Especialització en Ergonomia / Psicoso. 1 Codi:  M4.015    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'assignatura de l'especialitat d'Ergonomia es vol aprofundir en l'estudi de com adaptar el treball a la persona. Per això es fa una especial incidència en com fer l'avaluació de riscos de la càrrega física de treball (identificació dels factors de risc, valoració dels riscos, mesures preventives i criteris de disseny), així com l'avaluació del disconfort ambiental a la feina (derivats de la il·luminació, del soroll, de les condicions termohigromètriques i d'una mala qualitat d'aire interior)

Amunt

Aquesta assignatura constitueix una de les dues que conformen, juntament amb les pràctiques el Treball Final de Màster, l'especialització en Ergonomia i Psicosociologia. En aquesta s'amplien els continguts de l'àrea d'ergonomia que es van introduir a l'assignatura Ergonomia (M4.006) del tronc comú.

Amunt

Com a integrant del Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior, en aquest cas en l'especialització d'Ergonomia i Psicosociologia.

Amunt

Per a matricular-se en qualsevol assignatura d'especialitatzació, és necessari haver superat com a mínim 30 crèdits del tronc comú, o bé tenir reconegut el tronc comú. Per a realitzar aquesta assignatura en concret, és imprescindible haver superat l'assignatura Ergonomia (M4.006).

Amunt

Els objectius d'aprenentatge principals que ens hem plantejat en aquesta assignatura d'especialitat d'Ergonomia (optativa del màster de Prevenció de riscos laborals) són que en finalitzar el període formatiu l'estudiant sigui capaç del següent:

1) Identificar adequadament els riscos i els factors de risc ergonòmic dels llocs de treball.

2) Fer avaluacions de riscos ergonòmics.

3) Avaluar el disconfort ambiental dels llocs de treball.

4) Fer estudis ergonòmics específics de càrrega física.

5) Aplicar tècniques específiques per al disseny de llocs de treball.

6) Capacitar en l'avaluació d'alguns dels principals riscos ergonòmics mitjançant normativa específica.

7) Donar una orientació adequada pel que fa a les estratègies preventives per als riscos ergonòmics.

8) Fomentar la cultura proactiva i crítica en el desenvolupament del projecte ergonòmic.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura elaborats per Germán Cañavate, són:

  • Mòdul 1. Procediments d'aplicació.
  • Mòdul 2. Detecció de factors de risc al lloc de treball.
  • Mòdul 3. Estudis específics d'avaluació de riscos ergonòmics. Part 1.
  • Mòdul 4. Estudis específics d'avaluació de riscos ergonòmics. Part 2.
  • Mòdul 5. Ergonomia ambiental.

Amunt

Amunt

Consulta dels materials que disposa l'assignatura
Material Suport Psicosociología Web
Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt