Trastorns de la parla i de la veu Codi:  M4.607    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu se centra en l'anàlisi dels principals trastorns de la parla i de la veu infantils: els trastorns dels sons de la parla (també anomenats "dislàlia"), les disfluències (principalment la disfèmia o tartamudesa), i els trastorns de la veu (principalment la disfonia). En concret, es presenten els coneixements necessaris per tal d'identificar aquests trastorns, així com es proporcionen estratègies i recursos per a la seva intervenció educativa. A més, aquesta assignatura inclou l'anàlisi de casos clínics de trastorns de la parla i de la veu. L'avaluació i disseny d'activitats per a treballar els trastorns de la parla i la veu es treballen sobretot a partir de la resolució de casos pràctics. 

Amunt

L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu forma part del Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. És una assignatura optativa de 5 crèdits integrada dins l'Especialitat de Trastorns de la parla i del llenguatge.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura representen un aprofundiment en els trastorns de la parla i de la veu. Formen part del camp de treball de la logopèdia, però també estan pensats per ser una ajuda als professionals d'entorns educatius o clínics: mestres, pedagogs, psicòlegs, etc.

Amunt

És molt recomanable tenir coneixements sobre transcripció fonètica dels sons de la parla, i especialment sobre els sons de la llengua catalana.

Amunt

No hi ha informació prèvia a la matrícula

Amunt

Competències generals:

 • CG1: Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • CG2: Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre els problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinar.

Competències transversals:

 • CT1: Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Competències específiques:

 • CE7: Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge així com les alteracions que se'n deriven.
 • CE8: Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • CE9: Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns del llenguatge primaris. 

OBJECTIUS D'APRENENTATGE: 

 • Comprendre el significat dels trastorns de la parla i la veu a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns de la parla i la veu, a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, i aplicar-lo en casos pràctics.
 • Valorar i raonar críticament els continguts sobre els trastorns de la parla i la veu  a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Conèixer el paper dels diferents professionals i agents   implicats en el tractament dels trastorns de la parla i la veu.
 • Conèixer diferents recursos web i vídeos per a l'avaluació dels trastorns de la parla i la veu.
 • Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en el trastorns de la parla i la veu.
 • Valorar les diferències individuals dels alumnes amb trastorns de la parla i la veu.
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la parla i la veu.

Amunt

 • PAC 1: Identificació i diagnòstic diferencial dels trastorns de la parla
 • PAC 2: Anàlisi i intervenció dels trastorns de la parla
 • Pràctica 1: Els exercicis oromotors o pràxies
 • PAC 3: Les disfluències
 • PAC 4: Els trastorns de la veu

Amunt

Material Suport
Evaluación fonológica del habla infantil Audiovisual
Trastorns de la parla i de la veu PDF

Amunt

Podeu trobar els recrusos d'aprenentatge dins de cada activitat que es proposa a l'assignatura. 

Amunt

Consulta la descripció de cada activitat per a veure la bilbiografia i fonts d'informació recomanades. 

Amunt

TASQUES

El sistema de treball d'aquesta assignatura es basa en tres pilars: les lectures del material docent, les participacions en els debats i l'elaboració d'exercicis individuals (Pràctiques i Proves d'Avaluació Continuada o PAC).  

ESPAIS DE COMUNICACIÓ

El TAULER és l'eina bàsica de comunicació de la consultora amb els estudiants. A través del tauler, la professora col·laboradora penjarà totes aquelles informacions que vulgui fer arribar a tot el grup. A més, cada nou inici de setmana hi penjarà un missatge recordant les tasques que s'hauran de fer durant el setmana següent.

En qualsevol moment l'estudiant pot plantejar dubtes o demanar assessorament a la professora amb relació a qualsevol aspecte del temari que li resulti dificultós o que consideri susceptible de discussió o reflexió.

Tot i que, si ho desitja, l'estudiant pot adreçar els dubtes a la professora col·laboradora de forma personal, es recomana que les preguntes i reflexions s'adrecin al FÒRUM de l'aula, a fi que tothom es pugui beneficiar del procés. En aquest sentit, encoratgem els estudiants a intervenir per ajudar els seus companys en la resolució dels dubtes o per enriquir la discussió.

El DEBAT és l'espai de l'aula on es portaran a terme els Debats proposats per la professora col·laboradora en cada unitat. Les intervencions en l'espai de DEBAT seran avaluables i tindran un pes en la nota de la PAC a la qual s'associen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model d'avaluació de la UOC és un model d'avaluació continuada (AC). La finalitat de l'avaluació serà formativa i continuda. Es pretén valorar el progrés de l'estudiant des del punt de vista del seu aprenentatge. Es basa en una proposta de tasques, anomenades PAC, que es van lliurant durant el temps que dura una assignatura. Cada PAC té una contribució ponderada a la nota final de l'avaluació continuada. 

Per a aprovar l'assignatura (C+, B o A) és obligatori lliurar totes les activitats. Si no s'entreguen totes les activitats, no es pot aprovar l'assigantura i s'obtindrà una D/C- o una N. S'obté una N quan les activitats que s'han entregat representen menys del 50% de l'avaluació contínua. S'obté una D/C- quan el que s'ha entregat representa un 50% o més de l'avaluació continuada. 

L'avaluació de les PAC es farà segons els criteris que apareixen a les rúbriques d'avaluació de cada activitat, i que estan disponibles a l'aula el dia d'inici de cada activitat. Algunes PAC contenen activitats de Debat. La participació en els debats és avaluable i influeix en a la nota de la PAC corresponent.

REVISIÓ DE LA NOTA DE LES PAC

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D/0.

LLIURAMENT D'ACTIVITATS EN BLANC O FORA DE TERMINI

No lliurar una PAC dins del termini o lliurar un document en blanc comporta una N. 

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

Només s'acceptaran les activitats que siguin lliurades com a màxim una hora més tard de la data de lliurament, per exemple, si el dia de lliurament és el 13 d'abril, s'acceptaran les PAC fins a les 01:00 de la matinada del 14 d'abril. Si l'entrega s'efectua més tard, la PAC serà qualificada amb una N (no presentada). 

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'acceptà l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre una consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega. En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

RECUPERACIÓ DE LES PAC

Totes les PAC de l'assignatura tindran PAC de recuperació excepte l'última (PAC 4). Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les PAC de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no ha lliurat la PAC no podrà fer la PAC de recuperació. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A). En el cronograma de l'aula s'indica el període per a elaborar la PAC de recuperació. Si s'obté menys qualificació a la PAC de recuperació que a la PAC original que s'ha recuperat, la nota que constarà en aquella PAC és la de la PAC de recuperació. 

PLAGI

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en una PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

 

 

Amunt

La nota final de l'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les activitats segons els següents percentatges:

PAC 1: 20%

PAC 2: 30%

Pràctica 1: 10%

PAC 3: 20%

PAC 4: 20%

Procés de revisió de la nota final

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants podran demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible des del Campus accedint a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. Allà es recolliran les dates i els passos a seguir.

Amunt

Les solucions a les PAC i als casos a comentar en els debats, es lliuraran en un termini aproximat de dues setmanes, una vegada finalitzada la tasca en qüestió.

Les qualificacions es penjaran en el RAC (Registre d'avaluació continua), també en un termini aproximat de dues setmanes, una vegada finalitzada la tasca en qüestió. 

Amunt