Pràctiques en Seguretat en el treball: virtual Codi:  M4.086    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les pràctiques en Seguretat en el Treball són una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL) de 4 ECTS, que es poden desenvolupar en modalitat presencial o en modalitat virtual.

Les e-pràctiques en Seguretat en el Treball (pràctiques en modalitat virtual) són pràctiques curriculars que:

a) Comporten una acció professional pràctica, a dur a terme en entorns de treball i empreses reals, des d'un Servei de Prevenció Aliè simulat.

b) Constitueixen una activitat formativa, l'aprofitament de les quals comporta el reconeixement dels crèdits universitaris assignats.

Per això, les e-pràctiques en Seguretat en el Treball es concreten en el desenvolupament d'activitats professionals preventives de nivell superior, associades a l'especialització de Seguretat en el Treball (ST), i el seu objectiu principal és acreditar, per part de l'estudiant, l'assoliment de les competències professionals associades a aquest títol (coneixements, habilitats i actituds).

Amunt

L'itinerari d'especialització,  Seguretat en el Treball, del Màster en Prevenció de Riscos Laborals, està conformat per:

a) Assignatures teòriques -Seguretat en el Treball I i Seguretat en el Treball II-.

b) Les Pràctiques professionals de l'especialitat Seguretat en el Treball -modalitat virtual o modalitat presencial-.

c) Treball Final corresponent a aquest àmbit de coneixement. 

Per tant, l'assignatura de pràctiques en Seguretat en el Treball esdevé un aprenentatge experimental clau en el Màster en Prevenció de Riscos Laborals.  

La càrrega docent de l'assignatura de pràctiques equival a 100 hores de pràctiques, amb una dedicació mitja de 7 hores setmanals i una durada aproximada de 14 setmanes al llarg del semestre.  La modalitat de pràctiques escollida per l'estudiant no modifica aquesta dedicació, tot i que el seu desenvolupament en modalitat virtual no suposa el desplaçament de l'estudiant.

En conseqüència,  el seguiment i correcte desenvolupament de la e-Pràctiques en Seguretat en el Treball,   tot i que no exigeix presencia síncrona al lloc físic de les empreses, requereix una dedicació regular i una interacció constant amb els professionals que hi participen.

Amunt

Com apunta el mateix descriptor, l'assignatura d'e-Pràctiques es projecta en el camp de l'activitat professional pròpia d'un tècnic superior en PRL.

Des d'un punt de vista disciplinari, les pràctiques en Seguretat en el Treball permeten utilitzar mètodes tècnics i realitzar actuacions preventives (organitzatives, informatives i formatives) enfocades a proporcionar una màxima seguretat en el lloc de treball evitant els accidents laborals.

Des del punt de vista de l'aplicació pràctica, les e-pràctiques suposen l'oportunitat de desenvolupar tasques professionals en sectors i empreses o activitats diverses, per a dur a terme una intervenció preventiva en el camp de Seguretat en el Treball.

Amunt

És indispensable  tenir cursada i superada l'assignatura del tronc comú afins a l'especialitat.

Es recomana tenir cursades i superades les assignatures teòriques de l'especialitat: Seguretat en el Treball I i Seguretat en el Treball II.

Amunt

Els requisits de matrícula de l'assignatura de pràctiques es determinen pel nombre d'especialitats que l'estudiant cursi en un mateix semestre.

Per a matricular les e-pràctiques d'una única especialitat, el requisit mínim és haver superat 35 crèdits del tronc obligatori i, dins d'aquest, les assignatures del tronc comú afins a l'especialitat.

Per a matricular les e-pràctiques de dues o tres especialitats, cal a) haver superat totes les assignatures del tronc obligatori; i b) tenir pendents de superar, com a màxim, 5 crèdits ECTS de les assignatures de l'especialitat a matricular, que s'hauran de cursar simultàniament amb les pràctiques i/o els TFM.

És possible cursar l'assignatura de pràctiques i el TFM de l'especialitat, al mateix temps, tenint present que l'orientació docent d'ambdues assignatures és  absolutament diferent.

Amunt

Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura d'e-pràctiques són:

 • Aplicar, amb solvencia, els coneixements, les habilitats i les actituds que té associada la titulació, per a la pràctica professional de tècnic en PRL.
 • Donar significació i contextualitzar adequadament  les competències professionals a través del desenvolupament de l'activitat professional.
 • Acreditar el grau d'assoliment de les competències en l'àrea de Seguretat en el Treball exigible, especialment les de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals).

Durant les e-Pràctiques s'espera que l'estudiant assoleixi les competències bàsiques (CB), general (CG), transversals (CT) i específiques (CE) següents:

 • (CB2) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits relacionats amb la Seguretat en el Treball i tinguin la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • (CB3) Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • (CB4) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • (CG1) Capacitat d'aprenentatge continu i autocrítica per mantenir les competències professionals constantment actualitzades.
 • (CT2) Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per a poder eliminar-los o minimitzar-los de manera efectiva.
 • (CT3) Capacitat de comunicar, especialment per escrit en matèria de prevenció, i tenint en compte el perfil del destinatari que ha de rebre la informació.
 • (CE4) Capacitat per avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, així com les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.
 • (CE5) Capacitat per planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendi, explosió, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia.
 • (CE6) Capacitat per desplegar les mesures preventives necessàries, incloent les accions de formació, informació i comunicació en matèria preventiva.

Amunt

L'assignatura de pràctiques no disposa d'altres continguts que els propis de l'especialitat en Seguretat en el Treball. És a dir, per desenvolupar les pràctiques en Seguretat en el Treball l'estudiant ha de tenir un bon coneixement de totes les assignatures del tronc comú i de les assignatures teòriques d'especialització.

L'estudiant haurà d'aplicar aquests coneixements en un context determinat i acreditar que disposa de les habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt