TFM Codi:  M4.618    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el TFM professionalitzador els estudiants hauran de dissenyar i implementar una intervenció o acció educativa fonamentada en evidències científiques per tal de resoldre una pregunta, repte o necessitat que es plantegi en el seu entorn. Primer de tot, l’estudiant haurà d’identificar una pregunta, repte o necessitat que cal resoldre en el seu entorn en relació amb les dificultats d’aprenentatge o els trastorns del llenguatge; en segon lloc haurà de cercar tota la informació i evidències científiques que existeixin sobre aquella pregunta/repte, després haurà de plantejar una acció que pugui resoldre la pregunta/repte i que estigui basada en les evidències científiques prèviament identificades, i finalment haurà de comprovar si aquella acció ha acomplert els objectius del projecte.

El RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix que el Treball Fi de Màster tindrà assignats entre 6 i 30 crèdits. En el cas del Màster de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge la càrrega del TFM s’ha fixat en 6 crèdits que equivalen a una càrrega de treball per a l'alumne de 150 hores.

Amunt

El TFM és un espai de desenvolupament i d’avaluació de competències, i, com a tal, està previst el treball de les competències següents:

Competències

Competències bàsiques i generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • CG2. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinària.

Competències transversals:

 • CT2. Capacitat d'expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques:

 • CE5. Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 • CE6. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

 • CE8. Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.

 • CE9. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns del llenguatge primaris.

 • CE11. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 • CE13. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.


Objectius d’aprenentatge de l’assignatura:

La principal finalitat d’aquesta assignatura és que els estudiants formulin, plantegin i portin a terme una acció basada en evidències científiques sobre un àmbit de les dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge i que respongui a un repte o necessitat de l’entorn de l’estudiant. Per tal d’assolir aquesta finalitat, ens plantegem aquests objectius d’aprenentatge específics (entre parèntesi la competència de la qual deriven):

 

 • Detectar necessitats en un entorn educatiu o clínic, justificant la necessitat (depenent de la formació prèvia de l’alumne determinat), idoneïtat i pertinença del treball a partir d’unes necessitats detectades en un determinat àmbit d’intervenció (CB2).

 • Formular objectius d’intervenció plantejant a grans trets allò que es vol resoldre o proposar; tot focalitzant el tema i l’entorn que es pretén analitzar (CG2).

 • Reconèixer la informació rellevant d’articles científics i textos acadèmics per tal de crear una base teòrica de qualitat per a una posterior aplicació pràctica (CT2).

 • Analitzar pràctiques d’intervenció del context, tot tenint en compte els recursos i ubicació del centre, i les característiques demogràfiques socials, jurídiques, culturals o educatives de la població atesa (CE6, CE9, CE11, CE13).

 • Seleccionar els coneixements rellevants que permetin un aprofundiment acurat en la temàtica d’estudi per a una posterior aplicació d’aquesta (CG2).

 • Comparar estudis científics i textos acadèmics per consolidar una base teòrica en què es fonamentarà l’estudi relacionat a una temàtica concreta (CT2).

 • Aplicar coneixements adquirits a entorns nous o poc coneguts, tot afrontant la complexitat, integrant coneixements i formulant judicis crítics, sempre des de la perspectiva de l’ètica i la responsabilitat social (CB2).

 • Formular preguntes i objectius que permetin una contextualització dins la proposta que es vol dur a terme (CG2).

 • Conèixer el marc normatiu rellevant en relació a les dificultats d’aprenentatge i/o trastorn del llenguatge (CB3).

 • Valorar les diferències individuals tant dels participants com dels subjectes relacionats amb l’àmbit d’intervenció (CE5, CE8).

 • Dissenyar propostes d’intervenció concretes que suposin una millora qualitativa a les necessitats d’infants i/o de l’entorn relacionat amb l’àmbit d’estudi escollit (CE6, CE9, CE11, CE13).

 • Valorar les diferències individuals tant dels participants com dels subjectes relacionats amb la temàtica d’intervenció (CE5, CE8).

 • Tenir en compte tant el codi ètic i moral com el context on es durà a terme la investigació (CB3).

Amunt

Dins del TFM podem distingir diversos tipus de continguts. Bàsicament, en podem destacar els següents:

         Contextualització del saber en realitats específiques.

         Ús dels coneixements específics per a interpretar les dificultats de l’aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

         Pràctica en l’atenció de nens amb dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge.

         Destreses vinculades a la recerca-acció (coneixement de la realitat, elaboració d’hipòtesis de treball, elaboració d’estratègies d’actuació, etc.).

         Actituds i valors necessaris en la intervenció de nens amb dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Amunt

Material Suport
Redacció de textos científicotècnics PDF
L'edició del TFM. L'estructura del treball de recerca i l'estil d'escriptura científica PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Dificultats en l'aprenentatge de continguts curriculars Web
SPSS Programari en línia

Amunt


Amunt

El TFM professionalitzador es porta a terme fonamentalment en un procés de tutorització i orientació per part del professor col·laborador docent i de treball autònom de l’estudiant. Per a poder realitzar el TFM professionalitzador es portarà a terme un treball pautat amb diferents lliuraments per part de l’estudiant a través dels quals anirà concebent, planificant i aplicant les diferents fases d’una acció basada en evidències i rebrà el feedback del professor col·laborador que proposarà canvis, modificacions o millores.


El seguiment individualitzat. L’estudiant del TFM compta amb el suport fonamental del professor/a col·laborador/a de la UOC que té fonamentalment les funcions següents:

 • Delimitar, amb l’estudiant, la temàtica i tipologia del treball.

 • Orientar en la recerca de documents, materials i referències relacionats amb el tema que s’analitzarà.

 • Assessorar en la formulació de la detecció de la necessitat, repte o pregunta de l’entorn que serà objecte del TFM.

 • Orientar en l’elaboració del disseny de la proposta d’acció o intervenció.

 • Assessorar en la planificació de la recollida de dades per a provar l’eficàcia de l’acció o intervenció.

 • Promoure el codi ètic i moral en el desenvolupament del treball.

 • Proposar millores en l’elaboració de les conclusions de l’acció o intervenció.

 • Col·laborar en la redacció de l’informe professional complet de manera fonamentada.

 • Assessorar perquè la presentació oral virtual sigui de qualitat.

 • Seguir el ritme de treball de l’estudiant i adaptar-se a les necessitats que vagin apareixent en les diferents fases.

 • Resoldre els dubtes que vagin apareixent i reorientar el treball quan hi hagi algun entrebanc.

 • Avaluar l’estudiant, a partir de la correcció dels treballs de l’avaluació continuada que elabori l’estudiant i de la versió final de l’informe i de l’exposició, així com de qualsevol altre evidència rellevant per l’avaluació de l’assoliment dels objectius i el desenvolupament de les competències.

És molt important tenir present que el col·laborador docent és un professional que orienta i fa el seguiment del treball de l’estudiant. Ara bé, les correccions així com les propostes de millora es fan un cop entregada de cada activitat. Amb això volem dir que, mentre s’està elaborant una PAC el col·laborador docent respondrà als dubtes concrets sobre algun aspecte que l’estudiant no té clar com actuar però no farà correccions parcials de les activitats. Habitualment, la relació entre el professor col·laborador i l’estudiant es fa de forma virtual i asíncrona en l’entorn virtual del TFM (aula virtual), en la qual els espais de comunicació son compartits amb la resta del grup (fòrum i tauler del professor, principalment), o bé des de la bústia personal, quan la naturalesa de la comunicació que calgui establir requereixi d’una certa privacitat.


Aula Virtual. L’espai en el qual se centralitzen la major part d’aquest recursos és l’aula virtual, a través de la qual el professor/a col·laborador/a de la UOC fa el seguiment del grup i de cadascun dels/les estudiants, posant a l’abast de tots/es els recursos de què parlàvem, i facilitant la interacció entre els/les estudiants per tal de detectar possibles mancances, solucionar incidències, reconduir situacions, etc. Així mateix, a l’aula virtual es presenten i es donen les pautes per tal que els/les estudiants realitzin les diferents activitats incloses en el TFM, es posen en comú les possibles dificultats i solucions, i es comparteixen els recursos i les estratègies que cadascú va trobant i/o desenvolupant. Els espais de comunicació grupal són, doncs, una eina bàsica per a fomentar les dinàmiques de col·laboració i la resolució de problemes o dubtes, així com per mitigar la possible sensació de solitud de l’estudiant durant el procés.


Anuncis del professor/a: Serveix perquè tant el professorat responsable de l’assignatura com els professors/es col·laboradors/es facin comunicacions generals i donin orientacions bàsiques a tot el grup (orientacions generals de les activitats, terminis de lliurament d’aquestes, característiques que tenen, etc.). A més, és molt útil per a comunicar a tot el grup els aspectes que el professor/a col·laborador/a pugui anar detectant en el seguiment individual dels diferents treballs i que siguin interessants per a la resta del grup.


Fòrum: És l’espai de relació informal entre el grup i, eventualment, amb el professor/a col·laborador/a. La finalitat principal d’aquesta eina és facilitar la comunicació entre les persones que constitueixen el grup, amb la intenció de compartir i comparar l’experiència i construir una xarxa de suport recíproc. Així doncs, es tracta de poder compartir al màxim les preocupacions, els dubtes i les formes de treball. Perquè això sigui possible, cada professor/a col·laborador/a fa servir el procediment que creu més adequat per a dinamitzar el grup. Per tant, el fòrum és un espai fonamental de treball compartit, el rendiment del qual dependrà de la predisposició a participar-hi dels diferents membres del grup, i de la capacitat de dinamització del professor/a col·laborador/a.


Debat: És l’espai formal de comunicació del grup, en què es proposen temes concrets per a la seva discussió i s’estableix un ordre i unes regles de funcionament que el grup segueix. Habitualment, cal obrir, dinamitzar i tancar el debat, una vegada finalitzat el termini o esgotat el tema de discussió. S’acostuma a fer el tancament amb un breu resum de les idees principals que han sortit, els acords i els desacords identificats, etc.


Eines 2.0. En la mesura que sigui necessari i/o recomanable per a l’optimització del procés educatiu dels estudiants, s’integren a l’aula eines web 2.0 que permeten la construcció conjunta del coneixement, o el treball transversal d’algun/s aspecte/s de l’assignatura (blogs, wikis, portafolis, etc.).


És recomanable que, encara que no es tinguin consultes a realitzar, us connecteu diàriament al Campus, per si hi ha novetats que us puguin interessar tant al Fòrum com a l'espai d'Anuncis.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model d’avaluació del TFM és l’avaluació contínua (AC). En el context del TFM professionalitzador, per la singularitat de l’espai de formació que representa, l’avaluació contínua (avaluació formativa), que és una proposta d’aprenentatge i avaluació progressiva, adquireix un protagonisme molt important. És una condició indispensable que l’estudiant hagi fet un treball regular i progressiu que es reflecteixi en el treball i en la superació dels diferents lliuraments.


Les Proves d'Avaluació Contínua (PAC). Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el semestre. Concretament, els estudiants portaran a terme quatre lliuraments parcials del treball (PAC 1- Definició de l’acció o intervenció, PAC 2 – Cerca i selecció d’evidències científiques, i exposició dels objectius, PAC 3 – Disseny i implementació de l’acció o intervenció, i PAC 4 - Anàlisi i exposició dels resultats). Un cop superades satisfactòriament les proves d’avaluació contínua PAC 1, PAC 2, PAC 3 i PAC 4, l’alumne haurà de fer el lliurament final de la PAC 5, que inclou dos productes de comunicació científica (informe profesional complet i exposició virtual amb resposta a les preguntes dels membres del tribunal).


Les Pràctiques. La realització d’aquestes activitats és obligatòria ja que es consideren requisits mínims pel correcte desenvolupament de les PAC. Aquestes activitats rebran una qualificació dins les rúbriques de les PAC a les quals s’associen. Per tant, el resultat de la PAC es veurà influenciat per la correcta realització de les Pràctiques.


Les Activitats No Avaluables (ANA). La realització d’aquestes activitats és obligatòria ja que es consideren requisits mínims pel correcte desenvolupament de les PAC. Encara que aquestes activitats no rebran una qualificació directa, les competències treballades a les ANA s’avaluen a les rúbriques de les PAC. Per tant, el resultat de la PAC es pot veure influenciat en els casos de les ANA que no s’han realitzat correctament.


La rúbrica

El caràcter formatiu de l’avaluació es du a terme mitjançant la rúbrica, una eina que ens permet realitzar una avaluació sistemàtica de les competències rellevants durant el procés de desenvolupament d’una acció o intervenció basada en evidències científiques (PAC 1, PAC 2, PAC 3 i PAC 4) i, d’aquelles competències rellevants per a generar productes de difusió (PAC 5 – informe professional i exposició virtual). A més la rúbrica es farà servir com a document de comunicació sobre els avenços i les possibles incidències al llarg de l’assignatura. L’alumne té l’obligació de conèixer els criteris anomenats a la rúbrica de cada PAC pels que el professor avaluarà les seves competències. La rúbrica es podrà trobar a l’apartat de documents necessaris per a la realització de cada PAC. Per tant, els alumnes l’han de consultar ja prèviament a la realització de la PAC per a tenir en compte quines competències s’hi avaluaran.


Autoavaluació

L’alumne es responsabilitzarà de fer la seva avaluació (autoavaluació) de la PAC 1, PAC 2, PAC 3 i PAC 4 amb l’objectiu de fer una presa de consciència sobre les competències i objectius desenvolupats en el transcurs de  l’assignatura. El format de les autoavaluacions es descriu a cada PAC. La nota d’aquestes autoavaluacions tindrà un valor dins de la nota final de cada PAC, la ponderació de la qual estarà indicada a la rúbrica de cada PAC. El termini de lliurament de l’autoavaluació correspon al mateix dia de lliurament de cada PAC.


Ponderació de les PAC i dates importants

Els quatre lliuraments parcials s’organitzaran en quatre PAC que obtindran cadascuna una nota alfabètica seguint aquesta llegenda:

A: 9-10

B: 7 - 8,99
C+: 5 - 6,99
C-: 3 - 4,99
D: 0 - 2,99


El pes de cada PAC serà el següent: PAC 1 (10%), PAC 2 (20%), PAC 3 (20%) i PAC 4 (10%). Per tant, la puntuació d’aquestes quatre PAC equivaldrà a un 60% de la nota final de l’assignatura que puntuarà el col·laborador/a docent-tutor del treball. L’acceptació i correcció del lliurament posterior (PAC5 - informe i exposició) dependrà dels resultats obtinguts a les PAC1, PAC2, PAC3 i PAC4. De manera que si tres de les quatre primeres PAC (PAC1, PAC2, PAC3, PAC4) tenen una nota inferior a C+ (igual o inferior a 4,99) no es podrà presentar el lliurament següent (PAC5 - informe i exposició) i l’assignatura es donarà per suspesa.


Un cop lliurades aquestes quatre primeres PAC (amb almenys tres d’aquestes aprovades) i fetes les esmenes que el professor col·laborador/a - tutor del treball hagi fet, l’estudiant lliurarà la versió final de l’informe i el presentarà virtualment i oral (PAC 5). A cada estudiant se li assignarà un tribunal format per dos membres, un dels quals serà el col·laborador/a docent-tutor que ha tutoritzat l’estudiant en l’elaboració del TFM, i l’altre un col·laborador/a docent que ha tutoritzat un company/a. Aquest tribunal qualificarà l’informe i l’exposició amb una nota numèrica que va de 0 a 10, i podrà formular preguntes a l’exposició de l’estudiant per tal d’acabar de comprendre i valorar el treball. L’estudiant haurà de respondre a aquestes preguntes. La nota de la PAC 5 serà la mitjana de les quatre notes dels dos membres del tribunal (la nota de l’informe del primer membre del tribunal, la nota de l’exposició del primer membre del tribunal, la nota de l’informe del segon membre del tribunal, i la nota de l’exposició del segon membre del tribunal) i equivaldrà a un 40% de la nota final de l’assignatura.Per tant, la nota final del Treball Final de Màster professionalitzador s’obtindrà amb la ponderació de les notes seguint aquesta fórmula:


- Nota de l’avaluació contínua: 60% (nota posada pel col·laborador/a docent-tutor).

- PAC 1: 10%

- PAC 2: 20%

- PAC 3: 20%

- PAC 4: 10%

- Nota de l’informe i de l’exposició : 40% (mitjana de les notes dels dos membres del tribunal).


Segons la Normativa d'Avaluació Contínua establerta a la UOC, els estudiants han de lliurar almenys un 50% de les activitats proposades per tal d'obtenir una qualificació final d'AC diferent de "N" (No Presentat). A l'assignatura TFM professionalitzador es pren com a criteri del 50% no haver realitzat dos dels quatre lliuraments parcials que es proposen al llarg del curs (PAC 1, PAC 2, PAC 3 i PAC 4). Per tant, aquells alumnes que no facin el lliurament de dues de les quatre primeres PAC tindran com a nota al seu expedient una "N". El lliurament de la PAC 5 és obligatòria, i aquells alumnes que no facin el lliurament d’aquesta PAC tindran com a nota al seu expedient una "N".


Els alumnes disposen de les activitats que faran al llarg del curs per a què puguin progressar en l’assignatura de manera autònoma si es troben en aquest cas de poder fer-lo. No obstant això, seguint el calendari de l’assignatura, només es donarà feedback sobre les activitats que es troben dins del període de treball. En tot cas, queda a criteri del professor col·laborador de cada aula poder donar feedback sobre activitats fora dels terminis del calendari.


Terminis de lliurament d’activitats. Durant el curs s'aniran proposant els diferents lliuraments, amb els enunciats, les instruccions, les rúbriques i el temps necessari per a la realització de cada una de les fases. Cada estudiant ha de complir escrupolosament amb les dates límit de lliurament de les diferents fases i ha de seguir les directrius i fer les modificacions i esmenes que el seu col·laborador/a docent li aconselli o justificar degudament aquelles que decideix no incorporar. Només s’acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d’activitats per motius d’hospitalització greus i embarassos que s’hauran de justificar documentalment. L’equip docent decidirà si s’accepta l’ajornament i, en funció del període de l’hospitalització  i el termini de lliurament de l’activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l’activitat. En cas d’embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l’activitat que es veurà afectada.


Lliurament d’activitats errònies. Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l’espai d’Avaluació de l’aula de l’assignatura. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l’enviament.


Revisió de la nota de les PAC. Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre perquè es demana la revisió on s’argumenti, base als criteris inclosos a la rúbrica d’aquella PAC, quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura. A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent de l'assignatura, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant  una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumentin quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Com que a l’assignatura s’avalua fent ús de les rúbriques, a l’explicació raonada l’alumne ha de proporcionar exemples concrets del seu treball que considera no han sigut avaluats correctament en relació al criteris d’avaluació de l’assignatura que es poden trobar a les rúbriques. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

Originalitat i plagi. «La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació dels estudiants es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats . Per poder valorar l'evolució de l’aprenentatge dels estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.


En cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'Internet o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l’assignatura i de continuar l’avaluació d’altres PAC.


En relació als treballs presentats a les assignatures Pràcticum i TFM professionalitzador, els estudiants no podran utilitzar el treball que portaran a terme dins del projecte d'intervenció al Pràcticum com a treball per elaborar el TFM. D'aquesta manera, la Memòria del pràcticum i el lliurament final del TFM (l’informe professional) no podran ser el mateix treball. En cas que els treballs siguin els mateixos amb còpies literals de fragments de text o es faci servir el mateix cas d’intervenció, es considerarà manca d'originalitat i ambdós assignatures es puntuaran amb una D.


Així mateix, en la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.»


Correcció ortogràfica . Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques . En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

Amunt