Gestió de la PRL i Tècniques afins Codi:  M4.005    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Un dels objectius fonamentals de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals és que els responsables de les empreses incorporin, al seu rol directiu, la protecció de la seguretat i la salut dels seus treballadors com a una més de les seves funcions de gestió. Aquí rau precisament la importància d'una assignatura com la de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals i Tècniques Afins.

Aquesta assignatura es divideix en dues grans parts:

 • En la primera part s'aborden els requisits mínims per a gestionar la prevenció com a qualsevol altra àrea en l'empresa. Es fa una aproximació a la cultura d'empresa, als sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals, i es treballen els procediments preventius.
 • En la segona part es fa una  aproximació a les aportacions de tècniques complementàries (gestió integrada de PRL) que, per la seva incidència, constitueixen en l'actualitat procediments útils i necessaris per a la intervenció en matèria de prevenció. Presenta aspectes teòrics, legislatius i instrumentals vinculats a models de gestió integral de la prevenció, com són els costos de la sinistralitat, la rendibilitat de la prevenció, les auditories de sistemes preventius i, finalment, una mirada a conceptes generals sobre responsabilitat social, prevenció i excel·lència empresarial..

Amunt

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals i Tècniques Afins és una assignatura obligatòria de 8 ECTS, que forma part del tronc comú del pla d'estudis del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL). Comparteix tronc comú amb d'altres assignatures com són: Fonaments i Àmbit Jurídic de la Prevenció, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Psicosociologia Aplicada, Ergonomia, Medicina del Treball, i Altres Actuacions en PRL.

Amunt

Com a integrant del MUPRL, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior.

Amunt

Tractant-se d'una assignatura del tronc comú, per a cursar Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals i Tècniques Afins no hi ha cap requisit previ a nivell formatiu.

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades pel tutor acadèmic.

Amunt

Objectius

Els objectius d'aprenentatge perseguits amb la realització d'aquesta assignatura són, com a mínim, els següents:

 • Identificar les diferents tipologies d'empresa respecte a la forma jurídica i conèixer les característiques més significatives de les diferents formes de gestionar empreses.
 • Conèixer els fonaments de la planificació aplicada a la prevenció i els criteris legals i tècnics aplicables a l'organització de la prevenció.
 • Identificar els diferents models existents per a gestionar la prevenció.
 • Conèixer els arguments econòmics de la prevenció.
 • Aproximar-se als principis d'altres matèries preventives com la seguretat del producte, el sistema de qualitat, la gestió mediambiental, la seguretat industrial i patrimonial i la seguretat viària.

Competències

Les competències que l'estudiant ha d'acreditar per a l'assoliment dels objectius de l'assignatura són les següents:

Competències bàsiques i generals

 • CG1 - Capacitat d'aprenentatge continu i autocrítica per mantenir les competències professionals constantment actualitzades.
 • CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que els sustenten- a públics especialitzats i no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències transversals

 • CT1 - Capacitat d'anàlisi de les situacions organitzatives i dels canvis normatius per a poder proposar accions més adequades en cada moment.
 • CT3 - Capacitat de comunicar, especialment per escrit en matèria de prevenció, i tenint en compte el perfil del destinatari que ha de rebre la informació.

Competències específiques

 • CE2 - Coneixement dels fonaments de la promoció de la salut en l'entorn laboral i l'estructura del sistema de prevenció.
 • CE3 - Coneixement de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, així com de la normativa específica en matèria de salut laboral, seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada.
 • CE6 - Capacitat per desplegar les mesures preventives necessàries, incloent les accions de formació, informació i comunicació en matèria preventiva.

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Aquest material es troba a l'aula, en la secció Materials de l'espai Recursos, i té format web. Els materials es presenten en aquest format perquè afavoreix una més ràpida actualització, aspecte aquest especialment important en una assignatura com la que ens ocupa, molt depenent de les actualitzacions normatives. És possible obtenir una versió imprimible d'aquests continguts a partir de les pròpies eines del material web.

Per altra banda, en la secció Fonts d'Informació de l'espai Recursos, hi ha un conjunt de vincles a recursos d'informació interessant per a la prevenció de riscos laborals.

Amunt

Sistemes de gestió XML
Sistemes de gestió DAISY
Sistemes de gestió EPUB 2.0
Sistemes de gestió MOBIPOCKET
Sistemes de gestió HTML5
Sistemes de gestió PDF

Amunt

El material que conforma la base d'aquesta assignatura és el que es presenta a continuació amb la següent estructuració:

 • Mòdul 1: Cultura d'empresa, qualitat i condicions de treball.
 • Mòdul 2: Sistemes de prevenció de riscos laborals.
 • Mòdul 3: Procediments preventius.
 • Mòdul 4: Rendibilitat de la prevenció.
 • Mòdul 5: Auditories de sistemes preventius.
 • Mòdul 6: Responsabilitat social, prevenció i excel·lència empresarial.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt