Aspectes socioculturals de l'alimentació i l'esport Codi:  M4.654    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'esport juga un paper simbòlic i ritual clau en els processos de reproducció, transformació i intervenció social en les societats modernes. Per la seva banda, l'alimentació és un fet cultural arbitrari que afecta transversalment a totes les persones i a totes les etapes de la vida.

Aquesta assignatura està enfocada a conèixer els factors socials i culturals que afecten l'alimentació i l'activitat fisicoesportiva tant en els seus propis contextos com en aquells àmbits que resulten comuns.

L'objectiu, d'aquesta manera, estarà enfocat a reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual, donant a conèixer els mecanismes que converteixen els dos factors en reflex de l'evolució social i en aparells transmissors i configuradors de valors, avaluant al mateix temps el seu potencial transformador i creatiu en la producció de noves formes socials.

Amunt

Assignatura a cursar al principi del Programa.

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Discriminar les característiques i elements que configuren els fenòmens esportiu i alimentari a la societat actual
 • Valorar les noves tendències de l'esport i de l'alimentació a partir de l'ús de la tecnologia
 • Identificar els límits de l'esport com a hàbit saludable de la ciutadania
 • Interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació
 • Valorar l'alimentació i esport en funció dels contextos socials i culturals


Competències

Competències generals i transversals
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Competències específiques
 • Reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual.

Amunt

 • Evolució del fenomen esportiu
 • Factors condicionants de l'activitat física i de l'esport en l'actualitat
 • Anàlisi dels hàbits esportius de la població
 • Cultures esportives i organització del sistema esportiu
 • Noves tendències del fenomen esportiu
 • El arbitrari cultural alimentari i l'elecció dels aliments
 • La globalització alimentària en l'àmbit de la nutrició esportiva
 • Alimentació i esport: contextos socials i culturals

Amunt

La práctica deportiva en las sociedades modernas Audiovisual
Video repte 3 Audiovisual
Video repte 2 Audiovisual
Video repte 1 Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt