Pràctiques en Seguretat en el treball: presencial Codi:  M4.085    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura  Pràctiques en Seguretat en el treball: presencial consisteix en la realització d'unes pràctiques curriculars (amb càrrega docent) en una organització vinculada, sempre i de forma clara, a l'àmbit de treball específic del màster.

Constitueixen una activitat formativa i, per tant, supervisada per la UOC amb l'objectiu que els i les estudiants apliquin i complementin les competències i coneixements adquirits al llarg de tot el màster. Contribueixen a l'orientació professional de l'estudiantat i afavoreixen la creació d'una xarxa de contactes professionals.  Permeten a l'estudiantat prendre consciència de l'aplicació en entorns reals dels Objectius de desenvolupament sostenible.

Poden desenvolupar-se en qualsevol tipus d'organització, pública o privada, amb o sense ànim de lucre, a nivell nacional o internacional i poden ser de caràcter presencial, semipresencial o no presencial.

Les pràctiques s'han d'instrumentar a través d'un Projecte formatiu que reculli les funcions, activitats i tasques a realitzar i que formarà part del Conveni educatiu que donarà cobertura legal a les pràctiques i que ja hauran signat les tres parts que intervenen: l'estudiant, l'organització que l'acull i la pròpia universitat.

Per accedir a una posició de pràctiques l'estudiantat pot optar entre dues modalitats:

 • L'estudiantat  mateix busca i proposa l'organització i la posició en la qual desitja realitzar les seves pràctiques.
 • La UOC ofereix algunes posicions de pràctiques disponibles i l'estudiantat aplica a les diferents posicions que li puguin interessar. En aquest cas, o bé l'organització realitza la selecció o, a petició de la pròpia organització, la UOC assignarà un/a estudiant d'entre els/les què hagin aplicat a aquesta posició en concret.

Amb independència o de forma complementària a l'assignatura de pràctiques curriculars, l'estudiantat també podrà realitzar pràctiques no curriculars, que no tenen càrrega docent,  i que es gestionen també a través del Servei de Pràctiques i Mobilitat de la UOC

Amunt

És una assignatura obligatòria del Màster de Prevenció de riscos laborals de 4 crèdits a la qual correspon una càrrega docent de 100 hores, que comprenen tant la realització d'activitats, tasques i funcions a les organitzacions com, també dins d'aquestes les mateixes hores, de les activitats pròpies d'avaluació de l'assignatura.

Les pràctiques que es realitzen en aquesta assignatura tenen la consideració de pràctiques curriculars
.

Amunt

Es projecta al camp professional i/o de la recerca de la prevenció de riscos laborals, especialitat Seguretat en el treball. L'estudiantat pot cursar les pràctiques en empreses o institucions  de qualsevol sector, sempre i quan la posició i les funcions, activitats i tasques es vinculin a les competències desenvolupades al llarg del programa.

Amunt

Les organitzacions que acullen estudiants per a realitzar l'assignatura  podran, atenent a les funcions, activitats i tasques vinculades a les posicions que ofereixin, sol·licitar que disposin d'algunes competències (coneixements o habilitats) concretes com ara, per exemple,  un nivell alt de coneixement d'una llengua estrangera.Amunt

Els requisits mínims per cursar les pràctiques en Seguretat en el treball són:   

 • Haver superat 20 ECTS del tronc obligatori i, dins d'aquest, l'assignatura del tronc comú afí a l'especialitat (M4.002 Seguretat en el treball).     
 • És possible, sempre i quan es compleixin els requisits acadèmics adients, cursar el TFM i les pràctiques simultàniament
 • Si l'estudiant cursa el Treball Final de Màster en la seva modalitat professional, ha de tenir en compte que l'empresa on realitzi les pràctiques no pot ser la mateixa en la que realitzi el TFM.
 • Si l'estudiant cursa les pràctiques de més d'una especialitat, fa falta que completi totes les activitats de manera independent per a cadascuna de les especialitats cursades, sent la durada de les pràctiques  (100h) aplicable a totes i cadascuna de les especialitats.

En tot cas,  és recomanable superar totes les assignatures teòriques de les especialitats abans de matricular les pràctiques.

Existeix la possibilitat d'ampliar o complementar les pràctiques curriculars a la mateixa empresa o organització formalitzant un segon conveni de pràctiques, aquesta vegada no curriculars. Això requereix preparar dos Projectes formatius diferents i que les noves funcions, activitats i tasques treballin, almenys parcialment, altres competències.

Amunt

Las pràctiques podran, potencialment, desenvolupar i aplicar totes les competències que s'han treballat al llarg del màster. Amb tot, per assolir els objectius curriculars de l'assignatura, serà necessari desenvolupar i aplicar com a mínim, algunes de les següents competències:

Competències bàsiques 

 • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que l'estudiantat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'un modus clar i sense ambigüitats. 

Competències  generals 

 • Capacitat d'aprenentatge continuo i autocrítica per mantenir les competències professionals constantment actualitzades. 

Competències transversals 

 • Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per poder eliminar-los o minimitzar-los de manera efectiva. 
 • Capacitat de comunicar, especialment per escrit en matèria de prevenció, i tenint en compte el perfil del destinatari que deurà rebre la informació. 

Competències específiques 

 • Capacitat per avaluar els riscos per a la seguretat i la salut de les persones treballadores, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, així com les característiques dels llocs de treball i de les persones treballadores. 
 • Capacitat per planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendis, explosions, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia. 
 • Capacitat per a desplegar les mesures preventives necessàries, incloent les accions de transformació, informació i comunicació en matèria preventiva.

Amunt

L'assignatura contempla el desenvolupament de pràctiques en organitzacions vinculades a l'àmbit de treball del màster i els següents continguts específics:

 • Familiarització amb un context professional.
 • Aplicació dels coneixements i competències treballats al llarg del programa:
  • Prevenció de riscos laborals (segons Annex 6 del RD 39/1997) .
  • Especialització en Seguretat en el treball (segons Annex 6 del RD39/1997).
 • Memòria justificada.

Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Algunes pistes per a trobar una excel·lent posició de pràctiques Web
Guia ràpida per a l'acolliment d'estudiants Web
Guia per al tutor de les pràctiques externes Web
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web

Amunt

L'estudiantat te al seu abast materials de suport actualitzats per a la seva orientació professional així com eines per impulsar la seva trajectòria professional (disseny i posicionament de la marca personal i cerca activa de noves oportunitats professionals).

 L' organització, per la seva banda, proporcionarà aquells materials necessaris perquè l'estudiant pugui desenvolupar les funcions, activitats i tasques encomanades.

 L'estudiantat, a més, disposa dels materials, recursos i eines proporcionats per la Biblioteca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt