Discapacitat i sobredotació intel·lectual i TEA Codi:  M4.610    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura té com a objectiu arribar a un coneixement ampli i alhora específic sobre les característiques, condicions i necessitats de les persones que presenten Discapacitat Intel·lectual, Trastorn de l'Espectre Autista o Altes Capacitats, així com sobre la resposta global que hem d'oferir. Aquest objectiu està dirigit a facilitar l'aprenentatge dels continguts que capacitin per a la intervenció, especialment en el context educatiu.

A l'assignatura s'aborden diferents Reptes amb els que es pretén afavorir la reflexió entorn a les barreres en el desenvolupament i l'aprenentatge que l'alumnat amb Discapacitat Intel·lectual, Trastorn de l'Espectre Autista o Altes Capacitats poden afrontar; en el mateix sentit, es plantegen situacions pràctiques per a la seva resolució. L'assignatura pretén proporcionar claus per a millorar la gestió de l'aula, la relació amb els/les alumnes i la comprensió de les dificultats d'aprenentatge i comunicació d'alumnat amb Discapacitat Intel·lectual, Trastorn de l'Espectre Autista o Altes Capacitats.

Amunt

Aquesta assignatura forma part d'un itinerari d'especialització dedicat als "Trastorns del desenvolupament", i es centra en abordar la temàtica dels problemes de comportament de l'alumnat a les aules escolars en un sentit ampli: la discapacitat intel·lectual, els trastorns de l'espectre autista i les altes capacitats. El destinatari preferent és el docent de l'aula, tot i que també pot ser de gran interès per a altres col·lectius professionals (especialistes en educació primària, orientadors de centres, assessors psicoeducatius, psicòlegs, etc.) interessats en la temàtica.

Amunt

És una assignatura especialment dirigida a mestres d'educació infantil i primària, professors/es de secundària, però també donat el seu caràcter ampli es pot relacionar amb tots aquells camps professionals propis de la psicopedagogia, pedagogia i psicologia educativa.

Amunt

Les competències en les que es pretén incidir en aquesta assignatura són les següents:

 • Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Objectius

Les competències que han estat descrites en el capítol anterior es concreten en els següents objectius:

 • Comprendre la importància de la generació col·lectiva del coneixement en relació amb l'estudi dels temes de la discapacitat intel·lectual, els trastorns de l'espectre autista i les altes capacitats intel·lectuals
 • Analitzar de forma proactiva una actuació professional per mitjà de la reflexió sobre l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Exemplificar tipus de tecnologies educatives aplicables als trastorns de la comunicació en les persones amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Testejar i valorar l'aplicació de tecnologies educatives a casos d'infants, joves i adults amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Identificar les dificultats d'aprenentatge derivades de discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Diferenciar entre diversos casos de dificultats d'aprenentatge derivades de discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Comprendre les fases d'una proposta d'intervenció educativa adreçada a infants i joves amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Dissenyar i desenvolupar una intervenció educativa en relació als infants i joves amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Avaluar una intervenció educativa adreçada als infants i joves amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Identificar les necessitats educatives derivades de les característiques del llenguatge i la comunicació  dels infants i joves amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Conèixer els criteris que orienten el disseny, desenvolupament i l'avaluació de propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i el llenguatge derivats de trastorns del desenvolupament 

Amunt

En el context d'aquest curs de màster, l'abordatge de les necessitats de suport educatiu de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista i altes capacitats es realitzarà des de l'aprofundiment en la conceptualització i comprensió d'aquests alumnes, de les seves necessitats educatives, i de les propostes de gestió de l'aula i estratègies específiques que poden respondre a aquestes necessitats educatives.

Amunt

Material Suport
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual XML
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual DAISY
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual EPUB 2.0
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual MOBIPOCKET
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual HTML5
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual PDF

Amunt

El material de què consta l'assignatura està format pel text relatiu als tres capítols, en format digital a la web de l'aula i també en PDF. A més, aquest material es complementa amb una sèrie de texts d'ampliació, que consten als documents de presentació de cada Repte.

Durant el semestre, i a mesura que s'avanci en el treball dels Reptes, es recomanarà la seva consulta i es suggerirà altres materials específics, ja sigui en suport audiovisual, textos, etc.

Per una altra part, cadascun dels tres capítols presenta una sèrie d'activitats d'autoavaluació que faciliten el treball d'integració dels continguts i permeten reflexionar sobre l'assoliment progressiu dels objectius generals de l'assignatura i els propis de cada apartat.

Pel que fa a la bibliografia, es recomana la lectura dels textos que constitueixen la bibliografia general de l'assignatura, si bé durant el semestre es faran altres propostes de lectures, coincidint amb el treball específic de cada capítol.

 

Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca

AAIDD (2011). Discapacidad Intelectual. Definición, Clasificación y Sistemas de Apoyo. Alianza Editorial.

Egge, M. (2008) El tratamiento del niño autista. Madrid: Gredos.

Hortal, C. (Coord.) (2011). Alumnado con trastorno del espectro autista. Graó.

Laloux, E. (2015) Tengo Síndrome de Down ... ¿Y qué? Ediciones NED.

Martínez, M. i Guirado, A. (Eds.). (2012). Altas capacidades intelectuales en la escuela. Pautas de actuación, orientación, intervención y evaluación. Graó.

Palacios, A. i Romañach, J. (2006). El modelo de la diversidad: la Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. https://www.el-observatorio.org/wp-content/uploads/2009/10/Modelodiversidad.pdf

Pié, A. (2012). Deconstruyendo la dependencia: propuestas para una vida independiente. UOC.

Skliar, C., i Tellez, M. (2008). Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la diferencia. Novedades Educativas

Verdugo, M. A. i Schalock, R. L. (2011). Últimos avances en el enfoque y la concepción de las personas con discapacidad intelectual.  https://sid.usal.es/idocs/F8/ART18861/ultimos_avances.pdf

 

A més, es proposa una ampliació bibliogràfica que complementa la que consta com a bibliografia general.

Arocas, E., Martínez, P., Martínez, M. D., i Regadera, A. (2002). Orientaciones para la evaluación psicopedagógica del alumnado con Altas Capacidades. Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.

Artiles, C., Jiménez, J. E., Alonso, P., Guzmán, R., Vicente, L., i Álvarez, J. (2003). Orientaciones para la detección e identificación del alumnado que presenta altas capacidades y su intervención educativa. Guía para los profesionales de la educación. Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias.

Bassedas, E. (2010). Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo. Graó.

Colectivo Zotikos (2010). Alterando la discapacidad: Manifiesto a favor de las personas. UOC.

Del Hoyo, R. (2015). Mente, encuéntrame: dos meses y medio en la vida de una Autista. Miret.

Del Río, M. J. (1997). Lenguaje y comunicación en personas con necesidades especiales. Martinez Roca.

Durán, D., Giné, C., i Marchesi, A. Guia pera a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació.

Giné, C., Durán, D., Font, J. i Miquel, E. (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todos los alumnos. Horsori.

Guirado, A., i Valera, M. (2012). La intervención educativa con el alumnado con altas capacidades. A M. Martínez i A. Guirado (Eds.). Altas capacidades intelectuales en la escuela. Pautas de actuación, orientación, intervención y evaluación. (pp. 199-273). Graó.

Hortal, C. (coord.) (2011). Alumnado con trastorno del espectro autista. Graó.

Maleval, J. C. (2011). El autista y su voz. Gredos. ISBN 978-84-249-2106-4.

Martínez, M. i Guirado, A. (2010). Alumnado con altas capacidades. Colección escuela inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes. (Vol. 2). Graó.

Pérez de Lara, (1998): La capacidad de ser sujeto: más allá de las técnicas en Educación Especial. Laertes.

Planella, J. (2006). Subjetividad, disidencia y discapacidad. Prácticas de acompañamiento social. Fundación ONCE.

Planella, J. i Pié, A. (2012). Militancia y diversidad funcional. UOC.

Schalock, R. L., i Verdugo, M. A. (2003). Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Alianza Psicología.

Skliar, C. (2003). ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (improbable) de la diferencia. Miño y Dávila.

Ubieto, J. R. (2009). El trabajo en red. Usos posibles en Educación, Salud Mental y Servicios Sociales. Gedisa.

Verdugo, M. A. (Coord.) (2006). Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos y estrategias de evaluación. Amarú.

Amunt

Al campus virtual utilitzarem els següents espais de comunicació de l'aula:

Tauler del professor: espai on el professor comunicarà tots els aspectes relacionats amb l'assignatura i que us puguin ajudar al bon seguiment d'aquesta.

Fòrum: l'utilitzarem, inicialment, per a l'Avaluació Inicial a fi que cadascú pugui expressar i compartir quines són les dificultats que més us trobeu a les aules, en relació amb els tres col·lectius d'alumnes sobre els que es centra l'assignatura.

També l'utilitzarem de manera permanent per als comentaris i dubtes sobre els continguts de l'assignatura, així com de lectures recomanades o materials. Quan hi hagi notícies o aspectes interessants que tinguin a veure amb el tema que ens uneix, es comunicaran mitjançant el fòrum. És important també la participació al fòrum, comunicant i aportant els aspectes que es considerin convenients, per tal d'afavorir el bon funcionament del treball.

En aquest espai es reailtzen i lliuren les Pràctiques corresponents a cada Repte (Pràctica 1 i Pràctica 2), seguint les instruccions de l'enunciat, i el lliurament final es realitzarà al RAC.

És recomanable que en tots els mòduls se segueixi un pla d'estudi que podria ser sistematitzat, a tall d'exemple, de la següent manera:

 • Lectura inicial del contingut del mòdul.
 • Lectura de la introducció que fan els col·laboradors docents, ja que ens poden ajudar a identificar els aspectes més importants i a entendre l'organització de la informació que s'ha donat al llarg del mòdul.
 • Lectura acurada i realització d'esquemes, anotacions, mapes conceptuals...
 • Realització de les tasques que es proposin al llarg del curs.
 • Connexió diària a l'aula per al seguiment de les indicacions del Tauler del professor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Informacions sobre l'avaluació a la UOC

Caràcter original dels treballs

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. I pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Els Reptes que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'algun Repte, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, el Repte es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un Repte suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura, i l'estudiant haurà de matricular l'assignatura de nou.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'algun Repte perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes dels Reptes, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització dels Reptes sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes dels Reptes. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Accés a la normativa UOC sobre el plagi http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/el-plagi-academic-la-uoc

Monogràfic de la biblioteca sobre el plagi acadèmic http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

L'avaluació continuada a l'assignatura

En coherència amb els objectius generals de l'assignatura, les activitats d'avaluació contínua es consideren una oportunitat d'aplicar aquells continguts presentats en els mòduls a situacions quotidianes relacionades amb els entorns d'ensenyament-aprenentatge. Així mateix, es pretén que cadascuna d'elles comporti un treball de síntesi de diferents aportacions.

Durant el semestre es proposaran tres activitats d'avaluació contínua (AC) o Reptes. El primer i segon Repte es realitzaran de manera individual, mentre que el tercer Repte es realitzarà en grups de 3 persones. Per a superar l'avaluació contínua s'han de realitzar TOTS els Reptes proposats. El primer i tercer Repte tenen un valor del 35%, mentre que el segon Repte té un valor del 30%, dins de la qualificació final del procés d'avaluació contínua. La realització dels Reptes és obligatòria.

Tanmateix, abans de l'inici del primer i el segon repte, l'estudiant haurà de realitzar una Pràctica obligatòria que correspondrà al 10% del valor total del Repte, i servirà per a preparar el repte al que estan adscrites. En el cas del tercer repte, aquest anirà precedit d'una activitat obligatòria no avaluable (ANA), que servirà per a constituir els grups de treball.

RECUPERACIÓ DELS REPTES

Tots els Reptes de l'assignatura tindran Repte de recuperació, excepte l'últim (REPTE 3). Els/les estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només un dels REPTES de l'assignatura mitjançant el REPTE de recuperació. Els/les estudiants podran realitzar el Repte de recuperació només si han lliurat el REPTE i l'han suspès (C- o D). Per tant, si no s'ha lliurat un REPTE, no es podrà recuperar. La nota del Repte de recuperació podrà ser des de una N a una A (N, D, C-, C+, B o A). Si s'obté menys qualificació al Repte de recuperació que al REPTE original que s'ha recuperat, la nota que constarà és la del Repte de recuperació.

Si no es presenta el Repte de Recuperació, de realització obligatòria en els casos presentats, se suspendrà l'assignatura. 

En cas de no presentar algun dels Reptes proposats, o de presentar un document en blanc, l'estudiant NO tindrà opció a fer el Repte de Recuperació i suspendrà l'assignatura. En el cas de suspendre el Repte de Recuperació, se suspendrà també l'assignatura.

Al llarg del curs s'aniran comunicant, per mitjà del campus virtual, tots els aspectes que en aquest pla docent només hagin estat apuntats. Es recomana consultar el tauler de l'aula i dirigir al fòrum (no a la bústia personal del docent) tots els dubtes, comentaris i suggeriments oportuns. Al tauler de l'aula es troben les indicacions d'elaboració i els enunciats concrets dels diferents Reptes.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins del termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per un error en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni del Repte, la nota serà una D.

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS 

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització i situacions derivades d'embaràs (part) o adopcions que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'accepta l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, si us plau, informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per a preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre una consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega. En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

REVISIÓ DE NOTES

Revisió de la nota de cada Repte. Els estudiants podran demanar una revisió de cada Repte durant els set dies posteriors a la publicació de les notes. Per a poder demanar una revisió hauran d'enviar un correu al professor col·laborador amb una explicació raonada sobre perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Els Reptes i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que el torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

Amunt

Es pot aprovar l'assignatura amb un Repte suspès amb una C- quan la nota mitjana de tots els Reptes sigui igual o superior a 5. En el cas que la mitjana de les notes dels 3 Reptes sigui inferior a 5 o que el/la estudiant suspengui un Repte amb una D, l'estudiant haurà de realitzar un Repte de Recuperació al final del semestre, que correspondrà a un dels dos primers Reptes. Només es podran recuperar un dels dos primers Reptes. És responsabilitat de l'estudiant fer la petició al docent de realitzar el Repte de Recuperació que es durà a terme entre el 16 i el 29 de juny de 2022. En cas de no presentar algun dels Reptes, l'estudiant NO tindrà opció a fer el Repte de Recuperació i suspendrà l'assignatura. De la mateixa manera, si no es presenta el Repte de Recuperació, de realització obligatòria en els següents casos, també se suspendrà l'assignatura.

 • Si s'ha suspès 1 sol Repte amb una C- i la nota mitjana dels tres Reptes no és igual o superior a 5. 
 • Si ha suspès 1 sol Repte amb una D (independentment de la nota mitjana dels tres Reptes).

REVISIÓ DE LA NOTA FINAL 

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants podran demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no dels Reptes de l'assignatura. La revisió haurà de demanar-se en l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. Allà es recolliran les dates i els passos a seguir.

Amunt

Els Reptes seran valorats per part del professor/a col·laborador, que realitzarà una devolució individual, en els casos que es cregui necessari, amb els comentaris, precisions i suggeriments oportuns. Cada estudiant rebrà una qualificació del tipus A, B, C+, C-, perquè li pugui servir de guia orientadora en el seu programa de treball i en el procés d'avaluació continuada; en el cas dels Reptes, els/les estudiants rebran un feedback individual a través del RAC i un feedback grupal a través del Tauler de l'aula. 

Amunt