Pràctiques d'Ergonomia i psicosociologia: virtual Codi:  M4.092    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les pràctiques d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada són una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL) de 4 ECTS, que es poden desenvolupar en modalitat presencial o en modalitat virtual.

Les e-pràctiques d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada (pràctiques en modalitat virtual) són pràctiques curriculars que:

a) Comporten una acció professional pràctica, a dur a terme en entorns de treball i empreses reals, des d'un Servei de Prevenció Aliè simulat.

b) Constitueixen una activitat formativa, l'aprofitament de les quals comporta el reconeixement dels crèdits universitaris assignats.

Per això, les e-pràctiques d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada es concreten en el desenvolupament d'activitats professionals preventives de nivell superior, associades a l'especialització d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada (EiP), i el seu objectiu principal és acreditar, per part de l'estudiant, l'assoliment de les competències professionals associades a aquest títol (coneixements, habilitats i actituds).

Amunt

L'itinerari d'especialització,  d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada, del Màster en Prevenció de Riscos Laborals, està conformat per:

a) Assignatures teòriques -d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada I i d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada II-.

b) Les Pràctiques professionals de l'especialitat d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada -modalitat virtual o modalitat presencial-.

c) Treball Final corresponent a aquest àmbit de coneixement. 

Per tant, l'assignatura de pràctiques d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada esdevé un aprenentatge experimental clau en el Màster en Prevenció de Riscos Laborals.  

La càrrega docent de l'assignatura de pràctiques equival a 100 hores de pràctiques, amb una dedicació mitja de 7 hores setmanals i una durada aproximada de 14 setmanes al llarg del semestre.  La modalitat de pràctiques escollida per l'estudiant no modifica aquesta dedicació, tot i que el seu desenvolupament en modalitat virtual no suposa el desplaçament de l'estudiant.

En conseqüència,  el seguiment i correcte desenvolupament de la e-Pràctiques d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada,  tot i que no exigeix presencia síncrona al lloc físic de les empreses, requereix una dedicació regular i una interacció constant amb els professionals que hi participen.

Amunt

Com apunta el mateix descriptor, l'assignatura d'e-Pràctiques es projecta en el camp de l'activitat professional pròpia d'un tècnic superior en PRL.

Des d'un punt de vista disciplinari, les pràctiques d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada permeten utilitzar mètodes tècnics i realitzar actuacions preventives (organitzatives, informatives i formatives) enfocades a proporcionar una màxima seguretat en el lloc de treball evitant els accidents laborals.

Des del punt de vista de l'aplicació pràctica, les e-pràctiques suposen l'oportunitat de desenvolupar tasques professionals en sectors i empreses o activitats diverses, per a dur a terme una intervenció preventiva en el camp de l'Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

Amunt

És indispensable  tenir cursada i superada l'assignatura del tronc comú afins a l'especialitat.

Es recomana tenir cursades i superades les assignatures teòriques de l'especialitat: Ergonomia i Psicosociologia aplicada I i Ergonomia i Psicosociologia aplicada II.

Amunt

Els requisits de matrícula de l'assignatura de pràctiques es determinen pel nombre d'especialitats que l'estudiant cursi en un mateix semestre.

Per a matricular les e-pràctiques d'una única especialitat, el requisit mínim és haver superat 35 crèdits del tronc obligatori i, dins d'aquest, les assignatures del tronc comú afins a l'especialitat.

Per a matricular les e-pràctiques de dues o tres especialitats, cal a) haver superat totes les assignatures del tronc obligatori; i b) tenir pendents de superar, com a màxim, 5 crèdits ECTS de les assignatures de l'especialitat a matricular, que s'hauran de cursar simultàniament amb les pràctiques i/o els TFM.

És possible cursar l'assignatura de pràctiques i el TFM de l'especialitat, al mateix temps, tenint present que l'orientació docent d'ambdues assignatures és  absolutament diferent.

Amunt

Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura d'e-pràctiques són:

 • Aplicar, amb solvencia, els coneixements, les habilitats i les actituds que té associada la titulació, per a la pràctica professional de tècnic en PRL.
 • Donar significació i contextualitzar adequadament  les competències professionals a través del desenvolupament de l'activitat professional.
 • Acreditar el grau d'assoliment de les competències en l'àrea de Seguretat en el Treball exigible, especialment les de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals).

Durant les pràctiques s'espera que l'estudiant assoleixi les competències bàsiques (CB), general (CG), transversals (CT) i específiques (CE) següents:

 • (CB2) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits relacionats amb d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada i tinguin la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • (CB3) Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • (CB4) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • (CG1) Capacitat d'aprenentatge continu i autocrítica per mantenir les competències professionals constantment actualitzades.
 • (CT2) Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per poder eliminar-los o minimitzar-los de manera efectiva.
 • (CT3) Capacitat de comunicar, especialment per escrit en matèria de prevenció, i tenint en compte el perfil del destinatari que ha de rebre la informació.
 • (CE4) Capacitat per avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, així com les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.
 • (CE5) Capacitat per planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendi, explosió, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia.
 • (CE6) Capacitat per desplegar les mesures preventives necessàries, incloent les accions de formació, informació i comunicació en matèria preventiva.

Amunt

L'assignatura de pràctiques no disposa d'altres continguts que els propis de l'especialitat en Seguretat en el Treball. És a dir, per desenvolupar les pràctiques en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada l'estudiant ha de tenir un bon coneixement de totes les assignatures del tronc comú i de les assignatures teòriques d'especialització.

L'estudiant haurà d'aplicar aquests coneixements en un context determinat i acreditar que disposa de les habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt