Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques Codi:  M4.605    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Trastorns de l'escriptura i de les matemàtiques se centra a analitzar el trastorn de l'escriptura, la disgrafia i la discalcúlia. En concret, d'aprenentatge es presenten els coneixements necessaris per tal d'identificar i avaluar aquests trastorns, es proporcionen estratègies i recursos per a la seva intervenció educativa.

Amunt

Competències generals:
 • CG1: Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
Competències transversals:
 • CT3: Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a uns altres.
Competències específiques:
 • CE4: Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que se'n deriven.
 • CE5: Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • CE6: Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.
Objectius d'aprenentatge:
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Analitzar i sintetitzar els contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
 • Aplicar  el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
 • Valorar críticament els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Raonar críticament els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
 • Aplicar  el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
 • Valorar els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
 • Raonar críticament els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
 • Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Dissenyar (o valorar) un instrument o procediment per identificar les diferències individuals dels principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Avaluar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.

Amunt

Les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques.

 1. Les dificultats de l'aprenentatge
 2. Les dificultats de l'aprenentatge del llenguatge escrit
 3. Les dificultats de l'aprenentatge de les matemàtiques
 4. Comorbiditats

L'aprenentatge de l'escriptura i les seves dificultats.

 1. Introducció
 2. La història social i individual de l'escriptura com a sistema notacional
 3. El procés de producció d'un text
 4. Models d'anàlisi del producte
 5. Bases neurobiològiques de l'escriptura
 6. Dificultats de l'escriptura

Dificultats en l'aprenentatge grafomotor de l'escriptura

 1. Models cognitius de l'escriptura manual
 2. Bases neurològiques i fisiològiques de l'escriptura manual
 3. Aprenentatge de l'escriptura manual
 4. Definició de disgrafia
 5. Avaluació i diagnòstic de la disgrafia
 6. Intervenció i reeducació de la disgrafia

La discalcúlia

 1. Quantificar l'entorn és una habilitat innata
 2. Les persones que tenen especials dificultats amb el processament numèric i el càlcul són discalcúliques
 3. Quin és l'origen de la discalcúlia?
 4. Com es diagnostica la discalcúlia?
 5. La reeducació de la discalcúlia  

Amunt

Material Suport
Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques PDF
PROESC Audiovisual
PROLEC - R Audiovisual
TEDI-MATH Audiovisual
Test de competencia Matemática Básica Audiovisual
Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur Audiovisual
EVALEC (bateria para evaluar la comprensión lectora) Audiovisual
Test de Evaluación Matemática Temprana (TEMT) Audiovisual

Amunt

Els continguts bàsics de l'assignatura es troben als materials docents que trobareu a l'aula virtual. A més a més, per a l'estudi de cada mòdul comptareu amb articles i lectures complementàries que us ajudaran a entendre i ampliar els continguts dels materials. Per tal de resoldre les vostres qüestions, dubtes o suggeriments tindreu al vostre abast el col·laborador docent de l'assignatura. Addicionalment, se us plantejaran exemples com ara vídeos, proves, etc. per donar suport als continguts teòrics. És molt recomanable llegir i atendre tots els exercicis que s'ofereixen, ja que donen una informació molt valuosa sobre el vessant pràctic de la matèria.

A més del material explicat anteriorment, l'estudiant té a la seva disposició tota una sèrie de mecanismes que faciliten la comunicació entre col·laborador docent - estudiant - companys d'aula. Entre aquests mecanismes de comunicació es troben:

Bústia: És la via de comunicació entre el col·laborador docent i l'estudiant. A través de la bústia es produirà un intercanvi d'informació personalitzada sobre diferents qüestions que apareixeran al llarg del curs (dubtes sobre els mòduls, PAC, etc.). Recomanem que la comunicació a través d'aquesta eina segueixi aquestes pautes:

 • Quan les consultes facin referència a aspectes concrets dels materials, s'ha de citar el mòdul, la pàgina i, si és necessari, el paràgraf a què us referiu.
 • Els dubtes sobre qüestions conceptuals s'han de provar de concretar al màxim. Com més genèric sigui el plantejament, més elevat és el risc que la resposta no resolgui el dubte.
 • Les consultes es contestaran individualment a la persona que les formula. Al mateix temps, s'utilitzarà el 'Fòrum' per totes aquelles qüestions que s'hagin de plantejar al grup i també per respondre consultes que hagi fet algun estudiant en particular i que puguin tenir interès general.

Anuncis del col·laborador docent: És la via de comunicació del col·laborador docent amb els estudiants, com a mitjà per fer suggeriments o comunicacions de caràcter general. S'utilitzarà per fer arribar la informació d'interès comú a tots els estudiants relacionada amb l'assignatura: ampliació de determinats conceptes i continguts, guies per a la realització de les PAC, etc. És convenient consultar assíduament aquest espai per tenir informació actualitzada sobre aquests aspectes de l'assignatura.

Fòrum: Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi, resulta molt positiu compartir amb el col·laborador docent, així com amb la resta de companys de l'aula, qualsevol dubte que aparegui a partir del treball i la reflexió sobre el material. Per això, es recomana la utilització del Fòrum per plantejar qualsevol qüestió; la resta de companys podrà participar en la seva resolució i discussió durant els dos o tres dies següents. Transcorregut aquest temps el col·laborador docent donarà per finalitzat el torn de respostes, recollint les aportacions més rellevants per a la resolució del dubte i aportant idees o conceptes que no s'hagin tingut en compte en la discussió.

El Fòrum és una eina de treball en grup per fer comentaris de temes afins, propostes, suggeriments, establir contactes amb la resta de companys de l'assignatura, etc. Es considera, bàsicament, com un espai de relació més informal. El Fòrum es dedicarà també al conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació relacionades amb l'àmbit del màster (congressos, seminaris, conferències, jornades, etc.). Al mateix temps, podria donar lloc a una plataforma d'informació per a altres propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de l'assignatura.

És recomanable que, encara que no hàgiu de fer consultes, us connecteu diàriament al Campus, per si hi ha novetats que us puguin interessar tant al Fòrum com als Anuncis del col·laborador docent.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades com a pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits. 

Els estudiants que participen del ritme d'activitats que proposa l'AC comproven, amb l'ajuda del professor col·laborador, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Descripció de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC)

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs. Concretament, es tracta de realitzar tres activitats relacionades amb els continguts del temari. En cadascuna de les activitats es treballaran diferents continguts del material, tenint en compte els aspectes més rellevants.

Cada mòdul es treballarà en dues fases diferenciades. La primera fase servirà per aclarir dubtes i aprofundir en aspectes no entesos del mòdul; mentre que la segona fase se dedicarà a la realització de la PAC pròpiament dita. El bon aprofitament de la primera fase és crucial per poder resoldre correctament, i en el temps establert, la PAC que s'estigui treballant en cada moment.

En general, les PAC consistiran en activitats que avaluïn la comprensió i la capacitat d'aplicació dels continguts del mòdul, a partir de l'anàlisi de mostres de parla infantil i de l'anàlisi de  casos.

 

Ponderació de les PAC i informacions importants.

Els lliuraments parcials s'organitzaran en tres PAC que obtindran cadascuna una nota alfabètica seguint aquesta llegenda:

A: 9-10

B: 7-8,99

C+: 5-6,99

C-: 3-4,99

D: 0-2,99 

Cadascuna de les tres PAC representarà un 33,3% de la nota final. Per superar l'AC s'han de presentar les tres activitats proposades, aprovant (A, B, C+), com a mínim, dues de les tres activitats, sempre que la mitjana dels tres exercicis sigui d'un mínim de 5. Complementant el que s'acaba de dir, el suspens d'una de les tres PAC amb una qualificació de D, donarà lloc al suspens de l'AC. Dit d'una altra manera, de forma extraordinària es permet aprovar l'AC suspenent una de les tres activitats, però el suspens ha de ser amb una qualificació de C-, no de D.

 

Informació en relació a la qualificació N a la l'AC

 

Per considerar que s'ha seguit l'AC cal haver fet i lliurat com a mínim el 50% de les proves d'avaluació contínua. El no seguiment de l'AC es qualifica amb una N (equivalent a no presentat).

En el cas d'aquesta assignatura es pren com a criteri del 50% no haver realitzat un dels tres lliuraments parcials que es proposen al llarg del curs (PAC 1, PAC 2 i PAC 3). Per tant, aquells alumnes que no facin  el lliurament d'una de les tres PAC tindran com a nota al seu expedient una "N".

 

Durant el curs s'aniran proposant les diferents PAC, amb els enunciats, les instruccions, el temps necessari per a la realització de cada una de les proves i els seus criteris de correcció. Les PAC s'han de lliurar dins el termini establert.

 

Recuperació de les PAC

Al final del semestre es portarà a terme una PAC de recuperació. Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les PAC de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no ha lliurat la PAC no podrà fer la PAC de recuperació. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès.

 

Lliurament d'activitats errònies

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una N (No presentat).

 

Ajornaments en el lliurament d'activitats

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre un consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega. En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

 

Correcció ortogràfica

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

  

Autenticitat de l'autoria i originalitat dels exercicis

 La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació dels estudiants es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

 Per tant, en cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0). La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura i de continuar l'avaluació d'altres PAC.

 En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

 En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

 Seguint amb el que s'acaba de dir, quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

 Així mateix, en la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

 Al mateix temps, el fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots els dubtes respecte al contingut conceptual de les preguntes de les PAC. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta. Això es fonamenta en dues raons:

 

 • Donar les respostes a preguntes de les PAC es pot interpretar com un acte de còpia o plagi per part dels alumnes implicats, amb les conseqüències que es poden derivar del capítol cinquè de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, tal i com s'acaba de fer esment.

 

 • Les respostes que es donen poden ser incorrectes i/o induir a confusió la resta de companys/es que potser ja tenien la resposta correcta.

 Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest.

 

Revisió de notes de PAC i de nota final

 Revisió de la nota de les PAC.

 Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

 

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura.

 A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent de l'assignatura, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.


Amunt

Els alumnes que hagin entregat i suspès una de les PAC tindran dret a recuperar aquesta PAC a la fi del semestre.

Amunt