Psicologia aplicada a l'alimentació i l'esport Codi:  M4.658    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Al final de la matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de valorar la informació necessària per conèixer l'estat de la investigació de la conducta alimentària en l'esport, identificant les eines d'avaluació més adequades per a cada situació, especialment les de risc, de cara a plantejar estratègies preventives dels trastorns alimentaris, establint objectius nutricionals que incorporin acords, reptes i resultats realistes i mesurables que permeti mantenir un bon estat de salut en la pràctica esportiva.

Amunt

És una assignatura que proporciona tota la informació necessària per analitzar la cultura dietètica vinculada a l'esportista i els factors socioculturals associats a la seva pràctica esportiva, identificant precoçment actituds i conductes de risc dels trastorns de la conducta alimentària (TCA) per desenvolupar tasques preventives eficaces.

Amunt

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i promoció de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, associacions, etc., relacionats amb la prevenció i promoció de la salut o la informació nutricional.
 • Professionals de la nutrició, dedicats a l'assessorament d'esportistes.

Amunt

Resultats d’aprenentatge
 • Saber l'estat de la recerca en conducta alimentària i esport i de les estratègies per promoure conductes saludables pel que fa a la nutrició i l'esport.
 • Identificar les eines psicològiques més adequades per a una situació determinada.
 • Interpretar un pla d'intervenció d'establiment d'objectius nutricionals que incorpori acords, reptes i resultats realistes i mesurables.
 • Aplicar una entrevista motivacional que afavoreixi l'inici, continuïtat i / o compromís de la persona amb una estratègia de canvi d'actitud, prevenció o reducció dels riscos.
 • Analitzar la cultura dietètica vinculada a l'esportista i els factors socioculturals associats a la seva pràctica esportiva.
 • Comunicar de forma efectiva els resultats d'una recerca sobre creences i valors a través d'una presentació original.
 • Valorar críticament sobre possibles creences, sent capaç d'aportar solucions als estereotips culturals.
 • Aplicar pautes per afavorir un comportament alimentari que permeti mantenir un bon estat de salut en la pràctica esportiva.
 • Reflexionar sobre el concepte de massa corporal i pèrdua de pes, i sobre les creences vinculades a les estratègies per perdre pes.
 • Identificar actituds i conductes de risc en la detecció precoç dels trastorns de la conducta alimentària (TCA).
 • Desenvolupar tasques preventives eficaces de trastorns de comportament alimentari.


Competències

Competències bàsiques
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Desenvolupar activitats acadèmiques i professionals de forma responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de forma creativa i emprenedora.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.

Competències transversals
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Competències específiques
 • Valorar aspectes nutricionals, antropomètrics i de salut de l'esportista aplicant els millors mètodes i estratègies d'intervenció basades en l'evidència científica.
 • Avaluar la idoneïtat de l'ús de les ajudes ergogèniques en nutrició, farmacologia i psicologia per a l'optimització del rendiment sense comprometre el seu estat de salut.
 • Reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual.

Amunt

 • Eines per a l'abordatge psicològic de l'esportista.
 • Consensuar els objectius i el procés.
 • Estratègies motivacionals.
 • Prevenció i abordatge de trastorns de la conducta alimentària (TCA).

Amunt

Mites alimentaris en l'esport Audiovisual
Entrevista motivacional: esportista veterana Audiovisual
Trastorns alimentaris XML
Trastorns alimentaris DAISY
Trastorns alimentaris EPUB 2.0
Trastorns alimentaris MOBIPOCKET
Trastorns alimentaris KARAOKE
Trastorns alimentaris HTML5
Trastorns alimentaris PDF
Corba de recordar i retenir. Tècniques per escoltar Audiovisual
Comunicació eficaç. Animar a comunicar Audiovisual
Conflicte i millora de la comunicació Audiovisual
Què és comunicar, objectius i components de la comunicació Audiovisual
Entrevista motivacional: jove esportista Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt