Estratègies alimentàries en grans reptes esportius Codi:  M4.662    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La pràctica esportiva d'alta exigència requereix necessàriament una correcta actuació dietètic-nutricional. Esdeveniments o reptes esportius que suposen cobrir grans distàncies, llargs temps de durada, condicions climàtiques diferents de les habituals, o especialitats esportives amb difícil accés a aliments, per exemple. En aquestes circumstàncies la planificació és clau, ja que l'exigència física de l'atleta és important.

L'assignatura "Estratègies alimentàries en grans reptes esportius", pretén aportar el coneixement i els recursos suficients per poder afrontar una correcta planificació alimentària i d'hidratació prevista aquesta des de dues perspectives bàsiques:

L’esportista
S'han de cobrir les seves necessitats energètiques mitjançant una correcta estratègia nutricional i hídrica, abans, durant i després de l'esdeveniment esportiu. Addicionalment, l’esportista haurà de ser correctament assessorat en la utilització de material i utillatge vinculat a aquesta estratègia i també els consells per afrontar desplaçaments amb canvi horari i / o climàtic.

L'organització de l'esdeveniment competitiu (avituallaments)
Haurà de planificar tant la ubicació i distribució dels avituallaments com el contingut inclòs en aquests. Tot en funció del perfil de la prova i el volum de participants.

Amunt

Assignatura optativa a cursar al final del programa, havent cursat 32 crèdits d'assignatures obligatòries.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures de "Valoració integral de l'esportista", "Ergogènia nutricional i farmacològica", i "Alimentació i rendiment esportiu".

Amunt

Resultats d'aprenentatge

 • Determinar els aspectes fisiològics que es produeixen en la precompetició, competició i post competició.
 • Discriminar els factors limitants del rendiment esportiu en els grans reptes esportius i com afrontar-los.
 • Identificar els riscos metge-nutricionals dels grans reptes esportius.
 • Estimar les necessitats nutricionals de l'esportista que realitza un gran repte esportiu.
 • Justificar els aspectes nutricionals de cada etapa (pre competició, competició i post competició).
 • Planificar intervencions nutricionals en les diferents etapes (pre competició, competició i post competició)
 • Elaborar propostes alimentàries saludables i que permetin millorar el rendiment de l'esportista en cada etapa (pre competició, competició i post competició)Competències

Competències generals i transversals

 • Desenvolupar activitats acadèmiques i professionals de forma responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Col·laborar amb els diferents col·lectius interdisciplinaris implicats per aconseguir objectius comuns i superiors als aconseguits de forma individuals.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.


Competències específiques

 • Integrar els aspectes biològics, metabòlics i fisiològics relatius a l'alimentació i l'esport per orientar de manera fonamentada sobre nutrició esportiva per a la millora del rendiment i el manteniment d'un bon estat de salut.
 • Dissenyar i desenvolupar plans d'intervenció nutricional de forma integral per a la millora de la salut i el rendiment, i avaluar el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Avaluar la idoneïtat de l'ús de les ajudes ergogèniques en nutrició, farmacologia i psicologia per a l'optimització del rendiment sense comprometre el seu estat de salut.
 • Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord a les necessitats nutricionals de l'esportista o persona activa.

Amunt

 • Planificacions alimentàries per a esportistes que participen en grans reptes esportius de les diferents disciplines esportives.
 • Estratègies d'hidratació i entrar en profunditat en les diferents pautes nutricionals en l'entrenament, en la competició i en la recuperació.
 • Abordatge de l'esportista en situacions particulars en l'esportista durant viatges o quan s'entrena o competeix en circumstàncies especials (en altitud, ambients calorosos i humits, etc.).

Amunt

Higiene i seguretat alimentària XML
Higiene i seguretat alimentària DAISY
Higiene i seguretat alimentària EPUB 2.0
Higiene i seguretat alimentària MOBIPOCKET
Higiene i seguretat alimentària KARAOKE
Higiene i seguretat alimentària HTML5
Higiene i seguretat alimentària PDF
La visió femenina de com afrontar reptes en condicions extremes Audiovisual
Entrevista a Manuel Tajada PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt