Discapacitat sensorial i motriu Codi:  M4.609    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Deficiències sensorials i motrius se centra en la discapacitat visual, auditiva i motriu. En concret, es presenten els factors que incideixen en aquestes discapacitats, s'aborden els coneixements necessaris per tal d'identificar i avaluar aquests trastorns i es proporcionen estratègies i recursos per a la seva intervenció educativa.

Amunt

Competències

Competències bàsiques

 • CB5-Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències transversals

 • CT1 - Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Competències específiques

 •  CE4 - Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que se'n deriven.

 • CIE-10 Capacitat per a identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 • CE-11 Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 • CE-12 Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 • CE 13 - Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 

Objectius

 • Comprendre la importància de la generació col·lectiva del coneixement en la discapacitat sensorial i motriu (CB5)

 • Analitzar de forma proactiva una actuació professional per mitjà de la reflexió sobre la pràctica sobre la discapacitat sensorial i motriu (CB5).

 • Exemplificar tipus de tecnologies educatives aplicables a  la discapacitat sensorial I motriu (CT1).

 • Testejar i valorar l'aplicació de tecnologies educatives a un cas de discapacitat sensorial i motriu (CT1).

 • Identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge en el cas de la discapacitat sensorial i motriu (CE4).

 • Identificar les dificultats d'aprenentatge derivades de la discapacitat sensorial i motriu (CE10).

 • Diferenciar entre diversos casos de dificultats d'aprenentatge derivades de la discapacitat sensorial i motriu (CE10).

 • Comprendre les fases d'una proposta d'intervenció educativa en la discapacitat sensorial i motriu (CE11).

 • Dissenyar i desenvolupar una intervenció educativa en la discapacitat sensorial i motriu (CE11).

 • Avaluar una intervenció educativa en relació a la discapacitat sensorial i motriu (CE11).

 • Identificar les necessitats educatives derivades de la discapacitat sensorial i motriu (CE12).

 • Conèixer els criteris que orienten el disseny, desenvolupament i l'avaluació de propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i el llenguatge derivats de trastorns del desenvolupament (CE 13).

Amunt

1. L'audició

El sistema auditiu. Valoració de l'audició. La pèrdua auditiva. Classificacions. Factors que determinen la discapacitat auditiva. Detecció i diagnòstic. Ajudes tècniques. Consideracions sobre la discapacitat auditiva. Implicacions d'una pèrdua auditiva en la interacció i el desenvolupament. Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. L'aprenentatge i el desenvolupament cognitiu. Desenvolupament personal i social. Identificació i valoració de les necessitats educatives de l'alumnat amb discapacitat auditiva. Aspectes i àmbits a avaluar. Instruments, eines i recursos. Col·laboració entre professionals. Marc de la intervenció en nens i joves amb discapacitat auditiva. Intervenció des del context: família i centre educatiu. Plantejaments del centre educatiu. Àmbits d'intervenció per etapes educatives: Educació Infantil. Educació Primària. Educació Secundària. Educació postobligatòria i formació permanent. Avaluació de la intervenció educativa.

2. El sistema visual

El mecanisme de la visió. Diferència vista i visió. Escala de l'evolució de la visió. La discapacitat visual. Definició (conceptes agudesa visual i camp visual). Factors que determinen la discapacitat visual. Causes. Classificació. Tipus de visió. Dèficit visual cortical. Patologies més freqüents. Escala evolutiva dels alumnes amb discapacitat visual. Aspectes que poden influir en el desenvolupament dels alumnes amb discapacitat visual. Detecció d'un alumne amb discapacitat visual: signes d'alerta. Derivació als professionals que han de fer el diagnòstic. Identificació i valoració de les necessitats educatives especials de l'alumnat amb discapacitat visual. Pauta d'avaluació psicopedagògica. Pauta de registre de la funcionalitat visual. Pauta de registre de les necessitats específiques de l'alumnat amb ceguesa. Pautes de registre de l'entorn escolar i l'entorn familiar. Intervenció amb els alumnes amb discapacitat visual: Recursos personals (interns i externs al centre). Recursos materials, ajuts tècnics. Necessitats especials dels alumnes amb discapacitat visual a les diferents àrees del currículum ordinari: llengua (braille), matemàtiques, coneixement de l'entorn, educació física, educació visual i plàstica i tecnologia. Necessitats específiques dels alumnes amb discapacitat visual: orientació i mobilitat, tiflotecnologia, habilitats de la vida diària. Anàlisi de casos de nens amb discapacitat visual: baixa visió i ceguesa.

3. Discapacitat motriu

Definició, classificació i diagnòstics més freqüents. Factors que determinen la discapacitat motriu. Identificació i valoració de les necessitats educatives dels nens amb discapacitat motriu. Avaluació del desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. L'accés al currículum. La autonomia personal. Intervenció en l'alumnat amb discapacitat motriu. Element de suport educatiu. Recursos i estratègies educatives. Àmbits i modalitats d'intervenció. Cooperació amb les famílies.

Amunt

Material Suport
Discapacitat sensorial i motriu PDF
Barreres i suports per a l'atenció educativa de l'alumnat amb sordesa Audiovisual

Amunt

En el present apartat es proposa la distribució i organització dels capítols; el plantejament sobre els períodes es refereix a les dates de dedicació a cada capítol o apartat (consultes; preparació i elaboració de les activitats, ...). En aquesta proposta s'ha tingut en compte la necessitat de facilitar una distribució coherent i ponderada respecte a l'extensió de cada capítol, així com la seva seqüenciació durant el semestre, preveient les dates de la introducció de les notes finals del procés d'avaluació continuada. No hi ha cap capítol que s'hagi de considerar més important que els altres.

L'alumne té a la seva disposició tota una sèrie de mecanismes que faciliten la comunicació entre professor col·laborador - estudiant - companys d'aula. Entre aquests mecanismes de comunicació es troben:

Bústia: És la via de comunicació entre el professor col·laborador i l'estudiant. A través d'ella es produirà un intercanvi d'informació personalitzada sobre diferents qüestions que apareixeran al llarg del curs (dubtes sobre els mòduls, PAC's, etc.). Recomanem que la comunicació a través d'aquesta eina segueixi aquestes pautes:

 • Quan les consultes facin referència a aspectes concrets dels materials, s'ha de citar el mòdul, la pàgina i, si és necessari, el paràgraf al que us referiu.
 • Els dubtes sobre qüestions conceptuals s'han de tractar de concretar al màxim. Com més genèric sigui el plantejament, més elevat és el risc que la resposta no resolgui 
 • Les consultes es contestaran individualment a la persona que les formula. Al mateix temps, s'utilitzarà el 'Fòrum' per totes aquelles qüestions que s'hagin de plantejar al grup i també per respondre consultes que hagi fet algun estudiant en particular i que puguin tenir interès general.

Tauler del professor col·laborador: És la via de comunicació del professor col·laborador amb els estudiants, com a medi per fer suggeriments o comunicacions de caràcter general. S'utilitzarà per fer arribar la informació d'interès comú a tots els estudiants relacionada amb l'assignatura: ampliació de determinats conceptes i continguts, guies per a la realització de les PAC's, etc. És convenient consultar assíduament aquest espai per tenir informació actualitzada sobre aquests aspectes de l'assignatura.

Fòrum: Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi, resulta molt positiu compartir amb el professor col·laborador, així com amb la resta de companys de l'aula, qualsevol dubte que aparegui a partir del treball i la reflexió sobre el material. Per això, es recomana la utilització del fòrum per plantejar qualsevol qüestió; la resta de companys podrà participar en la seva resolució i discussió durant els dos o tres dies següents. Transcorregut aquest temps el professor col·laborador donarà per finalitzat el torn de respostes, recollint les aportacions més rellevants per a la resolució del dubte i aportant idees o conceptes que no s'hagin tingut en compte en la discussió.

El Fòrum és una eina de treball en grup per a realitzar comentaris de temes afins, propostes, suggeriments, establir contactes amb la resta de companys de l'assignatura, etc. Es considera, bàsicament, com un espai de relació més informal. El Fòrum es dedicarà també al conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació relacionades amb l'àmbit del Màster (congressos, seminaris, conferències, jornades, etc.). Al mateix temps, podria donar lloc a una plataforma d'informació per a altres propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de l'assignatura.

És recomanable que, encara que no es tinguin consultes a realitzar, us connecteu diàriament al Campus, per si hi ha novetats que us puguin interessar tant al Fòrum com al Tauler del professor col·laborador.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades com a pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC's) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

Els estudiants que participen del ritme d'activitats que proposa l'AC comproven, amb l'ajuda del professor col·laborador, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació

Descripció de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC)

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs. Concretament, es tracta de realitzar tres activitats obligatòries(PACs) relacionades amb els continguts del temari. En cada una de les activitats es treballaran diferents continguts del material, tenint en compte els aspectes més rellevants.

Per a aprovar l'assignatura (C+, B o A) és obligatori lliurar totes les activitats. Segons la normativa de l'Avaluació Contínua establerta a la UOC, per considerar que s'ha seguit l'AC cal haver fet i lliurat com a mínim el 50% de les proves d'avaluació contínua. El no seguiment de l'AC es qualifica amb una N (equivalent a no presentat). És a dir si no s'entreguen totes les activitats, s'obté una D/C- o una N. S'obté una N quan el que s'ha entregat representa menys del 50% de l'Avaluació Contínua. S'obté una D/C- quan el que s'ha entregat representa un 50% o més de
l'Avaluació Contínua.

Cada mòdul es treballarà en dues fases diferenciades. La primera fase servirà per aclarir dubtes i aprofundir en aspectes no entesos del mòdul: ANAs o activitats no avaluables. La seva realització no és obligatòria, però si aconsellable; mentre que la segona fase se dedicarà a la realització de la PAC pròpiament dita i de caràcter obligatori. El bon aprofitament de la primera fase és crucial per a poder resoldre correctament, i en el temps establert, la PAC que s'estigui treballant en cada moment.

En general, les PAC consistiran en activitats que avaluïn la comprensió i la capacitat d'aplicació dels continguts del mòdul, a partir de l'anàlisi de  casos.

La Rúbrica

El caràcter formatiu de l'avaluació es du a terme mitjançant la rúbrica, una eina que ens permet realitzar una avaluació sistemàtica de les competències rellevants durant el procés d'aprenentatge de les tres PAC.

Tanmateix, la rúbrica s'utilitzarà com a document de comunicació sobre els avançaments i les possibles incidències al llarg de l'assignatura. L'estudiant té l'obligació de conèixer els criteris exposats en la rúbrica de cada PAC mitjançant els quals els professionals avaluaran les seves competències. La rúbrica es trobarà en l'apartat de documents necessaris per la realització de cada PAC. Per tant, els estudiants l'han de consultar prèviament a la realització de la PAC perquè tinguin en compte les competències que s'avaluaran en cadascuna de les PAC

Autoavaluació

L'alumne es responsabilitza de fer la seva avaluació (autoavaluació) de la PAC 1, PAC 2 i PAC 3 amb l'objectiu de conscienciar-se sobre les competències i objectius desenvolupats al llarg de l'assignatura.

Els alumnes hauran d'entregar la seva autoavaluació redactada en un màxim de 10 línies al final del mateix document de la PAC. La manca de l'autoavaluació de la PAC implicarà una penalització en la qualificació de la mateixa, explicitada a la rúbrica.

Per a realitzar l'autoavaluació s'ha de tenir com a referent la rúbrica, indicant punts forts/febles un cop realitzada l'activitat.

El termini d'entrega de l'autoavaluació  correspon al mateix dia d'entrega de cada PAC.

 Ponderació de les PAC i informacions importants.

 Els lliuraments parcials s'organitzaran en tres PAC que obtindran cadascuna una nota alfabètica seguint aquesta llegenda:

A: 9-10

B: 7 - 8,99

C+: 5 - 6,99

C-: 3 - 4,99

D: 0 - 2,99

Cada una de les tres PAC's representarà un 33,3% de la nota final. Per superar l'AC s'han de presentar i aprovar les tres activitats proposades. Si no es presenta una de les PAC, l'estudiant obtindrà una qualificació de N (equivalent a no presentat) i no podrà superar l'assignatura.

Recuperació de les PACs

Les 3 PACs de l'assignatura tindran recuperació final. Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les PACs de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació.  Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C-). Per tant, si no ha lliurat la PAC o l'ha suspès amb una D, no podrà fer la PAC de recuperació. Així que a finals de semestre, tots els estudiants que hagin suspès una de les tres PACs amb una nota de C- tindran dret  a la recuperació final de la PAC suspesa. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès.

En el cronograma de l'aula s'indica el període per a elaborar la PAC de recuperació. Si s'obté menys qualificació a la PAC de recuperació que a la PAC original que s'ha recuperat, la nota que constarà en aquella PAC és la de la PAC de recuperació.

Lliurament d'activitats errònies 

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D/0.

Lliurament d'activitats en blanc o fora de termini

No lliurar una PAC dins del termini sense haver sol·licitar i tenir aprovat un ajornament justificat  o lliurar un document en blanc comporta una N.

Ajornaments en el lliurament d'activitats

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre un consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega. En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjuntar el document que ho justifica.

RECUPERACIÓ DE LES PAC. Totes les PAC de l'assignatura tindran PAC de recuperació excepte l'última (PAC 4) [Això pot variar en funció de l’assignatura]. Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les PAC de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si han lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no s’ha lliurat una PAC, no es podrà recuperar. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A). En el cronograma de l'aula s'indica el període per a elaborar la PAC de recuperació. Si s’obté menys qualificació a la PAC de recuperació que a la PAC original que s’ha recuperat, la nota que constarà en aquella PAC és la de la PAC de recuperació [novetat semestre 2022_1]. 


REVISIÓ DE NOTES DE PAC. Es podrà demanar una revisió de la nota de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà enviar un correu al/la professor/a col·laborador/a amb una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.


PROCÉS DE REVISIÓ DE LES NOTES FINALS DE L’ASSIGNATURA. A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. En aquest espai es recolliran totes les dates i els passos a seguir.   Correcció ortogràfica

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

Estil de redacció

És molt important que a l'hora d'elaborar els documents relatius a les activitats d'avaluació es tingui en consideració la utilització d'un estil de redacció tècnic, evitant expressions col·loquials i amb una terminologia pròpia de la temàtica que es tracti. És important també que el text permeti identificar les idees clau i que aquestes estiguin expressades de manera clara i coherent. El conjunt d'aquests aspectes tindrà també un pes específic a l'hora de qualificar les activitats.

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS (reviseu que teniu tots els paràgrafs al pla docent)

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d’altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en una PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.


 

Amunt

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La realització de les Pràctiques i les PAC's ha de ser individual, personal i original, no podent-se elaborar en grup, ni compartint les respostes entre els companys de l'assignatura.

Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'EC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

Per tant, en cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'Internet, o copiat textualment d'anotacions, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0). La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final en l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

Així mateix, en la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

 

Amunt

Revisió de la nota de les PAC. 

Es podrà demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà enviar un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Procés de revisió de la nota final de l'assignatura.

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. En aquest espai es recolliran totes les dates i els passos a seguir.  

 

Amunt