Dèficits d'atenció i trastorns de conducta Codi:  M4.611    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'evidència científica i la pràctica professional ens ha demostrat que l'atenció i el comportament de l'alumnat incideix notablement en el seu aprenentatge i en el seu desenvolupament socio-emocional. Una adequada regulació de l'atenció i del comportament, ajustada a les demandes de l'entorn escolar, és un factor molt significatiu en el progrès acadèmic de l'estudiantat: mantenir l'atenció en les explicacions, concentrar-se en la feina i desenvolupar relacions positives amb els docents i el grup classe és una bona base per créixer i aprendre en l'entorn escolar. En paral·lel, tant l'organització de l'entorn escolar com l'acció docent són en gran mesura responsables de promoure la regulació del comportament de l'alumnat o d'exacerbar les dificultats de regulació de l'alumnat més vulnerables.

L'assignatura Dèficits d'atenció i trastorns de conducta pretén proporcionar recursos i eines per millorar la gestió de l'aula, la interacció i la relació amb l'alumnat, així com una major capacitat per comprendre les dificultats dels alumnes i les alumnes més vulnerables a presentar problemes de regulació de l'atenció i la conducta, com són el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), el trastorn negativista desafiant (TND), el trastorn de la conducta (TC) i el trastorn explosiu intermitent (TEI).

Amunt

Aquesta assignatura forma part d'un itinerari d'especialització dedicada a la comprensió, detecció i intervenció educativa dels trastorns del neurodesenvolupament.

En aquesta assignatura s'aborda principalment el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i els trastorns de la conducta que amb freqüència s'hi associen de forma comòrbida. Aquest enfocament permet analitzar la temàtica en un sentit ampli i orientar-nos a eines de gestió de l'aula, especialment, dels problemes de disciplina i els incidents crítics.

Amunt

L'assignatura està dirigida preferentment a docents d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària. També pot ser de gran utilitat per a altres col·lectius professionals amb interès en la temàtica (especialistes de pedagogia terapèutica i/o audició i llenguatge, orientadors/es de centres educatius, assessors/es psicoeducatius, professionals de la psicologia educativa o de la psicopedagogia, etc.).

Amunt

Es recomana tenir coneixement i pràctica professional en l'àmbit educatiu per tal d'aprofitar i aplicar en major profunditat els continguts treballats. No obstant, no és necessari comptar amb coneixements previs sobre els trastorns del neurodesenvolupament.

Amunt

Competències bàsiques (CB):

 • Que l'estudiantat posseeixi les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom (CB5).

Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre la importància de la generació col·lectiva del coneixement en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Analitzar de forma proactiva una actuació professional per mitjà de la reflexió sobre la pràctica sobre els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.

Competències transversals (CT):

 • Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (CT1).

Resultats d'aprenentatge:

 • Exemplificar tipus de tecnologies educatives aplicables als dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Avaluar i valorar l'aplicació de tecnologies educatives a un cas de dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.

Competències específiques (CE):

 • Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que es deriven (CE4).
 • Capacitat per identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament (CE10).
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament (CE11).
 • Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament (CE12).
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament (CE13).

Resultats d'aprenentatge:

 • Identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge en el cas dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Identificar les dificultats d'aprenentatge derivades dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Diferenciar entre diversos casos de dificultats d'aprenentatge derivades dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Comprendre les fases d'una proposta d'intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Dissenyar i desenvolupar una intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Avaluar una intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Identificar les necessitats educatives derivades dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Conèixer els criteris que orienten el disseny, desenvolupament i l'avaluació de propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i el llenguatge derivats de trastorns del desenvolupament.

Altres objectius d'aquest semestre:

La finalitat genèrica pel conjunt del semestre és adquirir els coneixements i destreses específiques per la intervenció educativa en l'alumnat amb dificultats de regulació del'atenció i comportament. A fi de poder aconseguir aquest objectiu general i per poder abordar-lo des d'una perspectiva professional són necessaris els següents objectius específics:

 1. Analitzar les idees prèvies i generalment acceptades en les professions educatives, en relació amb les dificultats de regulació de l'atenció i el comportament.
 2. Conèixer els processos d'aprenentatge del comportament social i de la relació amb les persones de l'entorn, sent conscients que ens cal una teoria sobre l'aprenentatge de les àrees per a poder entendre aquestes dificultats.
 3. Tenir en compte les diferències individuals en les habilitats implicades en la regulació de l'atenció i del comportament.
 4. Conèixer les principals vies d'intervenció educativa per fer front a aquestes dificultats i, les premisses que sustenten les decisions necessàries per al seu ús.
 5. Reflexionar com aquestes mateixes dificultats afecten a la família i com els equips docents aborden aquesta situació.
 6. Intentar comprendre com aquestes dificultats són viscudes tant per l'alumnat com pels equips docents.
 7. Adquirir estratègies d'intervenció educativa per poder dissenyar tant una intervenció específica per l'aula, per un petit grup o per un/a alumne/a com altres de caràcter institucional o global.

És important realitzar una lectura acurada dels objectius específics que trobareu a l'inici de cada mòdul d'estudi perquè permetrà introduir-vos d'una manera més guiada a l'estudi.

Amunt

En el context d'aquesta assignatura de màster, el trastorn per dèficit d'atenció amb/sense hiperactivitat (TDAH) i els trastorns de la conducta s'abordaran des de tres perspectives complementàries, facilitant així la comprensió i l'abordatge de les situacions o reptes que hauràn d'afrontar els equips docents a les aules.

La primera perspectiva parteix de la idea que conèixer millor el funcionament biològic, psicològic o social de l'alumne o l'alumna que presenta problemes relacionats amb el TDAH o el trastorn de conducta facilitarà la comprensió i prevenció de problemes o situacions educatives problemàtiques.

La segona perspectiva es desenvolupa prenent com a base la interacció entre l'alumne/a i allò que fa, i alguns aspectes normatius de l'aula i del marc escolar. D'aquesta manera, el focus es posa en la interrelació entre el comportament de l'alumne, especialment el comportament disruptiu no causat per factors clarament interns i més o menys permanents de l'alumne, i les normes socials de comportament de l'aula i del centre educatiu.  

La tercera perspectiva posa l'accent en els fets relacionats amb el comportament dels alumnes que desestabilitzen al professor, que els viu com a incidents crítics, i que ha d'afrontar-los reflexionant sobre el seu rol docent, les seves concepcions i els seus sentiments.  

 CONTINGUTS

 DESCRIPCIÓ

Alumnat amb dificultats de la regulació del comportament

 • La conducta problemàtica.
 • Situacions problemàtiques típiques o comportaments típics a l'aula.
 • Intervenció educativa.
 • Suport conductual positiu

Alumnat amb dificultats o trastorn per dèficit d'atenició i hiperactivitat

 • Definició i caracterització bàsica del TDAH.
 • TDAH i rendiment acadèmic.
 • Situacions problemàtiques típiques a l'aula. Identificació i caracterització.
 • Intervenció educativa. Orientacions generals i propostes didàctiques concretes.
 • Assessorament psicoeducatiu a equips docents.

Els incidents crítics a l'aula: caracterització, valoració i intervenció educativa

 

 • Els incidents crítics a l'entorn educatiu.
 • Els incidents crítics prototípics a les aules escolars.
 • El canvi en la intervenció educativa mitjançant la reflexió docent sobre incidents crítics.
 • L'assessorament psicoeducatiu als professors sobre l'abordatge dels incidents crítics.

Amunt

Material Suport

Amunt

Els materials i eines de suport es facilitaran a l'alumnat a través de l'aula i l'espai d'anuncis periòdicament.

Amunt

Barkley, R.A. (2002). Nens Hiperactius. Com comprendre i atendre les seves necessitats especials. Barcelona: Paidós.

Berger, M. (2000). El Niño hiperactivo y con trastornos de atención: un enfoque clínico y terapéutico. Madrid: Síntesis.

Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Relación entre las primeras experiencias infantiles, el bienestar emocional i el rendimiento escolar. Barcelona: Graó.

Gispert, D. y Ribas, L. (2010). Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura. Ed Graó.

Gotzens, C., Badia, M., Castelló, A., Genovard, C. (2007). La gravedad de los problemas de comportamiento en el aula vista por los profesores. Revista Portuguesa de Pedagogía, 41 (1), 103-120.

Gotzens, C., Castelló, A., Genovard, C. y Badia, M. (2003). Percepciones de profesores y alumnos de E.S.O sobre la disciplina en el aula. Psicothema, 15 (3),362-368.

Greene, R. W. (2003). El niño insoportable. Barcelona: Editorial Medici.

Mena, B., Nicolau, R., Salat, L., Tort, P., i Romero, B. (2011). L'alumne amb TDAH. Guia pràctica per a educadors. Barcelona: Edicions Maig.

Orjales Villar. (2018). Niños hiperactivos: madres y padres en crisis: guia de autoayuda para el TDAH. Ciencias de la Educacioón Prescolar y Especial.

Saumell, C., Alsina, G i Arroyo, A. (2011). Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (Vol. I) Infantil i Primària. Barcelona: Graó.

Yáñez Téllez, M. G. (2016). Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo: diagnóstico evaluación e intervención. Editorial El Manual Moderno. 


 

Amunt

Al campus virtual utilitzarem els següents espais de comunicació de l'aula:

Anuncis: Es comunicaran tots els aspectes relacionats amb l'assignatura i que us puguin ajudar per a que podeu fer un bon seguiment de la mateixa.

Fòrum: L'utilitzarem, inicialment, per a l'avaluació inicial a fi que cadascú pugui expressar què pensa sobre les dificultats per regular el comportament: Quines són les dificultats que més us trobeu a les aules? Quines creieu que en són les causes? Quina és la influència dels aspectes personals?...

També l'utilitzarem de forma permanent pels comentaris i dubtes sobre els continguts de l'assignatura, així com de lectures recomanades o material que us pugui ajudar a entendre millor els materials.

Quan hi hagi notícies o aspectes interessants que tinguin a veure amb el tema que ens uneix, es comunicaran mitjançant el fòrum. Així mateix també és important la vostra participació al fòrum, comunicant i aportant els aspectes que considereu convenients

Es recomanable que en tots els mòduls us marqueu un pla d'estudi que podria ser sistematitzat, a tall d'exemple, de la següent manera:

 • Lectura ràpida del contingut del mòdul.
 • Lectura de la introducció que fan els col·laboradors docents, ja que ens poden ajudar a identificar els aspectes més importants i a entendre l'organització de la informació que s'ha donat al llarg del mòdul.
 • Lectura acurada i realització d'esquemes, apunts, mapes conceptuals...
 • Realització dels exercicis que es proposin al llarg de curs.
 • Connexió diària a l'aula pel seguiment de les indicacions de l'espai d'anuncis del professorat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

ACTIVITATS

Aquesta assignatura està formada per activitats d'avaluació continuada (EC) de dos tipus: activitats avaluables (Reptes) i activitats no avaluables (ANE). Es realitzaran en format individual i en grups de 3-4 persones que crearà el/la docent.

En coherència amb els objectius generals de l'assignatura, les activitats d'avaluació continuada (AC) es consideren una oportunitat d'aplicar aquells continguts presentats als mòduls a situacions quotidianes relacionades amb els entorns d'ensenyament-aprenentatge. Així mateix, es pretén que cadascuna d'elles comporti un treball de síntesi de diferents aportacions. 

La informació sobre les diferents activitats la trobareu a l'espai d'anuncis de l'aula i en els enunciats de cadascuna d'elles.

Activitats avaluables

Durant el semestre es proposaran tres Reptes de realizació obligatòria.

 • Repte 1: Orientat a conèixer i delimitar millor la simptomatologia de TDAH. Activitat individual. Valor de 30% de la nota final.
 • Repte 2: Orientat a diferenciar el límit entre conductes problemàtiques i la presència d'un trastorn. Activitat en grups de 3-4 persones. Valor de 35% de la nota final.
 • Repte 3: Orientat a millorar la gestió dels incidents crítics a l'aula. Activitat en grups de 3-4 persones. Valor de 35% de la nota final.

Actividatat no avaluables

Durant el semestre es proposaran dos activitats no avaluables (ANA).

 • ANA 1: Orientada a establir les bases del treball grupal en els diferents Reptes i millorar l'eficàcia del grup. Activitat de realizació obligatòria en grups de 3-4 persones. 
 • ANA 2: Orientada a adquirir coneixement sobre la gestió bibliogràfica i la prevenció del plagi acadèmic. Activitat de realizació voluntària individual.
 • ANA 3: Orientada a conèixer i aplicar el recurs de lectura fàcil a laula. Activitat de realizació voluntària individual.

Superar l'avaluació continua

Per tal de superar l'avaluació continua (AC) s'ha de realitzar tots els Reptes proposats. Aspectes importants.

 • Per aprovar l'assignatura (C+, B o A) és obligatori entregar totes les activitats. Per a considerar que s'ha seguit l'AC és necessari haver realitzat i entregat com a mínim el 50% de les proves d'avaluació contínua. El no seguiment de l'AC es califica com una N (equivalent a no presentat). És a dir, si no s'entreguen totes les activitats, s'obté una D/C- o una N. S'obté una N quan allò entregat representa menys del 50% de l´avaluació continua. S'obté una D/C- quan allò entregat representa un 50% o més de l'avaluació continua.
 • L´estudiantat només podrà suspendre un dels Reptes proposats amb una nota de C-. Sempre que la mitjana dels tres Reptes de l'assignatura sigui igual o superior a 5, l'estudiant superarà l'assignatura.
 • Només en els següents supòsits, es podrà optar a recuperar un Repte suspens, elaborant un Repte de Recuperació al final del semestre.
  • Si s'ha suspès un Repte amb una C- i la nota mitjana dels tres Reptes no és igual o superior a 5.
  • Si ha suspès un sol Repte amb una D (independentment de la nota mitjana dels tres Reptes). 
 • Només es podrà recuperar un dels dos primers Reptes.
 • Si no es presenta el Repte de Recuperació, de realització obligatòria en els casos presentats, es suspendrà l'assignatura.
 • En el cas de suspendre el Repte de Recuperació, suspendrà també l'assignatura.
 • En cas de no presentar algún dels Reptes proposats, o de presentar un document en blanc, l'estudiant NO tindrà opció a fer el Repte de Recuperació i suspendrà l'assignatura. 

Al llarg del curs s'aniran comunicant, per mitjà del campus virtual, tots els aspectes que en aquest pla docent només hagin estat apuntats. Es recomana que aneu consultant l'espai d'anuncis de l'aula i que adreceu al fòrum o, si ho creieu necessari, a la bústia personal del col·laborador/a docent, tots els dubtes, comentaris i suggeriments que considereu oportuns. En l'espai d'anuncis de l'aula trobareu les indicacions d'elaboració i els enunciats concrets dels diferents Reptes.

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L'AVALUACIÓ

Lliurament d'activitats errònies

L'estudiantat és responsable de penjar les activitats correctes a l'espai de lliuraments de l'aula dins dels terminis establerts. Per tant, és imprescindible assegurar-se que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni del Repte la nota del Repte serà una D/0.

Ajornaments en el lliurament d'activitats

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

És necessari obrir una consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega). En aquest apartat s'ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar Repte/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

És important recordar a l'estudiantat que quan abans demanin l'ajornament més marge tindrem per flexibilitzar el calendari. Només acceptarem peticions d'ajornament una vegada passat el termini d'entrega en casos de situacions sobrevingudes.

REVISIÓ DE NOTES 

Revisió de la nota de cada Repte. 

Es podrà demanar una revisió de la nota de cada Repte durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà enviar un correu al/la professor/a col·laborador/a amb  una explicació raonada sobre perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Revisió de les notes finals de l'assignatura

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no dels reptes de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. En aquest espai es recolliran totes les dates i els passos a seguir.  

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Els reptes i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Els Reptes que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'algun Repte, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, el Repte es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un Repte suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'algun Repte perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes del Repte, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització dels Reptes sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes dels Reptes. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

Amunt

L'avaluació final serà el resultat de les activitats d'avaluació continuada, així com de les aportacions que s'hagin realitzat al llarg del semestre. Aportacions que el/la col·laborador/a docent valorarà individualment.

CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA 

Es pot aprovar l'assignatura amb un Repte suspès amb una C- quan la nota mitjana de tots els Reptes sigui igual o superior al 5. En cas que la mitjana de les notes dels 3 Reptes sigui inferior a 5 o que el/l'estudiant suspegui un Repte amb una D, l'estudiant haurà de realitzar un Repte de Recuperació al final del semestre que correspondrà a un dels dos primers Reptes.

Només es podrà recuperar un dels dos primers Reptes. En cas de no presentar un dels Reptes, l'estudiant NO tindrà opció a fer el Repte de Recuperació i suspendrà l'assignatura. De la mateixa manera, si no es presenta el Repte de Recuperació, de realització obligatòria en els següents casos, també es suspendrà l'assignatura.

 • Si s'ha suspès 1 Repte amb una C- i la nota mitjana dels tres Reptes no és igual o superior a 5. 
 • Si ha suspès 1 Repte amb una D (independentment de la nota mitjana dels tres Reptes). 

Amunt

Al final de cadascuna de les activitats d'avaluació continuada es proporcionarà una valoració global que serveix com orientació i com devolució del treball realitzat, i que a la vegada servirà per orientar la següent activitat, de manera que l'avaluació continuada tingui una funció formativa.

Amunt