Dissenys i mètodes en investigació Codi:  M4.612    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Disseny d’investigació per a la intervenció psicopedagògica pretén que els estudiants, com a futurs professionals de la psicopedagogia, siguin capaços de desenvolupar processos d’investigació que els proporcionin les evidències necessàries per fonamentar les seves intervencions educatives als àmbits formal, sòcio-comunitari o laboral.

Així doncs, l’assignatura ofereix orientacions bàsiques sobre la formulació del problema i la pregunta o preguntes d’investigació a partir d’una anàlisi crítica de la realitat educativa, una breu presentació dels mètodes d’investigació més habituals a l’àmbit educatiu (quantitatius, qualitatius i mixtos), així com una revisió de les principals tècniques d’investigació, les tipologies de mostreig i alguns aspectes operatius claus a considerar durant el desenvolupament del treball de camp.

L’assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir del disseny del seu propi projecte d’investigació.

Amunt

Tant Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica com Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica són assignatures obligatòries del programa de Màster Universitari en Psicopedagogia que és necessari superar per poder desenvolupar el Treball Final de Màster (TFM). Totes dues assignatures introdueixen els estudiants a algunes qüestions bàsiques i pràctiques en relació al paper de la recerca com a eina per al desenvolupament de la seva pràctica professional en el context de la intervenció educativa, fixant especialment l'atenció en el disseny d'un projecte d'investigació i l'elaboració d'un informe de resultats.

Tenint en compte el vessant aplicat de la recerca en el context de la Psicopedagogia, aquestes dues assignatures es proposen que els estudiants siguin capaços de reconèixer la importància de les evidències per orientar les seves decisions professionals, no només en el moment de la planificació i fonamentació d'intervencions educatives, sinó també en l'avaluació dels resultats obtinguts una vegada han estat portades a terme.

En aquest sentit, es proposen capacitar als estudiants per dissenyar projectes d'investigació al servei de la intervenció educativa, tenint en compte algunes qüestions importants com són el desenvolupament de la pregunta d'investigació, l'elecció de la metodologia més adequada per donar-hi resposta i la planificació del treball de camp. Així mateix, es proposen que els estudiants siguin capaços d'elaborar informes d'investigació que serveixin per presentar els resultats de la intervenció educativa, tenint en compte algunes qüestions importants com són la recollida i l'organització de les dades, l'obtenció d'evidències a partir de l'anàlisi de les dades recollides en el treball de camp i l'avaluació i presentació d'aquestes evidències.

Amunt

La intervenció educativa forma part de la pràctica habitual de molts professionals que, als seus respectius àmbits específics d'actuació, es proposen planificar i implementar accions que condueixin a la millora de les oportunitats a la vida de les persones, ja sigui a l'àmbit de l'educació formal, a l'àmbit sòcio-comunitari o a l'àmbit laboral.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura introductòria als processos d'investigació aplicada a l'àmbit sòcio-educatiu, no s'espera que l'alumnat tingui coneixements previs consolidats sobre la temàtica. Tot i això, s'espera que l'alumnat tingui un coneixement profund sobre les diferents tendències, teories i/o marcs conceptuals que condicionen la seva activitat professional, tant a l'àmbit formal, com en el sòcio-comunitari i laboral.

Amunt

Objectius


Objectius d'aprenentatge generals

 • Comprendre i llegir críticament els materials de l'assignatura.
 • Organitzar la informació pertinent en el context de l'assignatura i redactar-la de manera clara i intel·ligible.
 • Ser autònom en el procés d'aprenentatge, combinant les fonts recomanades amb la capacitat per trobar d'altres i explorar nous camins.
 • Desenvolupar la capacitat de ser crític, amb el treball personal i el dels altres.

Objectius específics

 • Identificar i formular el problema d'investigació a partir de l'avaluació crítica de la realitat educativa i d'una revisió crítica de la literatura específica de l'àmbit d'intervenció psicopedagògica.
 • Seleccionar de forma fonamentada la metodologia d'investigació més adient.
 • Dissenyar i gestionar el treball de camp en funció de la metodologia, les tècniques d'investigació i els agents sòcio-educatius implicats.

Competències

 • CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CG1 - Generar idees noves i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives en l'entorn professional.
 • CG2 - Treballar en equip i col·laborar en xarxa.
 • CT2 - Dissenyar i elaborar documents escrits específics de l'àmbit professional de la psicopedagogia (informes, projectes, valoracions, avaluacions...).
 • CT3 - Dissenyar i gestionar projectes professionals en el context formal, sociocomunitari o laboral del psicopedagog, des de la seva preparació fins a l'avaluació, d'una manera eficaç.
 • CE5 - Dissenyar, implantar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives dels diferents àmbits d'intervenció del psicopedagog, per a donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions o col·lectius específics i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per a evitar situacions de risc.
 • CE6 - Dur a terme una recerca sobre la pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implantar millores a partir dels resultats obtinguts.

Amunt

Aquesta assignatura compta amb un material específic per proporcionar als estudiants una visió de conjunt sobre el procés d'investigació en les ciències socials i com, en el cas particular de la intervenció educativa, aquest procés pot ser d'utilitat per generar les evidències necessàries que permetin orientar la pràctica professional dels psicopedagogs. En aquest sentit, aquest manual de referència bàsica parteix de la necessitat que els psicopedagogs siguin capaços de desenvolupar processos de recerca aplicada en els seus àmbits d'intervenció i, a més, està complementat amb un manual específic sobre el desenvolupament i l'ús de les tècniques d'investigació.

Cal tenir en compte que l'estreta relació entre aquesta assignatura i "Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica" aconsella que els materials siguin compartits, oferint així una visió global del procés d'investigació. Tot i això, cada assignatura es centra en moments clarament diferents del procés d'investigació i, per tant, utilitzaran prioritàriament mòduls diferents dels materials. Així doncs, més enllà del mòdul introductòria, comú a ambdues assignatures, "Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica" es centrarà en els mòduls 2,3 i 4.

Amunt

Material Suport
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web

Amunt

Investigació educativa

Anderson, G., & Arsenault, N. (2005). Fundamentals of educational research (2nd ed.). Falmer Press.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6 ed.). Routledge.
Fraenkel, J., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education.  McGraw-Hill.
Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2010). Methods in Educational Research: From Theory to Practice (2nd ed.). Jossey-Bass.

Metodologia de la investigació

Bickman, L., & Rog, D. J. (2016). The SAGE handbook of applied social research methods (2nd ed.). SAGE.
Bryman, A. (2012). Social research methods (4 ed.). Oxford University Press.
Cozby, P. C., & Bates, S. C. (2015). Methods in behavioral research (12 ed.). McGraw Hill.
Denscombe, M. (2010). Ground rules for social research. Guidelines for good practice (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

Disseny de projectes d'investigació


Bell, J., & Waters, S. (2014). Doing your research project: A guide for first-time researchers (6 ed.). McGraw-Hill Education.
Denscombe, M. (2014). The good research guide for small-scale social research projects (5 ed.). Open University Press.
O'Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project. Sage.
Verschuren, P., Mellion, M. J., & Doorewaard, H. (2010). Designing a research project (2nd ed.).  Eleven International Publishing.

Anàlisi de dades quantitatives

Coolican, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6 ed.). Psychology Press.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). Sage.
Ravid, R. (2011). Practical statistics for educators (4 ed.).  Rowman & Littlefield Publishers.
Smith, E. (2008). Using secondary data in educational and social research. Open University Press.

Anàlisi de dades qualitatives

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches (2nd ed.). SAGE.
Flick, U. (2014). The SAGE Handbook of qualitative data analysis. SAGE.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE.
Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice. A guide for social science students and researchers. SAGE.

Elaboració d'informes d'investigació

Bailey, S. (2015). Academic writing: A handbook for international students (4 ed.). Routledge.
Booth, W., Colomb, G., & Williams, J. (2008). The craft of research (3rd ed.). The University of Chicago Press.
Montgomery, S. L. (2017). The Chicago guide to communicating science (2a ed.).  The University of Chicago Press.
Yates, L. (2004). What does good education research look like? Situating a field and its practices. Open University Press.

Amunt

Aquesta assignatura es basa en el desenvolupament d'un conjunt d'activitats (REPTES), individuals i grupals, que serveixen per estructurar la tasca dels estudiants durant tot el semestre. Per dur-les a terme, els estudiants treballaran a partir d'un projecte propi que serà el vehicle o fil conductor que els permetrà assolir, de manera pràctica i aplicada, els objectius d'aprenentatge i les competències proposades a l'assignatura.

Per tal de facilitar la tasca en aquelles activitats que s'han de desenvolupar en grup, l'alumnat té a la seva disposició un espai a Google Drive on poder treballar de forma col·laborativa amb la resta de membres del seu grup.

Tot i això, els dubtes concrets sobre el desenvolupament de les activitats (individuals o grupals) s'hauran de plantejar sempre a través del fòrum habilitat per aquesta qüestió. En cap cas, s'ha d'esperar a que el professorat revisi les activitats desenvolupades al Google Drive.

Ús del material

El material bàsic de l'assignatura és el que es troba a l'espai de "Material i Fonts" de l'aula de l'assignatura. Heu de treballar aquest material seguint les indicacions donades pel consultor en aquest Pla Docent i a través dels Anuncis.

En el conjunt del material hi ha diverses activitats i exercicis que pot realitzar l'estudiant si ho desitja, però només formaran part de l'avaluació continuada aquelles activitats que s'especifiquin en les indicacions que doni el consultor.

No s'ha d'enviar al consultor cap activitat que no formi part de l'avaluació continuada, tot i que podeu plantejar, al Fòrum, els dubtes que generi la seva realització, a fi de posar en comú el treball i resoldre les qüestions més rellevants que sorgeixin.

El material de l'assignatura recull els elements nuclears del procés de recerca i, per aquesta raó, és compartit amb l'assignatura d'Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica. Cadascuna d'elles treballa una part dels continguts, tal com s'especifica a les respectives activitats, tot i que els estudiants de les dues assignatures disposen sempre del material conjunt. Aquesta decisió reflecteix l'arbitrarietat que suposaria separar la fase de disseny d'un projecte d'investigació de la de l'elaboració de l'informe de resultats una vegada ha estat portada a terme. En aquest sentit, és important tenir present que els estudiants NO han de pagar dos cops el mateix material associat a les assignatures, en tant que en el seu conjunt es correspon amb 10 crèdits (5 de cada assignatura). A tots els efectes, la única implicació pràctica és que la matrícula efectuada a qualsevol de les dues assignatures comporta que els estudiants reben el doble de materials dels que correspondrien. Una vegada cursades les dues, el resultat final és el que correspondria a haver tingut accés només a la meitat en cadascuna d'elles.

Activitats

Les activitats realitzades pels estudiants durant el curs es divideixen en dos tipus: avaluables i no avaluables. Les activitats avaluables són descrites a l'apartat següent.

Les activitats no avaluables corresponen (1) als exercicis i tasques inclosos a cada mòdul, (2) als debats o a les anàlisis de texts o resums d'investigació que el professor podrà proposar amb vista a la preparació de les activitats i (3) a lliuraments parcials d'alguna activitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Mitjançant la realització de les activitats d'Avaluació Continuada (AC) i amb la finalitat d'avaluar els coneixements adquirits, l'alumnat:

 • estudiarà els continguts teòrics que conformen l'assignatura i,
 • complementarà aquests continguts amb exemples pràctics relacionats amb els temes d'estudi.

El model d'avaluació proposat per la UOC es basa en l'adquisició dels coneixements a partir d'una sèrie d'activitats acumulatives realitzades al llarg del semestre. Cal esmentar especialment que les activitats proposades d'AC constitueixen l'element clau de l'avaluació dels coneixements de l'alumnat, que el porten a l'obtenció de la qualificació final de l'assignatura.

L'Avaluació Continuada es resol a través de 3 Proves d'Avaluació Continuada (PAC) no presencials.

PROVES NO PRESENCIALS D'AVALUACIÓ CONTINUADA (PAC)

Resumim a continuació les 3 Proves no presencials d'Avaluació Continuada, amb el pes corresponent de cadascuna respecte a la nota final d'aquesta AC:

Activitat

Valoració

PAC01. Disseccionem un article: anàlisi crítica d'una investigació psicopedagògica (individual)

20%

PAC02. Com plantegem la nostra recerca? (grupal)

35%

PAC03. Arriba el moment de pensar en el disseny metodològic! (grupal)

45%

INDICACIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

 • Totes les ACTIVITATS s'han de fer segons la modalitat d'agrupament (grupals o individuals) indicada a cadascuna d'elles. Qualsevol indici de plagi implicarà suspendre l'ACTIVITAT i l'avaluació continuada amb una D.
 • S'espera que l'estudiant evidenciï a cada ACTIVITAT els aprenentatges consolidats en ACTIVITATS prèvies.
 • Cal respectar el termini màxim o data final de lliurament atès que no hi ha prevista cap pròrroga de les dates indicades.
  • Dins de cada ACTIVITAT hi ha instruccions pel lliurament. Si us plau seguiu aquestes instruccions.
  • El lliurament de les ACTIVITATS s'ha de fer a la bústia d'Avaluació Continuada i no a la bústia del professor.
  • En cap cas, la presència d'una ACTIVITAT a l'espai compartit del GDrive implicarà el seu lliurament.

CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA

La superació de l'assignatura implica l'elaboració de tres PAC inicials (PAC01, PAC02 i PAC03) que suposen el 60% de la qualificació final i d'una PRÀCTICA (Pr) que suposa el 40% restant de la qualificació final.

Cal haver lliurat el 50% de les ACTIVITATS per tenir una qualificació diferent de "no presentat" .

La superació de l'assignatura implica, com a requisit imprescindible, haver lliurat i superat amb una C+ la PRÀCTICA. Tot i això, cal tenir present que la PRÀCTICA només representa un 40% de la qualificació final i que, per tant, l'estudiant que només lliuri aquesta Pr no podrà superar l'assignatura.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura. Per tant, és imprescindible que s'assegurin que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és la versió correcta. No s'admetrà un nou lliurament de documents per un error en l'enviament.

REVISIÓ DE NOTES

Els estudiants podran demanar una revisió de cada ACTIVITAT seguint el següent protocol:

 • Després de cada ACTIVITAT (excepte la darrera), durant els 7 dies posteriors a rebre el feedback hauran d'enviar un correu al professor de l'aula amb una explicació raonada sobre perquè demana la revisió, on s'argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han valorat correctament.
 • En el cas de la darrera ACTIVITAT (la Pr) el període de revisió serà 3 dies i caldrà fer el mateix: enviar un correu al professor de l'aula amb una explicació raonada sobre perquè es demana la revisió, on s'argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han valorat correctament.
 • Passat el termini indicat per a cada ACTIVITAT, no es revisarà cap activitat.
 • Només es farà una revisió de cadascuna de les ACTIVITATS per a cada estudiant.
 • Donat que cada ACTIVITAT disposarà del seu propi termini de revisió, durant el termini de revisió de la nota final només es tindran en compte les sol·licituds de revisió referents a la mitja de l'assignatura, no a aspectes de les ACTIVITATS lliurades durant el semestre.
 • Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura. Les qualificacions finals es revisaran mitjançant l'eina de revisions i al·legacions de les Notes Finals. Aquesta eina es troba disponible a l'espai del Campus: Tràmits / Avaluació / Revisió i al·legacions de les notes. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La sol·licitud de revisió ha d'exposar una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han valorat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les ACTIVITATS i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ A LA UOC

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

El model d'avaluació d'aquesta assignatura no inclou proves finals i, per tant, només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC).

Amunt

En els terminis establerts, l'alumnat rebrà els comentaris/observacions del professorat sobre la seva activitat.

Amunt