TFM d'Higiene industrial Codi:  M4.026    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Màster (TFM) en HIGIENE INDUSTRIAL és una assignatura del pla d'estudis del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL) que l'estudiant ha de cursar per a acabar la titulació. Pretén posar en joc de manera integrada els coneixements i les competències adquirides al llarg de la titulació, i acreditar la disposició d'una sèrie d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn laboral. S'espera que l'estudiant dugui a terme aquesta integració i aplicació amb criteri professional, creatiu i innovador, incorporant noves competències relacionades específicament amb el TFM, com són l'autonomia i la proactivitat. En aquest sentit, és responsabilitat de l'estudiant portar la iniciativa en el desenvolupament de les diferents activitats que configuren el TFM.

Amunt

El TFM en HIGIENE INDUSTRIAL és una assignatura de 6 ECTS que constitueix el punt final del pla d'estudis del MUPRL, i que té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa. Per a desenvolupar el TFM no es necessita aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context i àmbit determinats aquells continguts que s'han treballat en assignatures prèvies.

Amunt

Com a integrant del MUPRL, aquesta assignatura es projecta en les activitats pròpies d'un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals de nivell superior.

Amunt

Els requisits mínims de matrícula per cursar el(s) TFM són:

 • TFM de Seguretat en el Treball

Haver superat 20 ECTS del tronc obligatori i, dins d'aquest, haver superat l'assignatura Seguretat en el treball (M4.002).

Haver superat o tenir matriculada l'assignatura Especialització en seguretat en el treball 1 (M4.009).

 • TFM d'Higiene Industrial

Haver superat 20 ECTS del tronc obligatori i, dins d'aquest, haver superat l'assignatura Higiene industrial (M4.003).

Haver superat o tenir matriculada l'assignatura Especialització d'higiene industrial 1 (M4.012).

 • TFM d'Ergonomia/Psicosociologia

Haver superat 20 ECTS del tronc obligatori i, dins d'aquest, haver superat les assignatures Psicosociologia aplicada (M4.004) i Ergonomia (M4.006).

Haver superat o tenir matriculada l'assignatura Especialització d'ergonomia/psicosociologia 1 (M4.015).

En tot cas, és recomanable superar totes les assignatures del tronc obligatori del màster i les teòriques de les especialitats abans de matricular-se del TFM. 


Amunt

Abans de matricular-se, l'estudiant ha de complimentar un qüestionari amb la seva proposta de TFM, ja sigui a nivell professional o de recerca:

 • Treball PROFESSIONAL. És l'opció més adequada si l'estudiant està interessat en desenvolupar competències com a professional en l'àmbit de la PRL. Es tracta d'un treball sobre temes relacionats amb la PRL per a una organització, i està destinat a resoldre un aspecte d'importància estratègica o un canvi operacional significatiu. Per a poder desenvolupar un TFM professional, s'ha de tenir al moment de l'inici del TFM el compromís d'una persona de referència en l'empresa/entitat en la que es fonamentarà el treball, per tal que garanteixi l'accés al personal i/o la informació necessàries.
 • Treball de RECERCA. Consisteix en la redacció d'un assaig sobre un tema o mercat, mitjançant la proposta i la verificació d'una tesi o la resposta a una pregunta, utilitzant una combinació de fonts d'informació primàries i/o secundàries. La recerca és l'opció més adequada si l'estudiant està interessat en aprofundir en un tema en particular, vol conèixer l'estat actual del coneixement sobre un aspecte de la PRL, té interès en continuar la formació i realitzar un doctorat, o vol exercir tasques de recerca i/o formació.

Aquesta proposta és avaluada per la Comissió de Validació, la qual la valida o, en el seu cas, en dona el feedback corresponent per a que l'estudiant la pugui modificar abans de ser definitivament validada.

Notes

Si l'estudiant cursa el TFM en la seva modalitat professional, així com l'assignatura de Pràctiques en la seva modalitat presencial, ha de tenir en consideració que l'empresa on realitzi el TFM no pot ser la mateixa que l'emprada per a realitzar les pràctiques.

Si l'estudiant cursa el TFM de més d'una especialitat, cal que faci un treball diferent i independent per a cadascuna de les especialitats cursades.

Amunt

Objectius

L'assignatura es basa en la realització individual d'un treball (dipòsit i defensa) que pretén posar en joc el conjunt d'aprenentatges desenvolupats per l'estudiant en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals en l'especialitat escollida (HIGIENE INDUSTRIAL). 

Els objectius d'aprenentatge perseguits amb la realització d'aquest treball són, com a mínim, els següents: 

 • Conèixer la relació entre condicions de treball i salut.
 • Conèixer els principals problemes de salut.
 • Conèixer els fonaments de la promoció de la salut.
 • Conèixer l'estructura del sistema preventiu.
 • Conèixer la legislació en PRL i la normativa específica de salut laboral.
 • Conèixer la normativa específica en matèria de seguretat en el treball, en matèria d'higiene industrial i en matèria d'ergonomia i psicosociologia aplicada.
 • Avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.
 • Planificar les mesures d'acció preventiva adequades en cada cas.
 • Desplegar les mesures preventives identificades com a necessàries.
 • Desplegar (impulsar) accions de formació i comunicació en matèria preventiva. 

Competències 

L'assignatura té com a objecte la posada en pràctica dels coneixements assimilats i la consolidació integrada de la majoria de competències, específiques i transversals, del programa formatiu. En particular, les competències que l'estudiant ha d'acreditar per a l'assoliment dels objectius de l'assignatura són les següents: 

Competències bàsiques i generals

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'un modus clar i sense ambigüitats. 
 • CG1 - Capacitat d'aprenentatge continuo i autocrítica per mantenir les competències professionals constantment actualitzades. 

Competències transversals 

 • CT2 - Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per poder eliminar-los o minimitzar-los de manera efectiva. 
 • CT3 - Capacitat de comunicar, especialment per escrit en matèria de prevenció, i tenint en compte el perfil del destinatari que deurà rebre la informació. 

Competències específiques 

 • CE3 - Coneixements de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, així com de la normativa específica en matèria de salut laboral, seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada. 
 • CE4 - Capacitat per avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, així com les característiques dels llocs de treball i dels treballadors. 
 • CE5 - Capacitat per planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendis, explosions, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia.

Amunt

Aquesta assignatura treballa tot el contingut del màster en tant es tracta del Treball Final que ha de dur a terme l'estudiant.

L'objectiu general és la realització d'un treball que posi en joc el conjunt d'aprenentatges desenvolupats per l'estudiant en l'àmbit de la prevenció.

Per a aconseguir-ho cal elaborar un projecte professional d'aplicació pràctica o un treball de recerca, el contingut del qual serà acordat a l'inici del semestre amb el professor col·laborador de l'aula.

Amunt

Treball final de grau: investigant l'empresa i l'economia PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Guia de treball final de màster Web

Amunt

El principal recurs del TFM és el contingut publicat a l'aula de l'assignatura, on s'explica l'objectiu de cadascuna de les tasques a dur a terme, i on hi consta la bibliografia recomanada, principalment sobre aspectes formals o generals d'un TFM. Si bé l'estudiant ja disposa del coneixement previ en l'àmbit d'estudi, a partir de les assignatures cursades prèviament, se li facilita de nou el material de les assignatures de l'itinerari d'especialització corresponent. 

A part del present pla docent, els recursos disponibles a l'aula són els següents: 

 • Guia metodològica docent. Document en que s'explica la metodologia a seguir per a la matriculació i el desenvolupament de l'assignatura. 
 • Plantilla de la memòria. Document en que es facilita una estructuració mínima del TFM així com els aspectes formals a seguir. 
 • Audiovisual "Com presentar un Treball final de grau". Complementa la informació dels materials principals de l'assignatura. 
 • Document "Redacció de textos cientificotècnics". Incideix en aquells aspectes formals que s'han de tenir en compte a l'hora de redactar treballs finals. 
 • Bibliografia sobre aspectes transversals. 
 • Els recursos genèrics d'accés a bases de dades, revistes... 
 • Rúbrica d'avaluació de la defensa del TFM.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt