R+D en productes alimentaris per a esportistes Codi:  M4.660    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura es tracta de donar una visió general de tot el procés de creació de nous productes alimentaris per a esportistes.

Des de la selecció dels ingredients i la formulació dels nous productes argumentant quines són les relacions d'aquests ingredients amb el rendiment esportiu, passant per aspectes tecnològics de producció, seguretat i eficàcia.

Amunt

Assignatura optativa a cursar al final del programa, havent cursat 32 crèdits d'assignatures obligatòries.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures de "Ergogènia nutricional i farmacològica".

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Seleccionar ingredients i la formulació per ser capaç de desenvolupar productes alimentaris nous per a esportistes d'acord amb la normativa vigent.
 • Establir com gestionar les necessitats relatives a la propietat intel·lectual i industrial que puguin sorgir del desenvolupament de productes alimentaris nous.
 • Argumentar les relacions establertes entre els components i els ingredients dels aliments i els seus efectes sobre la salut i el rendiment esportiu.
 • Identificar les noves tecnologies de processat, conservació i envasat, i saber-los utilitzar per desenvolupar aliments innovadors i de major qualitat.
 • Examinar tendències i oportunitats de mercat per desenvolupar aliments innovadors.
 • Aplicar els processos d'innovació tecnològica.
 • Saber com adaptar l'oferta de productes alimentaris a esportistes amb necessitats especials com col·lectius amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • Dissenyar, valorar i avaluar plans de control i prerequisits que garanteixen la higiene i la seguretat en la indústria alimentària.
 • Entendre el marc legal sota el qual es desenvolupen i comercialitzen els diferents tipus de productes de nutrició i suplementació esportiva.
 • Revisar els conceptes de ciència dels aliments, d'higiene, seguretat i producció industrial.


Competències

Competències generals
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de forma creativa i emprenedor.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.

Competències transversals
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

Competències específiques
 • Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal.

Amunt

 • Desenvolupament, innovació, producció i comercialització de de nous productes alimentaris per a esportistes.
 • Tècniques de comercialització.
 • Aspectes nutricionals, de salut i tecnològics:
  • Noves tendències en alimentació
  • Noves tecnologies de producció
  • Nous ingredients
 • Categories d'aliments per a esportistes (aspectes tecnològics, els seus mecanismes d'acció, la seva seguretat i eficàcia):
  • Aliments funcionals. dianes
  • Nous aliments (Novel food)
  • Complements alimentaris i Suplements per a esportistes
 • Variants dels productes alimentaris convencionals que actualment estan en auge:
  • Aliments ecològics
  • Superfoods
  • Free foods (sense gluten, sense lactosa ...)

Amunt

Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes XML
Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes DAISY
Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes EPUB 2.0
Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes MOBIPOCKET
Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes HTML5
Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes PDF
Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistes XML
Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistes DAISY
Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistes EPUB 2.0
Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistes MOBIPOCKET
Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistes HTML5
Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistes PDF
Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes XML
Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes DAISY
Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes EPUB 2.0
Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes MOBIPOCKET
Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes HTML5
Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes PDF
Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius XML
Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius DAISY
Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius EPUB 2.0
Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius MOBIPOCKET
Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius HTML5
Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius PDF
Formulacions en alimentació i suplementació esportiva XML
Formulacions en alimentació i suplementació esportiva DAISY
Formulacions en alimentació i suplementació esportiva EPUB 2.0
Formulacions en alimentació i suplementació esportiva MOBIPOCKET
Formulacions en alimentació i suplementació esportiva HTML5
Formulacions en alimentació i suplementació esportiva PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt