Pràcticum Recerca Codi:  M4.614    Crèdits:  9
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu fonamental del Pràcticum (i el TFM) de recerca és portar a terme una investigació empírica, redactar un article científic, fer la seva presentació i defensa davant un tribunal. La investigació empírica es portarà a terme seguint els estàndards de qualitat, rellevància, rigorositat i compromís ètic que permetin a l’estudiant poder conèixer totes les fases que comporta desenvolupar una recerca. En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), el Pràcticum i el TFM de recerca són dues assignatures orientades al desenvolupament d’una investigació. Mitjançant aquest treball, l’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri professional, creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del màster, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el Pràcticum i el TFM de recerca. Així doncs, aquestes dues assignatures constitueixen una de las «execucions clau» que mostra el nivell de formació adquirit durant el Màster.

En el Pràcticum de recerca (9 crèdits ECTS) es treballarà el tema de la investigació empírica, el plantejament dels objectius i de les hipòtesis, l'elaboració dels estímuls, materials i procediment, la selecció de la mostra i la recollida de les dades. Els/les estudiants hauran de dur a terme el treball de camp (selecció de la mostra i recollida de dades) en un centre educatiu, clínic o assistencial o en algun col·lectiu rellevant per a la seva recerca. Sota la supervisió del professorat col·laborador, els/les estudiants hauran de seleccionar aquest centre o col·lectiu tot valorant les possibilitats que li ofereix el seu entorn.

En concordança amb els objectius de l'assignatura descrits en el paràgraf anterior, no seran admesos els següents tipus de treballs: revisions bibliogràfiques, meta-anàlisi, anàlisi crítica d'articles, desenvolupaments exclusivament teòrics o estudis de cas únic. Respecte al tipus de població, en el Pràcticum no es treballen dificultats en població adulta i els participants han de pertànyer a l'etapa de la infància (entre 0 i 12 anys) o a l'adolescència (entre 12 i 18 anys). Si s'inclouen com a participants persones adultes ha de ser perquè són docents o famílies i poden reportar aspectes d'interès, és a dir, com a informants per a complementar la informació obtinguda de la intervenció realitzada amb població infantil o juvenil. Els estudis de cas únic i de percepció (professorat, famílies) únicament es permetran en casos excepcionals i justificats.

Amunt

El Pràcticum de recerca és una assignatura fonamental per al desenvolupament i avaluació de competències.  Està previst el treball de les següents: 

Competències bàsiques i generals 

 • CB2. Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • CB4. Capacitat de comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten – a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • CG1. Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

 • CG2. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinària.

 • CG3. Capacitat per prendre decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmics i professionals respecte a la intervenció educativa d’infants amb dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.


Competències transversals 

 • CT2. Capacitat d'expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques 

 • CE4. Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge així com les alteracions que es deriven.

 • CE5. Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals d’infants que presenten dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 • CE6. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives d’infants amb dificultats d'aprenentatge primàries.

 • CE7. Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge, així com les alteracions que es deriven.

 • CE8. Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals d’infants que presenten trastorns del llenguatge primaris.

 • CE9. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives d’infants amb trastorns del llenguatge primaris.

 • CE10. Capacitat per identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 • CE11. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 • CE12. Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 • CE13. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.


Objectius d’aprenentatge de l’assignatura
 • Aplicar els coneixements adquirits a entorns nous, poc o gens coneguts per poder triar un tema de recerca rellevant, tot fent ús de la pròpia capacitat per resoldre problemes (CB2).

 • Fer una primera recerca bibliogràfica per esbrinar si un tema ha estat treballat abans per algun altre investigador, o des d’una perspectiva similar (CB2, CG1).

 • Dissenyar un pla rigorós i ordenat de cerca i anàlisi de la literatura: establiment de les fonts primàries i secundàries, criteris de cerca i establiment de paraules clau, registre de fonts documentals, definició d’estratègies de lectura i valoració crítica de la documentació seleccionada (CG1).

 • Comparar articles científics i textos acadèmics relacionats amb una temàtica específica (CG2).

 • Seleccionar els coneixements rellevants de diferents articles científics i textos acadèmics per a desenvolupar el marc teòric d’un estudi de recerca ben fonamentat. (CG2).

 • Formular preguntes, objectius i hipòtesis sobre un tema rellevant que no s’hagi estudiant prèviament. (CG2, CE4, CE7, CE10, CE12). 

 • Dissenyar una proposta de recerca que suposi una millora qualitativa respecte a les investigacions prèvies (CE6, CE9, CE11, CE13).

 • Planificar la recollida de dades de la investigació tenint en compte la mostra que es vol analitzar, els instruments necessaris i el procediment a aplicar (CG3).

 • Valorar les diferències individuals tant dels participants com dels subjectes relacionats amb la temàtica d’intervenció (CE5, CE8, CE12).

 • Tenir en compte tant el codi ètic i moral com el context on es durà a terme la investigació (CB3).

 • Portar a terme el treball de camp de la investigació amb els principis d’objectivitat, rigorositat i exhaustivitat (CG3, CT2).

 • Obtenir unes dades que permetin donar resposta a la/les pregunta/es de recerca, assolir els objectius plantejats i acceptar o refutar les hipòtesi plantejades (CB4). 

Amunt

Dins del Pràcticum de recerca podem distingir diversos tipus de continguts. Bàsicament, podem destacar els següents:

 • Contextualització del saber en realitats específiques.

 • Ús dels coneixements específics per a la interpretació de les dificultats de l’aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

 • L’atenció d’infants amb dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 • Destreses vinculades a la investigació-acció (revisió de la bibliografia prèvia, coneixement de la realitat, elaboració d’hipòtesis de treball, disseny de metodologies experimentals, anàlisi de resultats quantitatius o qualitatius, elaboració d’estratègies d’actuació, etc.). 

 • Actituds i valors necessaris en la intervenció amb infants amb dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Amunt

Material Suport
Problemes ètics en la gestió de la informació PDF
El tema i la pregunta de recerca. Recursos i qüestions metodològiques de la recerca PDF
La ressenya de la bibliografia. Teories, hipòtesis i contrasts PDF
La revisión de la literatura: teorías, hipótesis y contrastes PDF
L'entrevista PDF
La recerca quantitativa Reaprofitament
La recerca qualitativa Reaprofitament
Dificultats en l'aprenentatge de continguts curriculars Web
SPSS Programari en línia

Amunt

¿         Summon: cercador col·leccions electròniques i paper Biblioteca UOC   

 

¿         Cercador de revistes electròniques de la Biblioteca  

Amunt

El Pràcticum de recerca constitueix fonamentalment un procés de tutorització i orientació per part del professor/a col·laborador/a i de treball autònom de l’estudiant. Per a poder realitzar el Pràcticum de recerca es portarà a terme un treball pautat amb diferents lliuraments (la majoria obligatoris i altres altament recomanables), a través dels quals anirà desenvolupant la recerca. Durant aquest procés, l’estudiant rebrà el feedback del professor/a col·laborador/a que li proposarà canvis, modificacions o millores.


El seguiment individualitzat. L’estudiant compta amb el suport fonamental del/la professor/a col·laborador/a de la UOC que té fonamentalment les funcions següents:


 • Delimitar, amb l’estudiant, la temàtica i tipologia de l’estudi.

 • Orientar en la recerca de documents, materials i referències bibliogràfiques relacionades amb el tema que s’analitzarà.

 • Adaptar-se a les necessitats que vagin apareixent en les diferents fases.

 • Resoldre els dubtes que vagin apareixent i reorientar el treball quan hi hagi algun entrebanc.

 • Avaluar a l’estudiant, a patir de la correcció dels treballs de l’avaluació continuada que elabori i de la versió final de l’article i de l’exposició, així com de qualsevol altra evidència rellevant per l’avaluació de l’assoliment dels objectius i el desenvolupament de les competències.


És molt important tenir present que el/la professor/a col·laborador/a és un/a professional que orienta i fa el seguiment del treball de l’estudiant. Ara bé, les correccions així com les propostes de millora es fan un cop lliurada cada activitat. Amb això volem dir que, mentre s’està elaborant una activitat el/la professor/a col·laborador/a respondrà als dubtes concrets sobre algun aspecte en que l’estudiant no tingui clar com actuar però no farà correccions parcials de les activitats. Habitualment, la relació entre el/la professor/a col·laborador/a i l’estudiant es fa de forma virtual i asíncrona en l’entorn virtual del Pràcticum de recerca (aula virtual), en el qual els espais de comunicació són compartits amb la resta del grup (fòrum i anuncis del professor/a, principalment), o bé des de la bústia personal, quan la naturalesa de la comunicació que calgui establir requereixi d’una certa privacitat. Queda oberta la possibilitat de realitzar alguna tutoria virtual síncrona, segons les necessitats i disponibilitat del/la professor/a - estudiant.


Aula Virtual. L’espai en el qual se centralitzen la major part dels recursos és l’aula virtual, a través de la qual el/la professor/a col·laborador/a de la UOC fa el seguiment del grup i de cadascun dels/les estudiants, posant a l’abast de tots/es els recursos necessaris, i facilitant la interacció entre els/les estudiants per tal de detectar possibles mancances, solucionar incidències, reconduir situacions, etc. Així mateix, a l’aula virtual es presenten i es donen les pautes per tal que els/les estudiants realitzin les diferents activitats incloses en el Pràcticum de recerca, es posen en comú les possibles dificultats i solucions, i es comparteixen els recursos i les estratègies que cadascú va trobant i/o desenvolupant.


Anuncis del professor/a: Serveix perquè tant el professorat responsable de l’assignatura com els/les professors/es col·laboradors/es facin comunicacions generals i donin orientacions bàsiques a tot el grup (orientacions generals de les activitats, terminis de lliurament, característiques que tenen, etc.). 


Fòrums: És l’espai de relació informal entre el grup i, eventualment, amb el professor/a col·laborador/a. La finalitat principal d’aquesta eina és facilitar la comunicació entre les persones que constitueixen el grup, amb la intenció de compartir i comparar l’experiència i construir una xarxa de suport recíproc. 


Debat (dins espai Fòrum): En el marc del PRC-TFM de recerca, és l’espai on es lliuren algunes activitats, específicament les Pràctiques i es rep el feedback d’elles.


És recomanable que, encara que no es tinguin consultes a realitzar, us connecteu diàriament al Campus, per si hi ha novetats que us puguin interessar tant al Fòrum com al l'espai Anuncis.


Consentiments ètics informats. En el marc del PRC-TFM, tindreu a la vostra disposició a l’aula el document “Declaració de consentiment informat” que s’ha de fer servir en cas d’haver de recollir dades, i que segueix els requeriments ètics legals que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. L’única finalitat del document “Declaració de consentiment informat” és informar a les persones de qui es recullen les dades (o als seus representants legals) de l’objectiu de la recerca i en què consisteix la seva participació. Hauran de signar el document. Alhora, els diferents punts que s’hi descriuen serveixen com a recomanació i bona pràctica per a tractar les dades personals que recolliu i feu servir per a l’elaboració del vostre TFM. Cal tenir en compte que, l’ús que pugui fer-se d’aquest document, així com de les dades recollides, són responsabilitat vostre (de l’estudiantat) i no de la Universitat. Així mateix, disposareu també d’un full informatiu on se us explica amb detall els conceptes clau que s’inclouen en la “Declaració de consentiment informat”, i perquè s’hi inclouen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

 • Avaluació continuada
 • ERROR
  Error

  Núm. 951


  Motiu

  Se ha producido una incidencia informática.

  Què heu de fer ?

  S'ha produït un error. Si us plau, posa't en contacte amb el Servei d'atenció perquè et puguem donar una solució.

  Observacions

  *** Err.Oracle: -21560 Err.Gat: 0 Func: MuestraPagina (pagina PD_PREV_SECRE)