Processos afectius, motivacionals i socials Codi:  M4.601    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Processos afectius, motivacionals i socials" és una assignatura bàsica i obligatòria de 5 crèdits del Màster Universitari en Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns de Llenguatge. Amb el treball d'aquesta assignatura es pretén que els i les estudiants adquireixin competències associades al coneixement d'alguns aspectes d'especial rellevància per tal de comprendre i intervenir per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge en el context educatiu escolar, especialment en relació a l'atenció a la diversitat a l'aula.

L'assignatura parteix d'un enfocament constructivista d'orientació sociocultural que dona a l'aprenent un paper actiu i decisiu en el procés d'aprenentatge a la vegada que destaca la importància de la mediació del professorat i dels iguals en la promoció, l'orientació i la conducció d'aquest procés d'aprenentatge i dels resultats que, finalment, s'aconsegueixen. Es consideren els processos d'ensenyament i aprenentatge com a processos indissociats i complexos, en relació als quals no es poden elaborar prescripcions sobre la millor manera d'intervenir a l'aula, al marge dels contextos i les circumstàncies concretes en què ambdós processos es desenvolupen.

Des d'aquest marc conceptual constructivista, l'assignatura posa especial èmfasi en la comprensió dels aspectes motivacionals, afectius i relacionals que intervenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge, i en les implicacions que aquests aspectes tenen des del punt de vista de la inclusió de tot l'alumnat a l'aula. En aquest sentit, l'assignatura pretén dotar els i les estudiants d'instruments conceptuals i metodològics que els puguin ajudar a comprendre i analitzar aquests aspectes, de manera que aquesta comprensió permeti orientar l'acció docent.

Amunt

Processos afectius, motivacionals i socials, és una assignatura bàsica i obligatòria del Màster Universitari de dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El treball d'aquesta assignatura pretén que els estudiants adquireixin competències associades al coneixement d'alguns aspectes d'especial rellevància per tal de comprendre i intervenir per millorar el processos d'ensenyament aprenentatge en el context eductiu escolar, especialment en l'atenció a la diversitat a l'aula.

L'assignatura parteix d'un enfocament constructivista d'orientació sociocultural, que dona a l'aprenent un paper actiu i decisiu en el procés d'aprenentatge a la vegada que destaca la importància de la mediació del docent en la promoció, la orientació i la conducció D'aquest procés d'aprenentatge dels resultats que, finalment, s'aconsegueixen. Es consideren els processos d'ensenyament aprenentatge com indissociats i complexos, en relació als quals no es poden elaborar prescripcions sobre la millor manera d'intervenir a l'aula, al marge dels contextos i les circumstàncies concretes en què ambdós processos es desenvolupen.

Des d'aquest marc conceptual constructivista, l'assignatura posa especial èmfasi en els aspectes motivacionals,  afectius i relacionals que intervenen en els processos d'ensenyament aprenentatge, i en les implicacions que aquests aspectes tenen des del punt de vista de la inclusió de tot l'alumnat a l'aula. En aquest sentit, l'assignatura pretén dotar els i les estudiants d'instruments conceptuals i metodològics que els puguin ajudar a comprendre i analitzar , aquest aspectes, de manera que aquesta comprensió permeti orientar l'acció docent.

Amunt

Entre altres, alguns dels llocs de treball per als quals especialitza el màster són:

Mestres d'atenció a la diversitat especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge en centres d'educació primària, centres específics d'educació especial o en equips multiprofessionals (SIEI, CREDA,CREDV, etc.).

Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs en serveis públics o gabinets privats que treballen en equips psicopedagògics (EAP, CREDA) o departament d'orientació.

Terapeutes ocupacionals en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats de l'aprenentatge i/o trastorns de llenguatge, com a centre d'educació especial, centres de dia, hospitals,centres sociosanitaris, etc.

Amunt

Competències bàsiques i generals

CB1-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB3-Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències específiques

CE2- Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge per a la seva identificació, anàlisi i valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos.

Objectius d'aprenentatge

-Adoptar una perspectiva constructivista d'orientació sociocultural afí al concepte d'inclusió, per analitzar i entendre els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. Comprendre l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a mesura clau per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat a l'aula inclusiva.

-Comprendre els principals factors i processos afectius, motivacionals i relacionals que intervenen en els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar.

-Utilitzar procediments i estratègies que permetin abordar amb garanties d'èxit la cerca d'informació pertinent per a l'anàlisi de processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva vinculació amb els processos motivacionals, afectius i relacionals, així com per valorar críticament aquestes informacions i elaborar conclusions útils per a la intervenció educativa.

-Aplicar el coneixement sobre els factors afectius, motivacionals i relacionals per analitzar i optimitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar.

-Comprendre i integrar coneixements sobre els processos afectius motivacionals i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar per abordar situacions complexes tenint en compte els aspectes ètics propis de la professió.

-Comprendre el concepte d'influència educativa i d'ajust de l'ajuda com a resposta a la diversitat de l'alumnat. Aprofundir en la comprensió dels mecanismes d'influència educativa que apareixen en la interacció entre professor i alumnes i igualment comprendre la seva vinculació amb l'aprenentatge cooperatiu.

-Utilitzar els coneixements sobre els processos afectius, motivacionals i socials per analitzar i interpretar processos d'ensenyament i aprenentatge i per dissenyar situacions i activitats educatives afins a l'educació inclusiva.

-Elaborar criteris i / o propostes d'activitats o tasques d'ensenyament i aprenentatge que, considerant els processos intrapsicológicos i interpsicológicos, puguin guiar la pràctica, en el cas dels criteris, o convertir-se en exemples d'ensenyament adaptatiu, en el cas de les propostes d'activitats.

-Mostrar habilitats i estratègies de treball col·laboratiu necessàries per a la construcció d'un coneixement compartit en el marc d'un equip de treball.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en mòduls: el mòdul 1 proporcionarà el marc teòric i conceptual des del qual s'abordarà la resta de continguts de l'assignatura. Els mòduls següents (2, 3 i 4) permetran tractar, amb un cert detall, alguns dels processos que, des de la Psicologia de l'Educació i de la Instrucció, s'assenyalen actualment com a més rellevants per comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge en el context educatiu escolar. Aquests continguts són una base a partir de la qual és possible analitzar i plantejar possibles estratègies de millora sobre la pràctica, en direcció al que marca l'educació inclusiva. 

Mòdul 1. La resposta educativa a la diversitat: l'escola inclusiva i els processos de construcció de significat i atribució de sentit. La resposta educativa en la institució escolar: l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva. L'aprenentatge escolar com a procés de construcció de significats i de sentits. L'aprenentatge escolar i els factors motivacionals, afectius i emocionals. L'aprenentatge escolar com a procés inseparable de l'ensenyament en el marc de l'escola: l'ajuda educativa ajustada

Mòdul 2. Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar. La construcció de significats, l'atribució de sentit i la disponibilitat per aprendre. Els components motivacionals i l'aprenentatge escolar. Els components afectius i l'aprenentatge escolar. Els components relacionals i l'aprenentatge escolar

Mòdul 3. Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: la interacció professor alumne i la influència educativa. La intervenció educativa i l'ajust de l'ajuda com a resposta educativa a la diversitat de l'alumnat. El disseny de situacions i activitats educatives afavoridores de la inclusió. La interacció entre professors i alumnes i els mecanismes d'influència educativa. Intervenció educativa i estratègies d'aprenentatge. Ensenyar a ser estratègic i autònom aprenent. Intervenció educativa i optimització dels aspectes afectius-emocionals i motivacionals relacionats amb l'aprenentatge. La interacció professor-alumnes i l'avaluació dels aprenentatges

Mòdul 4. Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: l'aprenentatge cooperatiu com a estratègia d'atenció a la diversitat. L'aprenentatge entre iguals i l'aprenentatge cooperatiu com a estratègies per atendre a la diversitat. Processos interpsicològics responsables de la construcció del coneixement en situacions cooperatives. Aprenentatge cooperatiu i atribució de sentit. Factors que modulen la construcció del coneixement en l'aprenentatge cooperatiu. Una proposta per dur a l'aula l'aprenentatge cooperatiu: el Programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar.

Tots els continguts de l'assignatura es troben interrelacionats; serà important, doncs, establir ponts i relacions significatives entre tots ells i no perdre de vista la globalitat de la proposta didàctica. Des de la consultoria es donaran orientacions més concretes per guiar l'estudi i el treball de cada mòdul i fer més explícites aquestes relacions entre continguts  dels diferents mòduls (Guies d'Estudi -GES-).

Amunt

Material Suport
Inclusió i processos afectius, motivacionals i relacionals implicats a l'aprenentatge escolar PDF

Amunt

Alexander, P.A., Winne, Ph.H. (2006). Handbook of educational psychology. New York: Routledge 

Boekaerts, Monique (2010), The crucial role of motivation and emotion in classroom learning. A H. Dumont, D. Istance and Fr Benavides (eds.), The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice, OECD Publishing.https://dx.doi.org/10.1787/9789264086487-6-en

Coll, C., Palacios, J., & Marchesi, A. (Comps.) (2001). Desarrollo psicológico y Educación. Vol. 2. Psicología de la Educación Escolar. Madrid: Alianza 

Coll, C (coord). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria. Barcelona: Editorial Graó.

Elliot, A J., Dweck, C.S. (eds) (2005). Handbook of competence and motivation. New York: Guilford Press,

Escaño, A J., Gil de la Serna, M.  (2008). Cinco hilos para tirar de la motivación y el esfuerzo. Barcelona: ICE/Horsori.

Giné. Cl., Duran. D., Font. J., Miquel, E. (2008). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado. Barcelona: ICE/ Horsori

Lago, J.R., Pujolàs, P., Riera, G. (2015). El aprendizaje cooperativo como estrategia para la inclusión, la equidad y la cohesión social de todo el alumnado. A R. M. Mayordomo i J. Onrubia (coords), El aprendizaje cooperativo (pp, 49-84). Barcelona: Editorial UOC.

Mayer, R. E., & Alexander, P. A. (Eds.). (2011). Handbook of Research on Learning and Instruction. New York/London: Routledge.

Pujolàs, P., Lago; J.R. (2007). La organización cooperativa de la actividad educativa. A J. Bonals., M. Sánchez (coords). Manual de asesoramiento psicopedagógico. (pp 349-391) Barcelona: Graó.

Zimmerman B. J., Schunk D. H. (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. New York, NY: Routledge.

Tharp, R.G., Estrada, P., Stoll Danton, S., & Yamauchi, L.A. (2002). Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, inclusión y armonía en las aulas y las escuelas. Barcelona: Paidós.

Amunt

Aquesta assignatura està organitzada per NIUs. Un NIU és una unitat de contingut que està marcada per un repte en forma de pregunta. En cada NIU hi ha associada una PAC que en el decurs del seu desenvolupament respondrà al repte plantejat. També hi trobareu diferents Recursos d'Aprenentatge que acompanyen l'assoliment del repte. L'assignatura conté un total de 3 NIUs. 

Per treballar l'assignatura utilitzareu el llibre Inclusió i processos afectius, motivacionals i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar, que teniu en format NIU en cada un dels reptes (veure aula virtual). Com veureu quan fullegeu el llibre, aquest s'organitza en diferents Mòduls didàctics, cada mòdul es vincula amb cada un dels Blocs de contingut que us hem presentat en l'apartat de Contingut d'aquest mateix pla docent (veure apartat Contingut). Per tant, per treballar cada un dels blocs de contingut i poder fer les activitats d'avaluació continuada (PAC) que us proposarem al llarg de l'assignatura (veure apartat Avaluació Continuada), caldrà fer la lectura en profunditat del mòdul corresponent.

Per facilitar l'estudi de cada bloc de continguts disposareu d'una Guia d'Estudi (GES) que té com a objectiu presentar els continguts dels diferents mòduls, identificar-ne els més rellevants, ampliar si cal, algun d'aquests continguts, establir relacions entre continguts d'un mateix mòdul (o bloc de contingtu) o entre mòduls (blocs de contingut), etc. Cal, per tant, posar-hi atenció i usar aquestes guies per orientar l'estudi del Bloc. Us poden ser també molt útils per orientar la resolució d'algun dels apartats d'alguna proposta d'avaluació continuada (PAC).

Les Guies d'Estudi s'aniran presentant seqüencialment d'acord amb el Calendari proposat per al seguiment de l'assignatura.

Per seguir l'assignatura comptareu, a banda de la GES, amb el suport del professorat docent col·laborador que hi ha assignat a cada aula, que us anirà penjant missatges a l'espai d'Anuncis amb informacions importants (inici d'un repte, indicacions de treball en grup, feedback general d'una PAC, etc.). Caldrà, per tant, estar atents a aquest espai i les publicacions successives que es vagin fent en ell. Podreu adreçar qualsevol qüestió vinculada amb l'assignatura al professor/a col·laborador/a de la vostra aula a través de la Bústia personal; no obstant, el Fòrum esdevé un altre espai apropiat per vehicular consultes, dubtes, i qüestions de tota mena associades a l'assignatura que poden ser rellevants per a tots els companys i companyes de l'aula i que entre companys també podeu anar resolent. Us instem, doncs, a vehicular i donar resposta a aquestes qüestions, en primera instància, a través del Fòrum

El temps que pot trigar el docent a donar resposta a les vostres qüestions plantejades a la bústia personal o al fòrum serà aproximadament de 48 hores.

Per seguir el procés d'avaluació continuada (veure apartat d'Avaluació Continuada) us proposem desenvolupar tres reptes, com hem comentat abans. Algunes d'aquestes activitats caldrà fer-les en petit grup. Us donarem més detalls sobre les proves d'avaluació continuada (PACs) a mesura que les anem presentant. Igualment, per confegir els grups de treball per fer les PACs, us donarem indicacions més concretes de com procedir en l'inici del curs. Els grups de treball es mantindran estables per a tots els treballs grupals de l'assignatura i tindràn el seu propi espai de grup.

Rebreu l'avaluació de les PACs, juntament amb una devolució general, al cap de 15 dies de l'entrega, aproximadament.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Com comentàvem en l'apartat de Metodologia, us proposem 3 activitats d'Avaluació Continuada (PACs). Cada PAC estarà relacionada amb un o diferents blocs de contingut dels mòduls; en l'enunciat de la PAC es donaran més detalls al respecte.Les PAC 1 i 2 es realitzaran en grup i tindran un pes del 30% cadascuna en la nota final; la PAC3 es realitzarà individualment i tindrà un pes del 40% en la nota final. 

Per aprovar aquesta assignatura (A,B, C+) és obligatori lliurar totes les activitats. Segons la normativa d'Avaluació continuada establerta a la UOC, per considerar que s'ha seguit l'AC, cal haver lliurat com a mínim el 50% de les PACs. El no seguiment de l'AC es qualifica amb una N (equivalent a No presentat). És a dir, sinó s'entreguen totes les activitats s'obté una D/C- o una N. S'obté una N quan el què s'ha entregat representa menys del 50% de l'AC s'obté una D o C- quan el què s'ha entregat representa més del 50% de l'Avaluació Continua.

Com totes les assignatures del màster, aquesta assignatura té una PAC de recuperació que es realitzarà al final del semestre. L'estudiant només podrà recuperar UNA de les PAC mitjançant la PAC de recuperació. Aquesta PAC de recuperació es podrà fer només si l'estudiant ha lliurat les tres PAC i n'ha  suspès una  d'elles (C-/D). En conseqüència, si no ha lliurat totes les PAC no podrà fer la PAC de recuperació. En el supòsit que l'estudiant amb una PAC suspesa, obtingués una puntuació mitja global de 5 o superior, és necessari que recuperi la PAC que s'ha suspés.

La nota de la PAC de recuperaci substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès i de la qual s'ha fet la recuperació. Si s'obté menys qualificació a la PAC de Recuperació que a la PAC original que s'ha recuperat, la nota que constarà en aquella PAC és la de la nota de recuperació. 

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai de Lliurament de l'activitat corresponent de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D/0.

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre un consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega). En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

"Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica."

REVISIÓ DE LA NOTA DE LES PAC 

Es podrà demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà enviar un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot es podrà veure reflectit a la nota del treball.

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS 

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en una PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0), atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant. Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

Amunt

No hi ha per aquesta assignatura una activitat d'avaluació final. Com s'ha indicat anteriorment, la qualificació final de l'assignatura resultarà de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació continuada que es proposaran al llarg de l'assignatura.

El procés d'avaluació de la UOC es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Quan es produeixin conductes irregulars en el procés d'avaluació, el professor responsable de l'assignatura (quan es produeixi dins l'àmbit d'una assignatura) o el director de programa (quan es produeixi en l'àmbit de diverses assignatures) valorarà la conducta i decidirà la qualificació corresponent. Les conductes següents en la realització de les PAC comportaran la qualificació de suspens (D / 0):

-La còpia o el plagi en la realització de la PAC.

-La suplantació de personalitat en la realització de la PAC

-L'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor en la realització de la PAC.

-La col·laboració, encobriment o afavoriment de la còpia en la PAC.

REVISIÓ DE NOTA FINAL D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura.

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. En aquest espai es recolliran totes les dates i els passos a seguir. No s'acceptaran revisions de les notes finals que es formalitzin per cap altre mitjà (per exemple, bústia personal).

Amunt

A banda del feedback habitual en el desenvolupament de l'estudi dels blocs de contingut en els diferents espais en funció de les necessitats dels i les estudiants, està previst que després de cada activitat d'avaluació continuada (PAC) rebeu un document al fòrum amb els comentaris i les valoracions que els i les professores docents col·laborades considerin més rellevants per entendre com s'ha desenvolupat la PAC: els principals problemes o dificultats detectades, els aspectes ben resolts, els aspectes que encara cal millorar en relació a properes PACs... Aquestes valoracions i comentaris s'obtenen de les correccions dels diferents treballs de l'aula (de les diferents aules de l'assignatura) i serveixen com a punt de referència per entendre les notes particulars de cadascú o dels diferents grups de treball. A banda d'aquests comentaris globals, si s'escau, els diferents grups o estudiants en el cas d'activitats fetes de manera individual, poden rebre valoracions i comentaris sobre les seves PAC particulars a través de l'eina Speedgrader. Els comentaris han de servir per millorar l'elaboració de PAC posteriors també.

Amunt