Aliments, cuina i esport Codi:  M4.653    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està enfocada a conèixer els aliments, super aliments, i les seves propietats aplicades a l'esport, així com a elaborar propostes culinàries saludable utilitzant tècniques bàsiques i innovadores de la gastronomia adaptades a les necessitats de l'esportista. Es treballarà la cuina aplicada a esportistes i l'elaboració de productes casolans com barretes, batuts recuperadors o begudes isotòniques per a esportistes, entre d'altres. Es treballaran també les bones pràctiques per a l'elaboració segura dels aliments.

Amunt

Es recomana realitzar l'assignatura al principi del màster

Amunt

Coneixements bàsics de Nutrició

Amunt

Resultats d'aprenentatge

 • Identificar els nutrients i grups d'aliments, i les seves propietats aplicades en l'esport.
 • Inferir la influència de cada tècnica culinària en cada grup d'aliments sobre les propietats organolèptiques i nutricionals dels aliments amb la finalitat de cobrir les necessitats nutricionals de l'esportista.
 • Argumentar la composició d'una adequada hidratació.
 • Pautar una adequada composició i distribució dels àpats.
 • Proposar representacions gràfiques de les recomanacions nutricionals de forma pertinent, comprensiva i comunicativa.
 • Col·laborar en la planificació de menús adaptats a les necessitats dels esportistes o persones actives, i proporcionar consell alimentari en individus i col·lectivitats que desenvolupen una activitat esportiva.
 • Experimentar amb cuina aplicada per a esportistes i productes casolans (barretes, batuts recuperadors, barretes i begudes isotòniques per a esportistes)
 • Interpretar etiquetes per poder valorar la composició dels productes disponibles per a esportistes
 • Comparar la composició d'un producte casolà amb un producte comercial
 • Revisar la relació entre gastronomia, nutrició i salut.
 • Valorar els paràmetres de contaminació física, química i biològica dels aliments implicats en la seguretat alimentària.
 • Dissenyar i avaluar processos de control i seguretat alimentària.

    Competències

Competències generals i transversals

- Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions
- Aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
- Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
- Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

Competències específiques

- Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut a través de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin el empoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
- Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord a les necessitats nutricionals de l'esportista o persona activa.
- Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal.

Amunt

 • Dieta saludable adaptada a la pràctica esportiva
 • Tècniques culinàries i gastronomia aplicades a la nutrició esportiva.
 • Distribució i composició dels àpats per a la pràctica esportiva.
 • Conceptes de cuina aplicada per a esportistes i productes casolans (barretes, batuts recuperadors i begudes isotòniques per a esportistes).
 • Restauració col·lectiva en l'àmbit de l'esport

Amunt

Ou aglutinador: Composició d'aliments i nutrients al plat de l'esportista Web
Ou aglutinador: Introducció als tipus de cocció Web
Ou aglutinador: Aliments abans, durant i després de la competició o entrenament Web
Ou aglutinador: Els hidrats de carboni Web
Showcooking a la Jornada Nutrició Esportiva: novetats i actualització Audiovisual
Ou aglutinador: Hidratació Web
Ou aglutinador: Receptes dissenyades per a deportistes Web
Aliments, cuina i esport. Tècniques culinàries aplicades a la nutrició esportiva Audiovisual
Transcripció / transcripción: What Is Molecular Gastronomy!? PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt