Pràcticum Professionalitzador Codi:  M4.620    Crèdits:  9
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Pràcticum  Professionalitzador és una matèria obligatòria del programa de Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El Pràcticum Professionalitzador és essencialment un espai de formació que pretén ser un referent per a la pràctica professional.

En el Pràcticum Professionalitzador, es treballen els aprenentatges aconseguits en la major part de matèries cursades al llarg del Màster, convertint-se així en una oportunitat per a aplicar tots els aspectes que s'han anat construint al llarg de la formació. 

La seva finalitat principal és que l'estudiantat vivenciï un context professional, en el qual ha d'actuar davant les situacions i les problemàtiques habituals de la pràctica professional.

L'espai del Pràcticum és un espai d'aprenentatge en el qual, de manera natural, la teoria i la pràctica van de la mà. La teoria es converteix en una peça clau per a poder fer dissenys d'intervenció basats en el coneixement de diferents disciplines que donin sentit i orientació a l'activitat professional. Al seu torn, es fa del tot necessari que aquest/a professional tingui la capacitat de comprendre i reflexionar sobre el context en el qual actua i prendre les decisions més apropiades en cada cas. Quan es dona aquesta unió entre el saber i el saber fer, en un context o en una situació concreta, ens trobem davant un/a professional competent.

Amunt

El Pràcticum és una assignatura que es cursa habitualment en la fase final de la trajectòria de formació de l'estudiant, de manera que sigui possible aplicar els coneixements teòric-pràctics adquirits al llarg dels estudis. L'objectiu és que l'estudiant pugui aplicar els coneixements i les competències treballades en les diferents assignatures que comprenen el Màster. El Pràcticum té 9 crèdits ECTS que equivalen a 225 hores de dedicació dels/les estudiants. Dins d'aquestes hores, s'estableixen dos tipus d'activitats bàsiques:

 • Es preveuen 100 hores obligatòries d'activitat presencial (les quals no es poden compactar) en una institució relacionada amb l'àmbit d'especialització del màster.
 • Es preveuen 125 hores de treball virtual a l'aula, que es concreta en diverses activitats d'avaluació continuada en les quals s'analitza i es reflexiona sobre l'activitat en el centre, relacionant-la amb les competències desenvolupades en el màster.

Amunt

El Pràcticum és un espai de desenvolupament i d'avaluació de competències. El desenvolupament d'aquestes competències s'aconseguirà a través de la realització d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge (PAC), amb els seus objectius d'aprenentatge relacionats.

Competències

Objectius d'aprenentatge

BÀSIQUES

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Aplicar els coneixements adquirits a nous entorns o poc coneguts relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Detectar problemàtiques o necessitats educatives en un entorn nou relacionat amb la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Adoptar un comportament ètic en el decurs de la pràctica professional, desenvolupada en el context del pràcticum, tant pel que fa a la pròpia pràctica com a l'elaboració dels plantejaments teòrics i judicis que la sustenten tot respectant i aplicant els principis i normes deontològiques pròpies de la professió.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Elaborar les conclusions relacionades amb el procés d'intervenció desenvolupat procés d'intervenció desenvolupat.

Comunicar les conclusions relacionades amb el procés d'intervenció desenvolupat procés d'intervenció desenvolupat

GENERALS

Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Crear textos acadèmics relacionats amb el procés d'intervenció o amb qualsevol temàtica que permeti palesar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i dels trastorns del llenguatge.

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinària.

Seleccionar els coneixements rellevants per a la resolució de problemes de caràcter educatiu.

Raonar críticament el plantejament dels dissenys i de les intervencions que observen i de les que fan un seguiment, així com del disseny, desenvolupament i implementació de les seves pròpies intervencions.

Capacitat per prendre de decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmics i professionals respecte a la intervenció educativa de nens amb dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Identificar i conèixer els aspectes del marc normatiu rellevants pel context d'intervenció relatius a la intervenció educativa amb els nens amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Aplicar el marc normatiu a la presa de decisions respecte a la intervenció educativa.

Dissenyar la proposta d'intervenció ajustada al marc normatiu, valorant, si és el cas,  les possibles limitacions que comporta.

ESPECÍFIQUES

Capacitat d'expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

Redactar un informe o un pla d'intervenció de manera fonamentada, amb un registre comunicatiu adequat i amb un alt grau d'autonomia.

Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que es deriven.

Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en les dificultats d'aprenentatge així com les alteracions que se'n deriven.

Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.

Dissenyar, ajustar o adaptar (o valorar) un instrument per identificar les diferències individuals d'aprenentatge primàries

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

Dissenyar propostes d'intervenció educativa ajustades a les necessitats de nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

Desenvolupar propostes d'intervenció educativa ajustades a les necessitats de nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

Avaluar propostes d'intervenció educativa ajustades a les necessitats de nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge, així com les alteracions que es deriven.

Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en  l'aparició dels trastorns del llenguatge, així com les alteracions que se'n deriven.

Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.

Valorar les diferències individuals dels alumnes amb trastorns de llenguatge primaris.

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns del llenguatge primaris.

Dissenyar propostes d'intervenció educativa ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns de llenguatge primaris.

Desenvolupar propostes d'intervenció educativa ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns de llenguatge primaris.

Avaluar propostes d'intervenció educativa en relació a les necessitats educatives dels nens amb trastorns de llenguatge primaris.

Capacitat per identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin les dificultats d'aprenentatge derivades dels trastorns del desenvolupament.

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Dissenyar propostes d'intervenció educativa ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Desenvolupar propostes d'intervenció educativa ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Avaluar propostes d'intervenció educativa en relació amb les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades dels trastorns del desenvolupament.

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Dissenyar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades dels trastorns del desenvolupament.

Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades dels trastorns del desenvolupament.

Avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades dels trastorns del desenvolupament.

 

Competència transversal

De manera especial, el Pràcticum és l'espai on es treballarà i avaluarà la competència transversal de la UOC de Compromís ètic i global amb perspectiva de gènere. L'adquisició d'aquesta competència per part de l'estudiantat implica la:

 • Capacitat per a actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a millorar aquestes pràctiques. 

Amunt

Dins del Pràcticum es treballen els següents continguts:

 • Contextualització del saber en realitats específiques.
 • Ús dels coneixements específics per a la interpretació de les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Característiques de la pràctica en l'atenció de nens amb dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Destreses vinculades a la recerca-acció (coneixement de la realitat, elaboració d'hipòtesi de treball, elaboració d'estratègies d'actuació, etc.).
 • Ètica professional en la intervenció de nens amb dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Reflexió sobre la pràctica educativa.
 • La formació permanent dins del marc de les necessitats específiques de suport educatiu.

Tots aquests continguts s'han treballat prèviament en les diferents assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. En el Pràcticum el que es treballa és la seva integració i transferència a l'activitat pràctica, de tal forma que l'estudiant els apliqui a la realitat específica, és a dir, en el lloc on desenvolupa les pràctiques.

Amunt

Material Suport
Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques PDF
Com resoldre problemàtiques ètiques? PDF
Entrevistes: Reflexionem sobre diferents perfils professionals Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
La pràctica reflexiva, un repte per al professional de l'educació Web
Què és el Disseny Universal de l'Aprenentatge? Audiovisual
Aplicació del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) a les aules d'educació primària i secundària Audiovisual
La pràctica docent coeducativa: trajectòria, reptes i recursos PDF
L'educació dins d'un marc d'escola inclusiva PDF
Guia del Pràcticum Professionalitzador Web
La pràctica reflexiva, un repte per al professional de l'educació PDF

Amunt

   


Títol   pàgina


xarxa telemàtica educativa   de Catalunya


URL


https://www.xtec.cat/web/recursos/dnee


Autor


Departament d'Ensenyament de Catalunya


Data de   consulta


03/03/14


Descripció


Xarxa creada pel Dpt. d'Ensenyament amb la finalitat   de compartir coneixements, oferir recursos i informar sobre i l'ensenyament a   Catalunya. 

Amunt

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea

Buj, A. (1996). "El plan de estudios de la Diplomatura de Educación Social". En Lopez Herrerías, J.A. (Coord.) (1996). El educador social: líneas de formación y de actuación. Madrid. Guillermo Mirecki, editor.

Cohen, L. & Manion, L (1990). Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla.

Delamont, S. (1985) La interacción didáctica. Madrid: Cincel.

Elliott, J. (1989). La Investigación-acción en educación. Madrid: Morata.

García, J. (1995). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, lecto-escritura ymatemáti¬cas. Madrid: Narcea.

García-Tornel, S.; Miret, P.; Cabré, A.; Flaquer, L.; Berg-Kelly, K.; Roca, G.; Elzo, J. i Lailla, J.M. (2011). El adolescente y su entorno en el S. XXI. Instantánea de una década. Esplugues de Llobregat: Hospital Sant Joan de Déu.

Gimeno Sacristán, J. (1987): Las posibilidades de la investigación educativa en el desarrollo del currí¬culum y de los profesores. Revista de Educación, 284, 245-270.

Imbernon, F. (1994). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura profesional. Barcelona: Graó.

Jiménez, J.E., i Hernández-Valle, I. (1999). A Spanish perspective onlearning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 32, 267-275.

Jonckheere, C.  (1980), Images de l'éducateur. Ginebra: Éditions IES.

Kirk, S., i Chalfant, J. (1984).Academic and Developmental Learning Disabilities. Denver: Love.

Leirman, W. (1996). Cuatro culturas en educación. Madrid: Cauce Editorial LOE (2006). Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de maig de2006).

LOGSE (1990). Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE de 4 d'octubre de 1990).

LOE (2006). Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.

National Joint Committee on Learning Disabilities (1994). Collective perspectives on issues affecting learning disabilities. Austin, TX: PRO-ED.

Padget, S.Y. (1998). Lessons from Research on Dyslexia: Implications for a Classification System for Learning Disabilities. Learning Disability Quarterly, 21, 167-178.

Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb trastorns de l'aprenentatge.

Riberas, G., Vilar, J., Pujol, P. (2003). Disseny de les intervencions socioeducatives. Barcelona: Pleniluni.

Sáez, A. (1997). La construcción de la Pedagogia social: Algunas vías de aproximación. A A. Petrusa (ed.) (1997). Pedagogia social. Barcelona: Ariel.

Sáez, A. (1999). De la representació a la realitat. Propostes d'anàlisi del discurs mediàtic. Barcelona: Dèria editors/Blanquerna Comunicació (URL).

Sáez, J. (1999). «Modelos comunitarios. El enfoque comunitario». A: E. J. Ortega, J. (1999). Pedagogía social especializada. Barcelona: Ariel.

Schön, D. (1988). El Profesional Reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona, Paidos.

Stake, R.E. (1998). Investigación con estudios de casos. Madrid: Morata.

Stenhouse, L. (1987). La investigación como base de la enseñanza. Madrid: Morata.

Suárez, A. (1995). Dificultades en el aprendizaje. Un modelo de diagnóstico e intervención. Madrid: Santillana.

Villar, L. (1999). Enseñanza reflexiva. En L. Villar. (coord.). Un ciclo de enseñanza reflexiva. Estrategia para el diseño curricular. Bilbao: Ediciones Mensajero.

Wrong, B.L.Y. (1996). The ABCs of Learning Disabilities. San Diego: Academic Press.

Amunt

El Pràcticum consta de dos blocs diferenciats de treball, encara que el que l'estudiant fa té un únic sentit i està totalment integrat en el seu procés d'aprenentatge.

BLOC 1: L'activitat al centre de pràctiques

Aquesta és l'activitat presencial que l'estudiant fa al centre de pràctiques i que desenvolupa segons la planificació acordada amb la persona tutora de centre. Aquestes activitats ocupen un total de 100 hores de dedicació presencial.

La tipologia de tasques pot ser molt diversa segons la titulació de l'estudiant, les funcions del tutor o tutora i les característiques del centre de pràctiques. En línies generals, les activitats inclouen, entre d'altres, les tasques següents:

 • Observació i anàlisi dels processos d'intervenció realitzats per la persona tutora del centre.
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de propostes d'intervenció per donar resposta a les necessitats educatives dde l'alumnat.
 • Planificació i implementació de les actuacions previstes amb l'especificació de les estratègies, tècniques, instruments, materials i recursos a emprar així com l'avaluació de tot el procés.
 • Participació en accions transversals del centre (sessions de coordinació d'equips docents, claustres, reunions de departament), acompanyament de l'alumnat i de les famílies, etc.


Les 100 hores de pràctiques al centre no es poden compactar i s'han de distribuir al llarg del semestre lectiu, durant tot el període de l'assignatura del Pràcticum, coincidint amb el desenvolupament de les pràctiques d'avaluació continuada, per tal de coordinar el treball de l'aula virtual amb el del centre. Per tant, les pràctiques hauran d'iniciar, no més tard de dues setmanes després de l'inici de semestre i i no es poden acabar fins a tres setmanes abans del tancament d'actes de l'assignatura. Cada semestre s'informarà de les dates concretes d'inici i final de les pràctiques als convenis i a través del professorat col·laborador que ho indicarà a les aules virtuals. 

BLOC 2: l'activitat a l'aula virtual

L'estudiant desenvoluparà aquesta activitat a l'entorn de l'aula virtual de la UOC i ocuparà 125 hores de treball. Es concreta en la realització de cinc activitats d'avaluació continuada (PAC) que l'estudiant haurà de realitzar i aprovar obligatòriament al llarg del semestre.

 • PAC 1: Reflexionar sobre com resoldre problemàtiques ètiques en la pràctica professional. En aquesta primera activitat es proposa reflexionar sobre l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en la resolució de situacions complexes pròpies de l'àmbit d'actuació del Màster.
 • PAC 2: Analitzar el context de les pràctiques i els perfils professionals del centre. Mitjançant aquesta activitat l'estudiant s'acostarà al context de les pràctiques a partir d'analitzar: els trets característics del centre (missió, professionals, alumnat, famílies ...); la seva estructura organitzativa; els rols i funcions que exerceix el tutor o tutora; les competències del Màster que podrà posar en acció amb les pràctiques.
 • PAC 3: Planificar la intervenció educativa. Aquesta activitat té com a objectiu l'elaboració d'una proposta d'intervenció que l'estudiant haurà d'implementar durant el Pràcticum. Aquesta proposta d'intervenció, consensuada amb el tutor o tutora de centre, ha d'incloure quatre elements bàsics: el diagnòstic de la necessitat concreta sobre la qual desitja actuar, la descripció de la proposta d'intervenció, el pla de treball que es durà a terme i el sistema d'avaluació de la intervenció.
 • PAC 4: Articular teoria i pràctica de manera reflexiva. L'elaboració del diari de pràctiques té per finalitat ajudar l'estudiant a submergir-se en una espiral contínua d'acció-reflexió-acció, integrant de manera bidireccional la teoria i la pràctica, el coneixement formal i el coneixement pràctic, el criteri científic i el compromís ètic i social.
 • PAC 5: Fer balanç dels aprenentatges realitzats: elaborar i presentar la memòria de pràctiques. L'elaboració i la defensa de la Memòria Final de Pràctiques suposa la sistematització de tot el treball realitzat en el semestre des del disseny inicial de la intervenció fins a l'avaluació final, passant per totes les accions que l'estudiant ha realitzat per al seu desenvolupament. La defensa, consisteix en la presentació del treball realitzat mitjançant un format audiovisual.

Així mateix, per a garantir la coherència entre el treball de l'estudiant en el centre i les activitats de l'aula, el/la docent col·laborador/a de la UOC mantindrà una relació fluida amb el tutor o tutora de centre per a fer un correcte seguiment de la progressió de l'estudiant.

Consentiments ètics informats.

En el marc del Pràcticum, a l'aula es tindrà el document "Declaració de consentiment informat" que s'ha de fer servir en cas d'haver de recollir dades, i que segueix els requeriments ètics legals que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L'única finalitat del document és informar a les persones de les quals es recullen les dades (o als seus representants legals) així com informar que hauran de signar el document. Alhora, els diferents punts que s'hi descriuen serveixen com a recomanació i bona pràctica per a tractar les dades personals que es recullen i es fan servir per a l'elaboració del treball.

Cal tenir en compte que l'ús que pugui fer-se d'aquest document, així com de les dades recollides, són responsabilitat de l'estudiantat i no de la Universitat.

Així mateix, es disposarà també d'un full informatiu on s'explica amb detall els conceptes clau que s'inclouen en la "Declaració de consentiment informat", i perquè s'hi inclouen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

En el context del Pràcticum, l'avaluació contínua (avaluació formativa), que és una proposta d'ensenyament i aprenentatge i d'avaluació progressiva, es converteix en l'únic sistema d'avaluació d'aquesta assignatura.

L'estudiant l'haurà de realitzar interrelacionant l'activitat presencial en el centre amb les cinc activitats d'avaluació contínua. És una condició indispensable que l'estudiant hagi fet un treball regular i progressiu:

- Per a superar l'avaluació contínua (AC) és necessari obtenir una qualificació no inferior a una C- a la PAC1, i igual o superior a la C en les 4 PAC següents.

- Un suspens en alguna de les últimes 4 PAC significa un suspens en la qualificació final i, per tant, l'estudiant no podrà superar l'assignatura. 

- Per a aprovar l'assignatura (C+, B o A) és obligatori lliurar totes les activitats. S'obté una N quan el que s'ha entregat representa menys del 50% de l'avaluació contínua. S'obté una D/C- quan el que s'ha entregat representa un 50% o més de l'avaluació contínua.

- Les qualificacions obtingudes en les activitats d'avaluació contínua no es poden recuperar.

Els/les estudiants disposen per a cada PAC d'una rúbrica d'avaluació que especifica els criteris i indicadors amb els quals es valorarà el seu acompliment en l'activitat.

Caràcter original dels treballs

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en una PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

Lliuraments d'activitats errònies

Els/les estudiants són responsables de penjar les activitats correctes en l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins del termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que els/les estudiants s'assegurin que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per un error en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D.

Lliurament d'activitats en blanc o fora de termini

No lliurar una PAC dins del termini sense haver-ho sol·licitat i tenir aprovat un ajornament justificat o lliurar un document en blanc comporta una N.

Ajornaments en el lliurament d'activitats

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre una consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega). En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

Correcció ortogràfica 

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que el torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball. En el cas que es demani a l'estudiant que torni a presentar el treball per incorreccions ortogràfiques o formals la nota màxima que es podrà obtenir en aquella activitat serà una C+/5.

Pràcticum i TFM

En relació amb els treballs presentats a les assignatures de Pràcticum i TFM els/les estudiants no podran utilitzar el treball que duran a terme dins del projecte d'intervenció en el Pràcticum com a treball per a elaborar el TFM. D'aquesta manera, la Memòria del Pràcticum i el lliurament final del TFM no podran ser el mateix treball. En cas que els treballs siguin els mateixos amb còpies literals de fragments de text o s'usi el mateix cas d'intervenció, es considerarà falta d'originalitat i totes dues assignatures es puntuaran amb una D.

Revisió de notes

Es podrà demanar una revisió de la nota de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà enviar un correu al/la professor/a col·laborador/a amb una explicació raonada sobre per què demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Amunt

La qualificació final de l'assignatura del Pràcticum s'obté a partir de:

-La valoració del professorat col·laborador.

-La valoració de la persona tutora de centre. 

En la valoració final es tindran en compte, tant aquells elements relacionats amb respondre correctament a les demandes de cada activitat, com la consecució gradual i global de les competències relacionades als resultats d'aprenentatge de cada activitat.

L'avaluació final també tindrà en compte la valoració que emeti el/la tutor/a del centre de pràctiques, per la qual cosa serà un requisit obligatori tenir un informe positiu del centre. La valoració del/la tutor/a de centre té un pes d'un 10% a la nota de la PAC 5. Ara bé, si la valoració del/la tutor/a de centre no està aprovada (mínim una C+/5), no es podrà superar l'assignatura.

Procediment de revisió de les notes finals de l'assignatura

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. En aquest espai es recolliran totes les dates i els passos a seguir.  

Amunt

El/la docent de l'assignatura ofereix una retroalimentació contínua i personalitzada en cadascuna de les activitats d'avaluació continuada. En la presentació de cada PAC, el/la docent especificarà amb quina freqüència i de quina forma se li farà arribar a l'estudiant aquestes valoracions per a promoure la millora al llarg del procés.

Aquesta retroalimentació o feedback és qualitatiu i complementa les qualificacions quantitatives de cada activitat. El retorn qualitatiu es pot produir a nivell grupal, fent les observacions i valoracions per a tot el grup de l'aula virtual, o individualment, quan l'activitat concreta o la situació i el progrés de l'estudiant així ho requereixi.

Amunt