Especialització en Ergonomia / Psicoso. 2 Codi:  M4.016    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'organització del treball designa el conjunt de regles que defineixen les tasques, és a dir, una finalitat a la que cal arribar en unes condicions determinades, fixant la dimensió i el contingut de la tasca, les modalitats temporals d'execució, els seus límits espacials i tècnics, les normes de qualitat i de rendiment, etc. Aquest conjunt de regles i de condicions influeix molt directament en la conducta de les persones en el treball i en la seva salut.

Aquesta interrelació de les condicions del treball i de les persones que intervenen i participen, són l'eix fonamental de l'estudi de la psicosociología del treball. Quan la Llei de Prevenció de Riscos Laborals destaca els principis de l'acció preventiva, ens guia cap a la necessitat coherent d'actuar preferentment en prevenció primària, és a dir, ens situa en el cas del risc psicosocial en el camp de la intervenció de l'empresa i de l'entorn de treball, modificant els estressors que allà s'originen i que afecten les persones que allà realitzen les seves tasques. L'actuació a aquest nivell és l'objectiu més important de la psicosociología del treball.

Amunt

Aquesta assignatura d'especialització en psicosociologia constitueix una de les dues que conformen, juntament amb les pràctiques i el treball final de màster, l'especialització en Ergonomia i Psicosociologia. En aquesta assignatura s'amplien els continguts de l'àrea de psicosociologia del treball que ja es van introduir a l'assignatura Psicosociologia aplicada (M4.004).

Amunt

Com a part del Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior, en aquest cas dins l'especialització d'Ergonomia i Psicosociologia.

Amunt

Per a matricular-se en qualsevol assignatura d'especialitatzació, és necessari haver superat com a mínim 20 crèdits del tronc comú, o bé tenir reconegut el tronc comú. Per a realitzar aquesta assignatura en concret, és imprescindible haver superat prèviament l'assignatura Psicosociologia aplicada (M4.004).

Amunt

Es detallen a continuació les competències generals (CG), bàsiques (CB), transversals (CT) i específiques (CE) que l'estudiant ha de treballar i assolir al llarg d'aquesta assignatura:

CG1. Capacitat d'aprenentatge continu i autocrítica per mantenir les competències professionals constantment actualitzades.

CB1. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CT1. Capacitat d'anàlisi de les situacions organitzatives i dels canvis normatius per poder proposar accions més adequades en cada moment.

CE1. Coneixement profund de la relació entre condicions de treball i salut, així com dels principals problemes de salut relacionats amb el treball.

CE2. Coneixement dels fonaments de la promoció de la salut en l'entorn laboral i l'estructura del sistema de prevenció.

CE3. Coneixement de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, així com de la normativa específica en matèria de salut laboral, seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada.

A nivell d'objectius d'aprenentatge, una vegada finalitzada aquesta assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Conèixer els factors de naturalesa psicosocial que afecten el desenvolupament del treball i de la satisfacció i el benestar de les persones.
 • Identificar les conseqüències i els efectes dels factors psicosocials en les persones i en les organitzacions.
 • Adquirir coneixements sobre l'avaluació dels factors psicosocials i de les seves conseqüències.
 • Conèixer les diferents formes d'intervenció psicosocial en la millora de les condicions de treball.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen en 6 mòduls que es detallen a continuació:

 1. Benestar laboral. L'organització del treball.
 2. Horaris i torns.
 3. Càrrega mental.
 4. Violència en el treball.
 5. Desgast professional.
 6. Treball a distància.

Aquests continguts han estat dissenyats per Ines Dalmau, Pere Jorba i Ramon Ferrer.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt