Alimentació i activitat física diferents etapes de la vida Codi:  M4.652    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura es pretén realitzar planificacions alimentàries adaptades a les necessitats dels esportistes; situacions fisiològiques i etapes de la vida (infància, adolescència, adultesa, tercera edat); etapes específiques de la dona (embaràs, lactància i menopausa), tant en intervencions individual com en col·lectiu.

Amunt

Aquesta assignatura vol proporcionar eines per personalitzar les recomanacions alimentàries segons etapa de la vida i segons tipus d'esport

Amunt

Coneixements bàsics de Nutrició

Amunt

Competències:

 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions
 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.
 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut a través de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin el empoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Reconèixer el paper de l'activitat física en l'estat de salut i la prevenció de les patologies més prevalents.

Resultats d'aprenentatge:

- Apreciar la importància de l'activitat física en les diferents etapes de la vida

- Valorar els canvis fisiològics i metabòlics associats al procés vital

- Revisar les necessitats energètiques i de nutrients específiques i diferenciades segons situacions fisiològiques, etapes de la vida (adult, infància i adolescència , etapes de la dona (embaràs, lactància i menopausa), gent gran), i en funció del nivell d'activitat física.

- Determinar els aliments i nutrients adequats per abans, durant i després de practicar activitat física; així com les pautes d'hidratació.

- Dissenyar recomanacions alimentàries específiques per a diferents esports (englobats en tres categories: resistència, força i d'equip) per a l'adult que realitza activitat física per motius de salut.

- Justificar les decisions a l'hora de planificar de menús adaptats a les necessitats dels esportistes segons l'evidència científica actual.

- Saber comunicar els conceptes de nutrició esportiva amb un llenguatge adaptat i entenedor a la població diana preestablerta.

- Dissenyar i avaluar estratègies i programes d'educació per a la salut a nivell comunitari orientats a la millora de coneixements, actituds, pràctiques i hàbits alimentaris de la població.

- Elaborar i validar material educatiu sobre nutrició per a donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge.

Amunt

 • Canvis fisiològics i metabòlics vinculats a la pràctica esportiva al llarg del cicle vital.
 • Requeriments nutricionals de l'esportista o persona activa en diferents etapes de la vida.
 • Consells alimentaris segons tipologia d'esport (resistència, força i d'equip) específics per les diferents etapes vitals.
 • Pautes nutricionals per abans, durant i després de l'activitat física i en funció de l'edat i gènere.
 • Recomanacions d'hidratació i recuperació en funció del tipus d'esport i etapa vital.
 • Programes de promoció de l'activitat física i la millora dels hàbits alimentaris en l'entorn comunitari: recomanacions i disseny dins el context de medicina a través de l'estil de vida (Lifestyle Medicine).

Amunt

Simulador Web
Nutrició, rendiment i cicle menstrual Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura
Materials de l'assignatura en format NIU:

- Com adaptem la planificació alimentària a totes les variables que condicionen els requeriments calòrics i nutricionals de l'adult actiu?

- Seguim a una dona en les diferents etapes de la vida?

- Creixement + Esport = dos grans reptes que sumen?

- Envelliment saludable i actiu

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt