Comunicació i màrqueting en nutrició esportiva Codi:  M4.661    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura proporciona les bases i fonaments per a la comunicació efectiva i el màrqueting de productes en l'àmbit de l'alimentació i l'esport.

També permetrà a l'alumne tenir una idea clara de quina ha de ser la planificació, gestió i difusió de campanyes de comunicació i màrqueting relacionats amb el món de l'alimentació i l'esport.

Amunt

Assignatura optativa a cursar al final del programa, havent cursat 32 crèdits d'assignatures obligatòries.

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Seleccionar les eines i les estratègies de comunicació efectives en màrqueting de productes en l'àmbit de l'alimentació i l'esport.
 • Utilitza eficientment el potencial de la xarxa per buscar i analitzar de forma crítica la informació i comunicació digital relacionada amb la nutrició, alimentació i l'esport.
 • Descriure i aplicar els principals conceptes de màrqueting i el procés de planificació estratègica.
 • Utilitzar les tècniques i pràctiques dirigides a la comercialització i distribució de productes i serveis que té per finalitat satisfer les necessitats dels consumidors (producte, preu, "placement" i promoció)
 • Formular un pla de comunicació i màrqueting per a empreses que proporcionen servei o productes en alimentació esportiva per aconseguir diferenciar-se de la competència i atorgar valor a la marca, per arribar i captar més clients.
 • Interpretar una correcta promoció i màrqueting empresarial o de productes alimentaris considerant aspectes ètics i de legislació vigent a nivell d'al·legacions de salut o declaracions alimentàries, etiquetatge i publicitat dels aliments
 • Integrar els aspectes psicosocials (aspectes socioculturals, mediambientals, facilitat d'ús, etc.) que influencien a la compra de certs productes per a esportistes.
 • Analitzar com les polítiques alimentàries poden influir en el desenvolupament de productes alimentaris.


Competències
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de forma creativa i emprenedora.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

Amunt

 • Rol de la comunicació en la promoció de pràctiques i comportaments al voltant del fet alimentari.
 • Planificació, gestió i difusió de campanyes de comunicació relacionats amb el món de l'alimentació i l'esport.
 • Aspectes ètics i la legislació relacionada amb la comunicació alimentària (legislació sobre publicitat, declaracions nutricionals, al·legacions de salut, etc.).
 • Màrqueting de serveis i productes per a esportistes en el camp de l'alimentació.
  • Normativa
  • Etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris
  • Propietats nutritives dels productes alimentaris
  • Declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments
  • Reglamentació (CE) Nº 1924/2006 i modificacions
  • Al·legacions
  • Màrqueting. Les 4 p's del màrqueting
  • Consumidor. tendències
  • La marca
  • Estudis de mercat. Disseny d'estratègies
  • Idea de producte. Criteris de valoració

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt