Especialització en Higiene industrial 2 Codi:  M4.013    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Per a poder actuar com tècnic en prevenció de riscos laborals, no només cal conèixer els conceptes bàsics de les diferents disciplines utilitzades, sinó que s'ha d'aprofundir en cadascuna d'elles. En aquest sentit, en les dues assignatures que constitueixen aquesta especialitat aprofundirem en la higiene industrial.

El desenvolupament de les tasques pròpies d'un Tècnic de Prevenció de Nivell Superior en Higiene Industrial pressuposa, per descomptat, el coneixement dels conceptes i de la metodologia propis d'aquesta tècnica, però també la capacitat d'aplicar aquests coneixements als supòsits reals d'exposició laboral a contaminants. El contingut d'aquesta especialització es basa, en conseqüència, en una sèrie de mòduls en els quals es presenten diferents temàtiques relacionades amb l'exposició a agents químics, físics i biològics. Aquestes temàtiques complementen i aprofundeixen els coneixements adquirits en el tronc comú del Màster i són essencials per a resoldre amb garanties qualsevol problema que pugui plantejar-se en la pràctica de la Higiene Industrial.

És important remarcar, en aquest sentit, la dificultat afegida que, en la prevenció de malalties professionals (objectiu de la Higiene Industrial) suposen, entre altres, l'exposició simultània a múltiples contaminants, els canvis de lloc de treball, els períodes de latència entre les exposicions i la manifestació de símptomes, la implementació de noves tecnologies i l'aparició de nous contaminants, la modificació de criteris de valoració d'exposicions i l'aprovació de noves normatives. Tot això requereix una constant actualització dels professionals, per a la qual cal conèixer, disposar i consultar les fonts d'informació existents de manera continuada per a actuar de la manera més eficaç possible en la identificació, quantificació i avaluació dels riscos originats per l'exposició a contaminants químics, físics i biològics en el lloc de treball, així com per a establir les mesures preventives més adequades.

Amunt

Aquesta assignatura és la segona part de l'especialització en Higiene Industrial, que inclou també la primera part, Especialització en Higiene Industrial I, i el Treball Final de Màster en aquesta especialització.

Amunt

Per a matricular-se en qualsevol assignatura d'especialitatzació, és necessari haver superat com a mínim 35 crèdits del tronc comú, o bé tenir reconegut el tronc comú. Per a realitzar aquesta assignatura en concret, és imprescindible haver superat l'assignatura Higiene Industrial (M4.003).

Amunt

Al final de les dues assignatures de què consta l'especialitatzació en Higiene industrial hauríeu de ser capaços de:

 • Avaluar supòsits reals d'exposició laboral a agents químics, físics o biològics.
 • Dissenyar un estudi sectorial de riscos higiènics.
 • Dissenyar un estudi monogràfic sobre exposició a un contaminant.
 • Establir mesures preventives de tipus higiènic pels diferents sectors empresarials.

Amunt

Els continguts es centren en l'estudi de casos sectorials on s'apliquen de forma pràctica els continguts dels continguts de les assignatures prèvies d'Higiene Industrial. Concretament:

 • Mòdul 1. Avaluació de riscos higiènics a un hospital
 • Mòdul 2. Avaluació de riescos higiènics a una empresa de construcció
 • Mòdul 3. Avaluació del risc higiènic a una indústria química de fabricació de diòxid de manganès electrolític
 • Mòdul 4. Avaluació del risc higiènic a una indústria metal·lúrgica de transformació
 • Mòdul 5. Avaluació del risc higiènic a una plantació agrícola del sud d'Espanya

 

Amunt

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura ha estat elaborats per Emilio Castejón i Xavier Guardino del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene Industrial, i per Xavier Baraza de la Universitat Oberta de Catalunya.

Cal destacar que, a diferència del plantejament metodològic que se segueix en l'assignatura Higiene Industrial del tronc comú, al nivell d'especialització els materials didàctics no pretenen constituir uns apunts-base sinó més aviat plantejar els aspectes rellevants en cada temàtica d'estudi i dissenyar unes línies estratègiques d'actuació a partir dels recursos materials que s'us proposen. Caldrà doncs, que per a superar cadascun dels mòduls consulteu diferents referències bibliogràfiques així com pàgines Web, ja que això forma part intrínseca del quefer diari del Tècnic de Prevenció especialment en tot el que afecta a la Higiene Industrial. En aquest sentit, el consultor o consultora recomanarà recursos addicionals a mesura que siguin necessaris per a l'aprenentatge de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt