Alimentació i rendiment esportiu Codi:  M4.657    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura es duran a terme planificacions alimentàries aplicades al rendiment de les diferents disciplines esportives, així com les estratègies d'hidratació i entrar en profunditat en les diferents pautes nutricionals en l'entrenament, en la competició i en la recuperació, així com en la prevenció i la recuperació de lesions.

S'avaluaran les estratègies per incrementar massa muscular i per reduir massa greix.

Amunt

Resultats d’aprenentatge
 • Argumentar la planificació alimentària durant la temporada de competició.
 • Discriminar els factors limitants del rendiment esportiu relacionat amb l'alimentació i la hidratació
 • Revisar els riscos metge-nutricionals de la pràctica esportiva
 • Analitzar els fonaments de les estratègies nutricionals que permeten millorar el rendiment dels esportistes
 • Avaluar plans d'alimentació adaptats a les característiques de cada esportista
 • Estipular l'estructura dietètica de l'esportista
 • Valorar l'estat d'hidratació d'un esportista
 • Proposar estratègies per millorar l'estat d'hidratació de l'esportista
 • Elaborar pautes alimentàries saludables i que permetin incrementar el % de massa muscular
 • Elaborar pautes alimentàries saludables i que permetin disminuir el % de massa greix
 • Avaluar intervencions nutricionals per millorar la composició corporal a partir de la dieta i ajudes ergogèniques


Competències

Competències generals i transversals
 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions
 • Desenvolupar activitats acadèmiques i professionals de forma responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual
 • Col·laborar amb els diferents col·lectius interdisciplinaris implicats per aconseguir objectius comuns i superiors als aconseguits de forma individuals.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Competències específiques
 • Valorar aspectes nutricionals, antropomètrics i de salut de l'esportista aplicant els millors mètodes i estratègies d'intervenció basades en l'evidència científica.
 • Integrar els aspectes biològics, metabòlics i fisiològics relatius a l'alimentació i l'esport per orientar de manera fonamentada sobre nutrició esportiva per a la millora del rendiment i el manteniment d'un bon estat de salut.
 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Avaluar la idoneïtat de l'ús de les ajudes ergogèniques en nutrició, farmacologia i psicologia per a l'optimització del rendiment sense comprometre el seu estat de salut.
 • Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord a les necessitats nutricionals de l'esportista o persona activa.

Amunt

 • Alimentació, entrenament i la Planificació Esportiva.
 • Factors limitants del rendiment esportiu.
 • Riscos metge-nutricionals de la pràctica esportiva.
 • Estratègies nutricionals per millorar el rendiment esportiu.
 • Planificació alimentària aplicada al rendiment esportiu.
 • Hidratació i rendiment esportiu.
 • Pautes alimentàries saludables i ajudes ergogèniques que permetin millorar la composició corporal.
 • Maneig, des de la perspectiva nutricional, de l'abandó de la pràctica esportiva.

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt