Especialització en Seguretat del treball 2 Codi:  M4.010    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Per a poder actuar com a tècnic en prevenció de riscos laborals, no només cal conèixer els conceptes bàsics de les diferents disciplines utilitzades, sinó que s'ha d'aprofundir en cadascuna d'aquestes disciplines. En aquesta especialització s'aprofundeix en la seguretat en el treball.

A la primera part de l'especialitat (Especialització en Seguretat de l'Treball 1) s'analitzen els riscos i les mesures de prevenció i protecció d'una sèrie d'activitats que avui dia són les més significatives, tant a nivell econòmic com d'accidentabilitat. No hi ha dubte que la construcció és el sector industrial que té uns índexs de sinistralitat més elevats, per la qual cosa se li dedica una atenció especial. No obstant això, s'analitzen també altres activitats com la del metall i, dins del que denominen activitats diverses, s'inclouen les que són més importants de conèixer: agricultura, arts gràfiques, sector hospitalari, tallers de reparació de vehicles, fusta i oficines. Un treball que ocasiona molts accidents per les condicions en què es realitza és el dut a terme en espais confinats. Aquest és tractat en l'apartat d'activitats diverses, tot i que no sigui una activitat econòmica sinó una característica de diferents activitats en funció de la tasca a desenvolupar.

Un cop adquirits coneixements dels riscos i mesures preventives, i de protecció de les diferents activitats econòmiques, en la segona part de l'especialitat (Especialització en Seguretat del Treball 2) s'aprofundeix en l'avaluació dels riscos que no es poden evitar. En primer lloc s'adquireixen coneixements de l'avaluació de riscos, procedint a continuació, quan es té coneixement dels possibles riscos existents, amb la seva aplicació pràctica. A continuació es treballa el denominat pla de prevenció de riscos laborals que tota empresa ha d'elaborar de conformitat amb l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Aquest pla ha d'aconseguir integrar la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l'empresa. El pla de prevenció ha d'incloure obligatòriament una sèrie d'aspectes, com són: l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos a l'empresa. I en l'aspecte pràctic també ha d'incloure el pla d'autoprotecció per als casos d'emergència.

Amunt

Especializació en Seguretat del Treball 2 és una assignatura de 5 ECTS, que forma part de l'especialitat en Seguretat en el Traeball del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL), conjuntament amb: Especializació en Seguretat del Treball 1, Treball Final de Màster en Seguretat del Treball, i Pràctique en Seguretat del Treball.

Amunt

Com a integrant de l'MUPRL, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior.

Amunt

Per matricular-se en qualsevol assignatura d'especialitat, cal haver superat com a mínim 20 crèdits del tronc comú, o bé tenir reconegut el tronc comú sencer per haver realitzat anteriorment un altre Màster homologat en prevenció de riscos laborals. Així mateix, per a cursar Especialització en Seguretat de l'Treball 2, cal haver superat o convalidat l'assignatura Seguretat en el Treball.

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades pel tutor acadèmic.

Amunt

Objectius

Els objectius d'aprenentatge perseguits amb la realització d'aquesta assignatura són, com a mínim, els següents:

 • Conèixer les activitats econòmiques amb més sinistralitat.
 • Conèixer els riscos laborals d'aquestes activitats econòmiques.
 • Ser capaços d'aplicar les mesures de prevenció i protecció adequades a aquests riscos laborals.
 • Conèixer les diferents metodologies que es poden emprar per a avaluar els riscos laborals.
 • Ser capaços d'efectuar una avaluació de riscos.
 • Elaborar el pla de prevenció de riscos laborals.
 • Elaborar el pla d'autoprotecció.

Competències

Les competències que l'estudiant ha d'acreditar per a l'assoliment dels objectius de l'assignatura són les següents:

Competències bàsiques i generals

 • CG1 - Capacitat d'aprenentatge continu i autocrítica per mantenir les competències professionals constantment actualitzades.
 • CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB5 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

 • CT1 - Capacitat d'anàlisi de les situacions organitzatives i dels canvis normatius per a poder proposar accions més adequades en cada moment.

Competències específiques

 • CE1 - Coneixement profund de la relació entre condicions de treball i salut, així com dels principals problemes de salut relacionats amb el treball.
 • CE2 - Coneixement dels fonaments de la promoció de la salut en l'entorn laboral i l'estructura del sistema de prevenció.
 • CE3 - Coneixement de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, així com de la normativa específica en matèria de salut laboral, seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada.

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Aquest material es troba a l'aula, en la secció Materials de l'espai Recursos, i té format web. Els materials es presenten en aquest format perquè afavoreix una més ràpida actualització, aspecte aquest especialment important en una assignatura com la que ens ocupa, molt depenent de les actualitzacions normatives. És possible obtenir una versió imprimible d'aquests continguts a partir de les pròpies eines del material web.

Per altra banda, en la secció Fonts d'Informació de l'espai Recursos, hi ha un conjunt de vincles a recursos d'informació interessant per a la prevenció de riscos laborals.

Amunt

Amunt

El material que conforma la base d'aquesta assignatura és el que es presenta a continuació amb la següent estructuració:

 • Mòdul 1: Riscos i mesures preventives en diverses activitats econòmiques (I).
 • Mòdul 2: Riscos i mesures preventives en diverses activitats econòmiques (II).
 • Mòdul 3: Regulació específica de seguretat i salut laboral que afecta a determinats col·lectius de treballadors.
 • Mòdul 4: Pla de prevenció de riscos laborals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt