari que ha de rebre la informació.
 • CE4 - Capacitat per avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, així com les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.
 • CE5 - Capacitat per planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures de acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendis, explosions,
  higiene industrial, ergonomia i psicosociologia, ....
 • CE6 - Capacitat per desplegar les mesures preventives necessàries, incloent les accions de formació, informació i comunicació en matèria preventiva.

A nivell d'objectius d'aprenentatge, una vegada finalitzada aquesta assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Identificar la higiene industrial com una tècnica de prevenció de certs riscos professionals.
 • Exposar els fonaments i els principis bàsics de la higiene industrial, i també la relació que té amb altres disciplines.
 • Identificar els diferents tipus de contaminants.
 • Explicar els fonaments bàsics i utilitzar el lèxic propi de la toxicologia laboral.
 • Explicar les relacions dosi-efecte i dosi-resposta i diferenciar els diferents efectes adversos que els tòxics poden produir sobre la salut.
 • Adquirir un coneixement mínim sobre les vies d'entrada i els processos d'interacció mútua entre el tòxic i l'organisme.
 • Referir-se a la normativa específica aplicada a la higiene industrial.
 • Identificar els diferents agents segons la seva naturalesa i descriure la classificació segons el risc d'infecció
 • Utilitzar la normativa aplicable als agents biològics i la metodologia per a la identificació i l'avaluació de l'exposició a agents químics en el lloc de treball.
 • Descriure i saber seleccionar els principals mètodes de control de l'exposició a agents químics.
 • Plantejar la metodologia general d'actuació en l'exposició i en el control d'agents físics (sorolls, vibracions, radiacions i ambient tèrmic) i definir els conceptes bàsics.
 • Descriure els efectes dels agents físics sobre la salut i sintetitzar la normativa bàsica en matèria de la seva exposició.
 • Avaluar teòricament i descriure els principals mètodes de control i reducció de l'exposició a agents físics.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en 9 mòduls que es detallen a continuació:

Mòdul 1. Introducció a la Higiene Industrial

Mòdul 2. Toxicologia laboral

Mòdul 3. Agents biològics

Mòdul 4. Agents químics: avaluació de l'exposició

Mòdul 5. Agents químics: control de l'exposició

Mòdul 6. Soroll

Mòdul 7. Vibracions

Mòdul 8. Ambient tèrmic

Mòdul 9. Radiacions

Amunt

Repte 3: Els agents físics més presents en el món laboral: el soroll i i les vibracions PDF
Repte 2: agents químics i biològics, la importància de la perspectiva legal PDF
Repte 1: com afrontem les exposicions a agents químics en el món laboral PDF
Repte 4: Els altres agents físics: radiacions (ionitzants i no ionitzants) i estrès tèrmic PDF

Amunt

A més dels materials de l'assignatura, el consultor proporcionarà altres materials complementaris que tenen caràcter obligatori com a continguts de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt