Ergonomia Codi:  M4.006    :  2,5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'annex del Reial decret 39/1997 del Reglament dels Serveis de Prevenció, dedica una part important del programa formatiu, concretament la que es troba en l'apartat 4ª. de la part comuna, a dues matèries, l'Ergonomia i la Psicosociología aplicada. Es considera, així,  que aquestes matèries han de formar part de la formació que ha de rebre el tècnic de prevenció de nivell superior amb independència de la seva especialitat.

 El contingut del present material didàctic està referit a la matèria d'Ergonomia. Aquesta és una tècnica preventiva que tracta d'adequar les condicions de treball a les característiques de les persones i, igual que les altres tècniques, també controla i/o elimina els perills i riscos que pot comportar el treball per preservar la seguretat i la salut del treballador, millorant la qualitat de vida d'aquests i, alhora, incrementa la productivitat de qualitat de l'empresa.

Amunt

L'assignatura d'Ergonomia està inclosa dins del tronc comú en Prevenció de Riscos Laborals del Màster i té continuïtat amb l'assignatura d'Especialització en Ergonomia i Psicosociologia 1.

Amunt

L'assignatura forma part d'un programa de Màster que acredita les competències de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Amunt

Els objectius principals que es plantegen en aquesta assignatura persegueixen que l'estudiant sigui capaç de:

1) Identificar riscos i factors de risc ergonòmics dels llocs de treball.

2) Conèixer els conceptes principals relacionats amb l'ergonomia.

3) Conèixer tècniques específiques per avaluar riscos ergonòmics.

4) Conèixer l normativa tècnica específica associada a l'avaluació de riscos ergonòmics.

5) Conèixer tècniques específiques per al disseny apropiat de llocs de treball.

6) Capacitar en l'avaluació d'alguns dels riscos ergonòmics principals mitjançant normativa específica.

7) Donar una orientació adequada en les estratègies preventives per als riscos ergonòmics.

8) Adquirir les habilitats per relacionar-se amb altres professionals que participen en projectes d'ergonomia.

9) Fomentar la cultura proactiva en el desenvolupament del projecte ergonòmic.

Amunt

1) Ergonomia. Conceptes fonamentals.

2) La càrrega física del treball.

3) Condicions ergonòmiques de l'ambient físic.

4) Concepció i disseny del lloc de treball.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt